City Safety

City Safety

Uuendatud 7/23/2018

City Safety kasutab visuaalseid ja helisignaale, et juhtida juhi tähelepanu jalakäijatele, jalgratturitele ja sõidukitele. Kui juht ei reageeri mõistlikku aja jooksul, pidurdab auto automaatselt.

Radariüksuse asukoht.

Radariüksuse asukoht.

City Safety võib ära hoida kokkupõrke või vähendada kokkupõrkekiirust.

City Safety aitab juhti kokkupõrkeohu korral jalakäija, ratturi või teise sõidukiga.

City Safety funktsioon aitab juhil vältida kokkupõrget ummikutes, kui nt eesolevas liikluses toimuvad muutused, kuid juht ei pane seda tähele ja toimuda võib kokkupõrge.

Funktsioon aitab juhti ja pidurdab auto ähvardava kokkupõrkeohu korral, kui juht ise ei reageeri õigel ajal pidurdades ja/või kõrvale keerates.

City Safety rakendub lühikese äkkpidurdusena ja peatab auto tavapidurdamisele sarnaneval moel vahetult eesoleva sõiduki taga. Enamuse juhtide jaoks jääb see tunduvalt väljapoole normaalset sõidustiili ja võib tunduda ebamugavana.

City Safety aktiveerub olukordades, kus juht oleks pidanud varem pidurdama hakkama, seetõttu ei saa see juhti ka alati aidata.

Tarbetu sekkumise vältimiseks on City Safety rakendusaeg planeeritud võimalikult hiliseks.

Tavaliselt märkab juht või reisija City Safety funktsiooni rakendumist ainult siis, kui kokkupõrkeoht on väga suur.

City Safety võib takistada kokkupõrget eesoleva sõiduki või jalgrattaga, vähendades auto kiirust kuni 50 km/h (30 mph). Jalakäija puhul võib City Safety vähendada auto kiirust kuni 45 km/h (28 mph).

Kui kiiruse erinevus on suurem kui 50 km/h (30 mph) või 45 km/h (28 mph), ei suuda City Safety automaatpidurdamine kokkupõrget vältida, kuid vähendab kokkupõrke tagajärgi.

Hoiatus

City Safety on vaid juhile abiks ega rakendu igasuguste sõiduolude, liikluse, ilmastiku või teeolude korral.

Hoiatus aktiveeritakse ainult väga suure kokkupõrkeohu korral. Selles jaotises ja jaotises "City Safety piirangud" on kirjas piirangud, mida juht peab enne City Safety kasutamist teadma.

Jalakäija või jalgratturi eest hoiatamise ja pidurdamise funktsioon lülitub välja, kui sõidukiirus ületab 80 km/h (50 mph).

City Safety automaatpidurdusfunktsiooni abil võib kokkupõrget vältida või kokkupõrkekiirust vähendada. Pidurite täieliku toime tagamiseks peab juht alati pidurit vajutama – isegi juhul, kui automaatpidur rakendub.

City Safety ei aktiveeri suure kiirenduse puhul ühtki automaatpidurdusfunktsiooni.

Nõuetekohase vahemaa ja kiiruse tagamise eest vastutab alati juht. Ärge mitte kunagi oodake seni, kuni kokkupõrkehoiatus või City Safety käivitub.

Riigi piirangud

City Safety pole kõikides riikides saadaval. Kui City Safety keskekraanile menüüsse Seaded ei ilmu, pole auto selle funktsiooniga varustatud.

Otsige ülemises menüüs teekonda: SeadedMinu autoIntelliSafe

Ülevaade

 Talitluse ülevaade.

Talitluse ülevaade.

Audiovisuaalne hoiatussignaal kokkupõrkeohu korral.
Vahemaa mõõtmine kaamera ja radariüksusega

City Safety teeb kolm toimingut allolevas järjekorras.

  1. Kokkupõrke hoiatus
  2. Pidurdusabi
  3. Automaatne pidurdus

Kokkupõrke hoiatus

Esmalt hoiatatakse juhti võimalikust kokkupõrke ohu tekkimisest.

City Safety suudab tuvastada liikumatuid või auto ees samas suunas liikuvaid jalakäijaid, jalgrattureid või sõidukeid.

Kui esineb kokkupõrkeoht jalakäija, jalgratturi või sõidukiga (sh jaotises "City Safety ristlevas liikluses" kirjeldatud sõidukitega), annab sellest juhile märku punane vilkuv tuli (1), helisignaal ja haptiline hoiatus piduripedaali pulseerimisena. Madalama kiiruse, kõva pidurdamise või kiirenduse korral haptilist hoiatust ei anta. Pidurdusimpulsi sagedus oleneb auto kiirusest.

Pidurdusabi

Kokkupõrkeohu jätkuval suurenemisel pärast kokkupõrke ohust teavitavate signaalide edastamist rakendub pidurdusabi.

Kui süsteem leiab, et pidurdustugevus pole kokkupõrke vältimiseks piisav, võimendab pidurdusabi ka juhipoolset pidurdamist.

Automaatne pidurdus

Lõpuks rakendub automaatse pidurduse süsteem.

Kui juht ei ole ikka veel reageerinud ning kokkupõrge on väga lähedal, rakendub automaatne pidurdusfunktsioon olenemata sellest, kas juht vajutab pidurit või mitte. Sellisel juhul rakenduvad pidurid suurima võimaliku pidurdusjõuga selleks, et vähendada kokkupõrkekiirust või piiratud pidurdusjõuga juhul, kui sellest piisab kokkupõrke ärahoidmiseks.

Võimalik, et automaatse pidurdamise ajal aktiveeritakse ka turvavöö pinguti. Lisateabe saamiseks vt jaotist "Turvavöö pinguti".

Teatud oludes võib automaatpidurdamine alata kerge pidurdamisega, mis muutub lauspidurdamiseks.

Kui City Safety on ära hoidnud kokkupõrke liikumatu objektiga, jääb auto seisma, eeldades, et juht tegutseb edasi õigesti. Kui süsteem pidurdas autot eespool aeglasemalt liikuva sõiduki tõttu, jätkab auto liikumist selle sõidukiga võrdse kiirusega.

Juht saab pidurdamise alati katkestada gaasipedaali vajutamisega.

Märkus

City Safety™ pidurdamisel süttivad pidurituled.

Kui funktsioon City Safety on aktiivne ja pidurdab, kuvatakse juhiekraanil tekstiteade, mis annab teada, et funktsioon on/oli aktiivne.

Hoiatus

City Safety funktsiooni olemasolu ei anna põhjust sõiduviisi muuta. Kui juht loodab pidurdamisel täielikult ainult City Safety funktsioonile, toimub varem või hiljem kokkupõrge.


Kas sellest oli abi?