Pagasiruum ja salong

Pistikupesa

Uuendatud 7/23/2018

Tunnelkonsoolis asub kaks 12 V pistikupesa ja üks 230 V pistikupesa* ning pakiruumis on üks 12 V pistikupesa*.

Selleks et pistikupesadest tuleks voolu, peab auto elektrisüsteem olema madalaimas asendis I. Pistikupesad on aktiivsed seni, kuini käivitusaku laetuse tase ei ole liiga madal.

Kui mootor on välja lülitatud ja auto lukustatud, siis pistikupesad ei tööta. Kui mootor on välja lülitatud ja auto ei ole lukustatud või on lukustatud, aga blokeeritud lukuasend on ajutiselt välja lülitatud, siis töötavad pistikupesad veel kümme minutit.

Märkus

Kui mootor on välja lülitatud ja kasutusel on elektripistikupesa, võib käivitusaku tühjeneda ning seetõttu võib funktsionaalsus olla piiratud.

230 V pistikupesa*

P5-1646–Interior–230 V outlet tunnel console S/V90

Tunnelkonsoolis olev 230 V elektripistikupesa, tagaiste.

Pistikupesa saab kasutada 230 V tarvikute, nt laadijate ja kaasaskantavate arvutite jaoks.

Oluline

Maksimaalne pistikupesa väljund on 150 W.

Pistikupesa kasutamine

Võtke pistikupesa kaas eest ja sisestage tarviku pistik.

Pistikupesal olev tuli näitab pesa olekut.

Kontrollige, kas roheline tuli põleb ─ ainult siis on pistikupesas vool.

Tarviku eemaldamiseks tõmmake pistik välja ─ ärge tõmmake kaablist.

Kui te pistikupesa ei kasuta või kui pistikupesa on järelevalveta, siis pange pistikupesale kaas peale.

Oluline

  • Ärge kasutage suurte või raskete ühendusvahenditega tarvikuid ─ need võivad pistikupesa kahjustada.
  • Ärge kasutage tarvikuid, mis võivad näiteks auto raadiovastuvõtjates või elektrisüsteemides häireid tekitada.
  • Asetage tarvik sellisesse kohta, kus see auto järsu pidurdamise või kokkupõrke korral ei saaks juhti ega kaassõitjaid vigastada.
  • Jälgige ühendatud tarvikuid ─ need võivad kuumust eraldada ning sõitjaid või salongi põletada.

Hoiatus

  • Kasutage ainult kahjustamata ja riketeta tarvikuid. Tarvikute nimipinge ja -sagedus koos pistikupesale ette nähtud pistikuga peab olema vastavalt 230 V ja 50 Hz. Tarvikutel peab olema CE-märgistus, UL-märgistus või samaväärne ohutusmärgistus.
  • Jälgige, et pistikupesad, pistikud või tarvikud ei puutuks kokku vee ega muude vedelikega. Ärge puudutage ega kasutage pistikupesa, kui see on kahjustatud või on saanud märjaks.
  • Ärge ühendage harupistikuid, adaptereid ega pikendusjuhtmeid pistikupessa, sest need võivad pistikupesa ohutuspiiranguid ületada.
  • Pistikupesale on lisatud kaitsekaas. Veenduge, et miski ei tungiks pistikupesa sisse ega kahjustaks seda ning takistaks kaanel oma funktsiooni täita. Ärge jätke lapsi autosse ilma järelevalveta, kui pistikupesa on aktiivne.

Kui ülalnimetatud juhiseid ei järgita, võib tagajärjeks olla tõsine või surmav elektrilöök.

Olekunäidik

Pistikupesa tuli näitab pistikupesa olekut.

Olekunäidik

Põhjus

Tegevusjuhis

Püsiv roheline tuli

Pistikupesa annab ühendatud seadmele voolu.

Mitte ühtki.

Vilkuv oranž tuli

Pistukupesa pingemuunduri temperatuur on liiga kõrge (sest näiteks tarvik võtab liiga palju voolu või salong on liiga soe).

Eemaldage pistik ja laske pingemuunduril enne pistiku taasühendamist maha jahtuda.

Ühendatud tarvik võtab liiga palju voolu (perioodiliselt või püsivalt) või on rikkis.

Mitte ühtki. Tarvikut ei saa pistikupessa ühendada.

Tuli ei sütti

Pistikupesa ei tuvasta, et pistik on ühendatud.

Kontrollige, kas pistik on õigesti pistikupessa ühendatud.

Pistikupesa ei ole aktiivne.

Lülitage auto elektrisüsteem kõige madalamasse asendisse I.

Pistikupesa oli aktiivne, kuid nüüd on välja lülitatud.

Käivitage mootor ja/või laadige aku.

Kui probleem püsib, võtke ühendust teenindusega ─ soovitame pöörduda volitatud Volvo teeninduse poole.

Hoiatus

Ärge mitte kunagi muutke ega parandage 230 V elektripistikupesi ise. Volvo soovitab ühendust võtta volitatud Volvo teenindusega.

12 V pistikupesa

P5-1507–Interior–12 V outlet tunnel console front

Tunnelkonsoolis olev 12 V elektripistikupesa, esiiste.

P5-1646–Interior–12 V outlet tunnel console S90/V90

Tunnelkonsoolis olev 12 V elektripistikupesa, tagaiste.

P5-1617-Interior-12V outlet storage

Pakiruumis olev 12 V elektripistikupesa*.

Pistikupesi on võimalik kasutada 12 V toitel töötavate tarvikute jaoks, nt pleierid, jahutuskastid ja mobiiltelefonid.

Tunnelkonsoolis olevat pistikupesa saab täiendada sigaretisüütliga*.

Oluline

Maksimaalne pistikupesaväljund on 120 W pistikupesa kohta.

Pistikupesade kasutamine

Eemaldage lukustuskork (tunnelkonsool) või lükake kaas alla (pakiruum) ning ühendage tarvik.

Eemaldage tarvik ja asetage lukustuskork tagasi (tunnelkonsool) või lükake kaas üles (pakiruum), kui pistikupesa ei kasutata või see on järelevalveta.


Kas sellest oli abi?