Tagaiste

Tagaistme peatugede seadistamine

Uuendatud 7/23/2018

Seadistage kaassõitja peatuge vastavalt kaassõitja pikkusele. Parema tahavaate saamiseks klappige väliste istmete peatoed* alla.

Peatoe reguleerimine, keskmine iste

P5-1507- Fold up headrest

Keskmise istme peatuge saab reguleerida sõitja pea kõrgusele, et võimalusel saaks kogu pead toetada. Nihutage seda käsitsi vastavalt vajadusele üles.

P5-16w17-V90-rear seat-Adjust headrest center

Peatoe allasuunamiseks tuleb vajutada nupp alla (vt joonist), vajutades peatuge samal ajal ettevaatlikult alla.

Hoiatus

Kui keskmist istet ei kasutata, peab selle peatugi olema kõige alumises asendis. Kui kasutate keskmist istet, peab peatugi olema kaassõitja jaoks õigele kõrgusele seatud, nii et see kataks võimalusel kogu pea tagaosa.

Tagaistme äärmiste peatugede elektriline allalaskmine*

P5-1617-V90-2nd seat row-Automatic folding down headrest back

Väliseid peatugesid saab keskekraani abil kahel viisil langetada.

Funktsioonide kuva kaudu

P5-1507-Head rest fold-symbol funktionsvyn

Langetamise aktiveerimiseks/deaktiveerimiseks vajutage nuppu Peatugi kokku.

Sätete kaudu

Auto elektrisüsteem peab olema süüteasendis II.

Vajutage ülavaates Seaded.

Vajutage My CarIstmed.

Tagumiste välimiste peatugede langetamiseks vajutage Klapi kokku teise rea istmete peatoed.

Hoiatus

Kui äärmistel istmetel on kaassõitjad, siis ärge äärmisi peatugesid alla laske.

Tõmba peatugi käsitsi üles, kuni kuuled klõpsatust.

Hoiatus

Peatoed peavad pärast ülestõstmist olema lukustatud asendis.


Kas sellest oli abi?