Roolimisabi kokkupõrkeohu korral

Roolimisabi vastutuleva sõidukiga kokkupõrke ohu korral

Uuendatud 1/31/2020

Roolimisabi vastutuleva sõidukiga kokkupõrke ohu korral

Roolimisabil on mitu alamfunktsiooni. Avarii korral rakenduv roolimisabi aitab tähelepanu kaotanud juhti, kes ei pane tähele, et auto liigub vastassuunavööndisse.

P5-1717-CitySafety Undvikande kollision m mötande

Funktsioon aitab autot tagasi õigele sõidurajale roolida.

Vastutulevad sõidukid
Teie auto

Samal ajal, kui aktiveeritakse roolimisse sekkumine, aktiveeritakse ka juhiabi kokkupõrkehoiatus. Kokkupõrkehoiatuses olevat pidurdust ei aktiveerita.

Funktsioon on aktiivne, kui auto kiirus on 60–140 km/h (37–87 mph) maanteel, kus on selgelt nähtav teemärgistus.

Kui auto hakkab sõidurajalt kõrvale kalduma, kui samal ajal läheneb vastassuunast sõiduk, aitab see funktsioon juhil auto tagasi sõidurajale roolida.

Funktsioon ei sekku juhtimisabi rakendamisesse suunatule kasutamise korral. Peale selle, kui funktsioon tuvastab, et juht roolib autot aktiivselt, lükatakse funktsiooni aktiveerimine edasi.

Pärast aktiveerumist teavitatakse juhti sellest teatega:

  • Kokkupõrke vältimise abi Autom. sekkumine

Hoiatus

  • Funktsioon on abivahend, mis lihtsustab sõitmist ja suurendab ohutust, kuid ei pruugi kõigis liiklus-, ilmastiku- ja teeoludes toimida.
  • Soovitatav on kõik selle funktsiooniga seotud kasutusjuhendi jaotised läbi lugeda, et viia end kurssi funktsiooni piirangutega ja saada teada, millest peaks enne süsteemi kasutamist teadlik olema.
  • Juhiabisüsteemid ei vabasta juhti kohustusest olla valvas ja tähelepanelik. Juht vastutab alati ohutu sõidu, sobiva sõidukiiruse ja piisava vahemaa hoidmise eest teistest sõidukitest ning peab alati järgima kehtivaid liikluseeskirju.

Kas sellest oli abi?