Parkimisabi kaamera

Parkimiskaamera* käivitamine

Uuendatud 7/23/2018

Parkimisabi kaamera võib käivituda tagurpidi käigu valimisel automaatselt või keskekraani kaudu käsitsi.

Parkimiskaamera käivitamine

Parkimiskaamerat on võimalik tagurpidi kõigu valimisel või muus situatsioonis manuaalselt käivitada.

Vajutage keskekraani rakendustevaates Kaamera nupule.

Parkimiskaamera on käivitatud

Kaamera käivitamine erinevates olukordades

Kui kaamera käivitub ülesvaates või ettevaates, siis nupuvajutusega määratakse ära auto kiirus ja liikumissuund.

  • Ülesvaade: Paigal seistes ning liikudes edasi kiirusel kuni 0–15 km/h (0–9 mph).
  • Ülesvaade: Paigal olles ning tagasi liikudes, sõltumatult kiirusest.
  • Ettevaade: Liikudes edasi 15–22 km/h (9–14 mph).

Parkimiskaamera automaatse käivituse aktiveerimine/keelamine

Parkimiskaamera automaatset käivitust tagurpidikäigu valimisel on võimalik aktiveerida ja keelata.

Vajutage keskekraani ülavaates nuppu Seaded.

Vajutage Minu autoParkimisabi.

Automaatse käivitamise aktiveerimiseks/keelamiseks valige Kaamera autom. aktiveerim. tagurpidikäiguga.

Kaamera automaatne väljalülitamine

Ettevaade lülitatakse alates 25 km/h (16 mph) kiirusest välja, et juhti mitte segada. Kaamera autom. aktiveerim. tagurpidikäiguga seadistuse valimisel taasaktiveeritakse kaamera 22 km/h (14 mph) kiirusel 60 sekundi jooksul. Kui kiirus ületab 50 km/h (31 mph), siis ettevaadet ei taasaktiveerita.

Muud kaamera vaated lülitatakse välja kiirusel 15 km/h (9 mph) ning neid ei taaskäivitata.

Valige tagumise parkimiskaamera peamine vaade

Kui Kaamera autom. aktiveerim. tagurpidikäiguga rakendus on valitud, saab juht valida, milline kaamera rakendus aktiveeritakse tagurdamisel - tahavaatekaamera või 360° vaade*.

Vajutage keskekraani ülavaates nuppu Seaded.

Vajutage Minu autoParkimisabi.

Valige Tagavaade 360°-vaate asemel tagakaameravaate aktiveerimiseks/inaktiveerimiseks põhivaatena.


Kas sellest oli abi?