Õhukvaliteet

Interior Air Quality System*

Uuendatud 7/23/2018

Interior Air Quality System (IAQS) on täisautomaatne õhukvaliteedisüsteem, mis eraldab õhust gaasid ja osakesed, et vähendada lõhna ja saasteainete sattumist salongi.

IAQS on osa Clean Zone Interior Package (CZIP) süsteemist, mis puhastab salongiõhku saastest, nt tolm, süsivesinikud, lämmastikoksiidi ja maapinnalähedane osoon.

Kui õhukvaliteediandur tuvastab, et välisõhk on saastatud, suletakse õhu sissepääs ja aktiveeritakse õhuringlus.

Märkus

Õhu kvaliteedi andur peab olema alati sisse lülitatud, et tagada salongis võimalikult hea õhk.

Külmas kliimas on õhuringlus piiratud udu tekkimise vältimiseks.

Udu tekkimisel puhastage tuuleklaasi, külgaknaid ja tagaakent sulatusfunktsioonide abil.

Märkus

CZIPfunktsiooniga autodel tuleb CZIP-standardi nõuete järgimiseks vahetada IAQS-filter 15 000 km järel või kord aastas, olenevalt sellest, kumb täitub varem. Kuni 75 000 km läbimiseni siiski iga  5 aasta järel.

Ilma CZIP-funktsioonita autodel, mille puhul klient ei soovi CZIP-standardi nõudeid järgida, tuleb IAQS-filter vahetada regulaarse hoolduse käigus.

Õhukvaliteedianduri sisselülitamine/väljalülitamine

Õhukvaliteedianduri puhul saab määrata, kas see on sisse lülitatud/välja lülitatud.

Vajutage keskekraani ülavaates Seaded.

Vajutage Kliima.

Õhu kvaliteedianduri aktiveerimiseks/deaktiveerimiseks valige Õhu puhtusandur.


Kas sellest oli abi?