Liiklusmärkide teave

Liiklusmärkide teabe aktiveerimine/desaktiveerimine*

Uuendatud 1/31/2020

Liiklusmärkide teabe aktiveerimine/desaktiveerimine*

Liiklusmärkide teabe funktsioon (RSIRSI: Road Sign Information.) on valikuline – juht võib selle funktsiooni sisse või välja lülitada.

P5-1507-Knapp TrafikSkyltsInformation RSI

Sisse- või väljalülitamiseks kasutage keskekraani ülavaates olevat seda nuppu.

  • Nupu ROHELINE märgutuli – funktsioon on sisse lülitatud.
  • Nupu HALL märgutuli – funktsioon on välja lülitatud.

Märkus

  • Kui automaatse kiirusepiiraja funktsioon on aktiveeritud, kuvatakse liiklusmärkide teave juhiekraanil isegi siis, kui liiklusmärkide teabefunktsioon ei ole aktiveeritud.
  • Kui soovite liiklusmärkide teabe juhiekraanilt eemaldada, peate desaktiveerima nii automaatse kiirusepiiraja kui ka liiklusmärkide teabe.
  • Kui automaatse kiirusepiiraja funktsioon on aktiveeritud ja liiklusmärkide teave desaktiveeritud, siis liiklusmärkide teabega seotud hoiatusi ei kuvata. Liiklusmärkide teave peab hoiatuste saamiseks alati olema aktiveeritud.

Kas sellest oli abi?