Käigukast

Automaatkäigukast - Geartronic

Uuendatud 7/23/2018

Geartronic käigukastil on kaks veorežiimi: automaatne ja manuaalne.

P3-1320-Geartronic shift pattern

D: automaatkäigukasti asendid. +/–: manuaalkäigukasti asendid. S: sportrežiim*V.a V60 Twin Engine..

Käigukangi asend kuvatakse näidikupaneelis järgnevate tähiste abil: P, R, N, D, S*, 1, 2, 3 jne.

Käiguasendid

P4-1220-Automatiska växellägen

Automaatkäigukasti asendeid kuvatakse näidikuplokis paremal pool (korraga põleb ainult üks tähis - hetkel valitud käik).

Käigu asend parkimisel - P

Mootori käivitamisel ja auto parkimisel peab käigukang olema asendis P.

Käigukangi eemaldamiseks asendist P vajutage piduripedaali, süüteasendiks peab olema II, vt Süüteasendid - funktsioonid erinevates olekutes.

Märkus

Mootori käivitamisel toimub automaatne pidurisüsteemi funktsiooni kontroll, kui juht vajutab piduripedaali alla käigukangi P-asendist väljaviimiseks. Funktsiooni kontrollimisel on pedaali liikumistee veidi pikem kui normaalsel pidurdamisel.

Käigukast blokeeritakse asendis P mehaaniliselt. Auto parkimisel rakendage ka seisupidur.

Märkus

Auto lukustamiseks ja alarmi sisselülitamiseks peab käigukang olema asendis P.

Oluline

Asendi  P valimisel peab auto seisma.

Hoiatus

Rakendage kallakul parkimisel alati seisupidur - automaatkäigukastil P sissejätmisest alati auto paigalhoidmiseks ei piisa.

Tagurpidikäigu asend - R

Käigu R sisselülitamiseks ei tohi auto olla liikumises.

Vabakäik - N

Ühtegi käiku ei ole sisse lülitatud ja mootorit saab käivitada. Vajutage piduripedaalile, kui auto seisab ja käigukang on asendis N.

Käigukangi viimiseks asendist N mõnda muusse asendisse tuleb vajutada piduripedaali; süüde peab olema asendis II, vt Süüteasendid - funktsioonid erinevates olekutes.

Sõiduasend - D

D on tavaline sõiduasend. Käike lülitatakse automaatselt vastavalt kiirendusele ja kiirusele. Käigukangi viimise ajal asendist R asendisse D peab auto paigal seisma.

Geartronic – manuaalkäigukasti asendid (+S-)

Kui käigukang on manuaalkäiguvahetuse asendis +S-, töötab sisepõlemismootor pidevalt. Sel juhul peab juht käike käsitsi vahetama ja auto pidurdab mootoriga gaasipedaali vabastamisel.

P4-1320-Symbol Gearbox Sportläge

Manuaalkäigukasti asendi saavutamiseks viiakse käigukang asendist D külje suunas lõppasendisse "+S-". Näidikupaneeli sümboli "+S-" värv muutub VALGEST ORANŽIKS ja ruudus kuvatakse numbreid 1, 2, 3 jne olenevalt hetkel valitud käigust.

  • Kõrgema käigu valimiseks lükka käigukangi + (plussi) poole ja vabasta käigukang, mis naaseb ooteasendisse + ja vahel.

või

  • Madalama käigu valimiseks tõmmake käigukangi tagasi "" (miinuse) poole ja laske lahti.

Käsilülituse režiimi "+S–" võib sõidu ajal alati valida.

Geartronic lülitab nõksutamise ja mootori väljasuremise vältimiseks käigu automaatselt madalamaks kohe, kui sõidukiirus langeb alla valitud käiguga sõitmiseks sobiva kiiruse.

Tagasi automaatrežiimile lülitamiseks:

  • Lükka käigukangi küljele lõppasendisse D.

Geartronic - talvine režiim

Libedal teel on lihtsam kohalt võtta, kui 3. käik lülitatakse käsitsi sisse.

  1. Vajutage piduripedaali ja viige käigukang asendist D lõppasendisse +S– – näidikuplokil asendub D numbriga 1.
  2. Liigu kuni 3. käiguni, lükates kangi ette "+" (plussi) suunas - näidikul asendub näit 1 näiduga 3.
  3. Vabasta pidur ja kiirenda ettevaatlikult.

Käigukasti talverežiim tähendab, et auto liigub kohalt aeglasema kiirusega ja vedavatele ratastele avalduva väiksema võimsusega.

Kick-down

Gaasipedaali lõpuni allavajutamise korral (rohkem kui tavalise kiirendamise puhul) lülitub kohe sisse madalam käik. Selle funktsiooni nimetus on kick-down.

Gaasipedaali lahtilaskmisel kick-down-asendis vahetab käigukast käigu automaatselt üles.

Kick-down-funktsiooni kasutatakse maksimaalseks kiirendamiseks, nt möödasõidul.

Ohutusfunktsioon

Pöörete arvu liigse suurenemise vältimiseks on käigukasti juhtimisprogramm varustatud käiguvahetuskaitsega, mis blokeerib käigu allavahetuse.

Geartronic väldib allavahetust, mis põhjustaks mootori pöörete ohtliku suurenemise. Kui juht üritab käiku mootori suurel kiirusel siiski edasi alla lülitada, – jääb esialgne käik sisse.

Kui kickdown-funktsioon on aktiveeritud, võib auto olenevalt mootori pöörete arvust vahetada ühe või mitu käiku. Auto lülitab käigu mootorikahjustuse vältimiseks ülespoole, kui mootor saavutab maksimaalse kiiruse.

Pukseerimine

Kui autot tuleb pukseerida, saate selle kohta olulist teavet jaotisest Pukseerimine.


Kas sellest oli abi?