Liiklusmärkide teave

Liiklusmärkide teave ja märkide kuvamine

Uuendatud 7/9/2020

Liiklusmärkide teave ja märkide kuvamine

Liiklusmärkide teabe funktsioon (RSIRoad Sign Information) näitab liiklusmärke olenevalt liiklusmärgist ja olukorrast mitmel eri moel.

P5-1507-RSI Instrumentvisning

Salvestatud kiiruseteabe näideLiiklusmärgid sõltuvad kasutusriigist – juhiste joonistel on toodud vaid näited..

Kui RSI tuvastab liiklusmärgi ja sellel oleva kiiruspiirangu, kuvatakse juhiekraanil liiklusmärk sümbolina koos värvilise kiiruspiiranguga spidomeetril.

Kui autos on funktsioon Sensus Navigation*, saadakse kaardi andmetest ka kiirusega seotud teavet, mis tähendab, et juhiekraan kuvab või muudab teavet kiiruspiirangute kohta kiirusega seotud liiklusmärkidest möödumata.

P5-1507-RSI Omkörningsförbud

Lisaks kiiruspiirangu sümbolile võidakse kuvada ka täiendavLiiklusmärgid sõltuvad kasutusriigist – juhiste joonistel on toodud vaid näited. liiklusmärk, nagu "möödasõidukeeld".

P5-1507-Symbol-RSI Förbjuden infart 19x19

Kui juht siseneb läbisõidukeeluga teele, hakkab liiklusmärgi sümbolLiiklusmärgid sõltuvad kasutusriigist – juhiste joonistel on toodud vaid näited. juhiekraanil hoiatuseks vilkuma.

Kui auto on varustatud rakendusega Sensus Navigation*, kasutatakse kaardi andmeid selleks, et teha kindlaks, kas auto liigub õiges suunas.

Kui funktsioon Liiklusmärgi hoiatussignaal on sisse lülitatud ja juht sõidab vales suunas keelatud kohta, kuuleb ta ka helilist hoiatust; vt jaotist „Heliline hoiatus sees/väljas” peatükis „Liiklusmärkide teave kiirushoiatuse ja -sätetega”.

Kiiruspiirangu või kiirtee lõpp

Kui RSI tuvastab liiklusmärgi, mis viitab kaudselt praeguse kiiruspiirangu lõppemisele, nt kiirtee lõpus, kuvatakse juhiekraanil vastava liiklusmärgi sümbol.

Kui autos on funktsioon Sensus Navigation*, kuvatakse tavaliselt otsesed kiiruspiirangumärgid; kaudsed kiiruspiirangumärgid kuvatakse vaid siis, kui kaardi andmetes pole teavet vastava teelõigu kiiruspiirangu kohta.

Näited liiklusmärkidest, mis viitavad kaudselt kiiruspiiranguleLiiklusmärgid sõltuvad kasutusriigist – juhiste joonistel on toodud vaid näited. on järgmised.

P5-1507-RSI Alla begränsningar upphör

Kõikide piirangute lõpp.

P5-1507-RSI Motorväg upphör

Kiirtee lõpp.

Juhiekraanil olev sümbol kustub 10-30 sekundi pärast ja jääb kustunuks kuni järgmisest kiirusega seotud liiklusmärgist möödumiseni.

Kiiruspiirangu muutus

Kui möödute otsesest kiiruspiirangu märgist, pärast mida kiiruspiirang muutub, kuvatakse juhiekraanil vastava liiklusmärgi sümbol.

P5-1519-Trafikskyltsinfo Symbol 90kmh

Näited liiklusmärkidest, mis viitavad otseselt kiiruspiiranguleLiiklusmärgid sõltuvad kasutusriigist – juhiste joonistel on toodud vaid näited..

Juhiekraanil olev sümbol kustub ligikaudu 5 minuti pärast, kuni möödutakse järgmisest kiirusega seotud liiklusmärgist.

Kui autos on funktsioon Sensus Navigation*, kuvatakse kiiruspiirangumärgid juhiekraanil, kui kaardi andmed sisaldavad teavet vastava teelõigu kiiruspiirangu kohta, isegi kui pole möödutud ühestki konkreetsest märgist. Kui kaardi andmetes teave puudub, siis sümbol kustub umbes 3 minutit pärast viimasest kiiruspiirangumärgist möödumist.

Täiendavad märgid

P5-1507-RSI Hastighet vid undantag

Näiteid täiendavatest märkidestLiiklusmärgid sõltuvad kasutusriigist – juhiste joonistel on toodud vaid näited..

Juhul kui samale teelõigule on paigaldatud teisi, erinevat piirkiirust lubavaid märke, kuvatakse täiendav märk, millega märgitakse erineva kiirusepiirangu rakendumise asjaolusid. On võimalik, et õnnetuste oht sellel teelõigul on teatavates oludes nagu vihma ja/või udu korral eriti kõrge.

Täiendav vihmasadu tähistav märk kuvatakse vaid sisselülitatud tuuleklaasipuhastite korral.

Kui auto elektrisüsteemiga on ühendatud haagis ja möödute haagise lisamärgiga kiiruspiirangu liiklusmärgist, kuvatakse vastav kiiruspiirang juhiekraanil.

P5-1507-RSI Hastighet begränsad sträcka/tid på dygnet

Mõned kiiruspiirangud rakenduvad näiteks alles pärast teatava vahemaa läbimist või kindlatel kellaaegadel. Juhti teavitatakse sellisest olukorrast kiirust tähistava sümboli alla kuvatava lisamärgi abil. Lisasümbol juhiekraanil näitab kas "DIST" või "TIME".

P5-1507-RSI Hastighet m Tilläggstavla utan innehåll

Lisamärgi sümbol tühja raami kujul juhiekraani kiirusesümboliLiiklusmärgid sõltuvad kasutusriigist – juhiste joonistel on toodud vaid näited. all tähendab, et RSI avastas kiirusepiirangu kohta lisateavet andva lisamärgi.

Kooli või mängivaid lapsi tähistav liiklusmärk

P5-1617-RSI-Trafikskylt Skola/Lekande barn

Kui kooli või mängivaid lapsi tähistav liiklusmärkLiiklusmärgid sõltuvad kasutusriigist – juhiste joonistel on toodud vaid näited. sisaldub satelliitnavigatsioonisüsteemi kaardiandmetesAinult autodel, millel on Sensus Navigation., kuvatakse juhiekraanil seda tüüpi märk.


Kas sellest oli abi?