Pilot Assist (Juhiabisüsteem)

Pilot Assist*

Uuendatud 7/23/2018

Pilot Assist aitab juhil autot teerajal hoida ning samal ajal eesoleva sõidukiga eelvalitud ajaintervalli hoida.

Pilot Assist tagab kiir- ja põhiteede aeglase liikluse (kuni 50 km/h) (30 mph) korral mugavama sõidu.

 Talitluse ülevaade.

Talitluse ülevaade.

Kaamera- ja radariüksus
Kauguse lugemine
Äärejoonte lugemisseadmed

Juht seab eesolevale sõidukile sobiva ajaintervalli. Pilot Assist skannib kaamera- ja radariüksusega eesolevat sõidukit ja sõidurea tähiseid. Praegune ajaintervalli säilitatakse automaatse kiiruse kohandamise abil, samal ajal kui roolimise abi aitab autot sõidurajal paigutada.

Pilot Assist roolimise abi arvestab eesoleva auto kiirust ja sõiduraja tähiseid. Juht ei saa Pilot Assist roolimise soovitusi eirata ning muus suunas sõitma hakata (nt vahetada sõidurida või vältida teel olevaid tõkkeid).

Juhul kui kaamera ja radariüksus ei taju sõiduraja tähiseid või eesolevat sõidukit, siis lülitatakse Pilot Assist ooterežiimi.

Juhul kui Pilot Assist on ooterežiimis ja auto on eesolevale sõidukile liiga lähedal, siis hoiatatakse juhti hoopis liiga väikese pikivahe pärast (vt käesoleva jaotise lõpus esitatud Pikivahe hoiatust).

Hoiatus

Pilot Assist on abisüsteem, mis ei suuda hallata kõiki liiklus-, ilma- ja teeolusid.

Juht peab alati valitsevate liiklusoludega arvestama ja sekkuma, kui Pilot Assist ei suuda sobivat kiirust või pikivahet hoida.

Tutvuge kasutusjuhendi kõigi seda funktsiooni käsitlevate jaotistega, et olla kursis selle piirangutega.

Funktsiooni Pilot Assist tohib kasutada üksnes siis, kui kummalgi pool on selged värvitud rajatähised. Muul viisil kasutamisega kaasneb auto ja mittetuvastatud takistuse kokkupuuteoht.

Juht vastutab alati auto juhtimise ning õige pikivahe ja kiiruse tagamise eest, isegi siis, kui kasutusel on Pilot Assist.

Pilot Assist üritab kiirust sujuvalt reguleerida. Äkilist pidurdust nõudvates olukordades peab juht ise pidurdama. See kehtib näiteks suurte kiiruseerinevuste korral, või kui eesolev sõiduk pidurdab järsult. Kaamera ja radariüksuse töö piirangute tõttu võib pidurdamine viibida või üldse mitte toimuda.

Süsteemi Pilot Assist salvestatud kiirus on häälestatud kiirusele 50 km/h (30 mph) ning seda ei saa kohandada. Kui eesoleva sõiduki kiirus on üle 50 km/h (30 mph) ning mõistlikku pikivahet ei hoita, siis lülitatakse Pilot Assist ooterežiimi.

Oluline

Süsteemi Pilot Assist komponente võib hooldada ainult teeninduses ─ soovitame pöörduda volitatud Volvo teenindusse.

Pilot Assist reguleerib kiirust autot kiirendades ja pidurdades. Pidurite rakendamisel funktsiooni Pilot Assist kasutamise ajal võivad pidurid tekitada madalat müra - see on täiesti normaalne nähe.

Hoiatus

Pilot Assist ei ole kokkupõrgete vältimise süsteem. Juht peab vahele segama, kui süsteem ei suuda eessõitva auto kiirust tuvastada.

Pilot Assist ei pidurda autot, kui auto ees on inimesi või loomi või mõni väike sõiduk, näiteks jalgratas või mootorratas. Samuti ei reageeri süsteem madalale haagisele, vastutulevale, aeglasele või liikumatule sõidukile ja objektile.

Ära kasuta süsteemi Pilot Assist näiteks linnaliikluses, tiheda liikluse korral, ristmikel, libeda ajal, kui teel on palju vett või lobjakat, tugevas vihma-/lumesajus, halva nähtavuse korral, käänulisel või libedal teel.

Ülevaade

Reguleerimisnupud

Funktsioonide nupud ja sümbolid.

Funktsioonide nupud ja sümbolid.

Aktiveerib/deaktiveerib funktsiooni Pilot Assist
Lülitub funktsioonist Pilot Assist kohanduva kiirushoidiku režiimi.
Vähendab pikivahet ees oleva sõidukiga
Kohanduva kiirushoidiku režiimist Pilot Assist režiimi lülitumine
Suurendab pikivahet ees oleva sõidukiga
Sümbolid ja funktsioonid

Juhi ekraan

Sõidukiiruste näidud.

Sõidukiiruste näidud.

Salvestatud kiirus
Ees liikuva sõiduki kiirus.
Juhi sõiduki kehtiv liikumiskiirus.

Kokkupõrkeohu hoiatus

Hoiatustuli.

Hoiatustuli.

Pilot Assist kasutab umbes 40% jalgpiduri võimsusest. Kui autot peaks pidurdama järsemalt, kui Pilot Assist seda võimaldab, ent juht ei tee seda, lülituvad sisse City Safety märgutuli ja helisignaal. See annab juhile teada, et vaja on kiiresti tegutseda.

Märkus

Hoiatuslampi võib olla raske näha tugevas päikesevalguses või päikeseprille kandes.

Esiklaasi ekraan*

Vilkuv sümbol äratab juhi tähelepanu.

Vilkuv sümbol äratab juhi tähelepanu.

Juhul kui auto varustusse kuulub esiklaasi ekraan*, siis ilmub sinna vilkuv ikoon.

Hoiatus

Pilot Assist annab hoiatuse ainult sõidukite kohta, mille kaamera- ja radarisüsteem tuvastati ─ seetõttu ei pruugita hoiatust edastada või võib see viibida. Ärge oodake hoiatust, vaid pidurdage alati vajaduse korral.


Kas sellest oli abi?