Lukustamine/lukust avamine

Lukustamine / lukust avamine väljastpoolt

Uuendatud 7/23/2018

Autot saab väljastpoolt lukustada/lukust avada kaugjuhtpuldi nuppudega või ukse- või tagaluugikäepidemetega, kui autole on lisatud võtmeta lukustamise/lukust avamise funktsioon Passive Entry*. Tagaluuki saab kasutada ka elektriliselt* ja/või jalaliigutusega*.

Lukustamine/lukust avamine

16w17 - SPA - Remote Key with buttons

Kaugjuhtimispuldi nuppe saab kasutada kõigi uste ja tagaluugi korraga lukustamiseks/lukust avamiseks.

Lukustamine

Juhiuks peab lukustamise aktiveerimiseks olema suletud. Kui üks ustest või tagaluuk on avatud, neid ei lukustata ja alarmi* ei lülitata sisse enne, kui need suletakse. Alarmi liikumisandurid* aktiveeritakse siis, kui kõik uksed ja tagaluuk on suletud ja lukustatud.

Märkus

Võtke arvesse kaugjuhtimispuldi/Key Tag autosse lukustamise ohtu.

Autosse jäetud kaugjuhtimispult/Key Tag deaktiveeritakse auto lukustamisel ja signalisatsiooni sisselülitamisel muu kehtiva võtme abil. Deaktiveeritud võti aktiveeritakse auto lukust avamisel uuesti.

Hoiatus

Ärge lubage kellelgi jääda autosse sundlukustust eelnevalt välja lülitamata, et vältida inimeste autosse lukustamise ohtu.

Lukust lahtitegemine

Kui kaugjuhtimispuldist ei ole võimalik lukustada/lukust avada, võib patarei olla tühi – sellisel juhul lukustage juhiuks või avage see lukust eraldavata võtmega. Lisateavet vt jaotisest "Eraldatav võti".

Märkus

Püüdke autole lähemale liikuda ja seda uuesti lukust avada.

Kaugjuhitava lukust avamise sätted

Lukust avamiseks saab valida erinevad järjekorrad.

Puudutage keskekraani ülavaates Seaded.

Vajutage My CarLukustamineKaugavamine/>

Valige suvand:

  • Ava kõik uksed

- avab kõik uksed korraga lukust.

  • Ainult juhiuks

- avab juhiukse lukust. Kõigi uste lukust avamiseks peate kaugjuhtimispuldi avamisnuppu vajutama kaks korda.

Funktsiooni Kaugavamine seaded mõjutavad ka keskset lukust avamist salongi käepidemete abil. Lisateavet mõju kohta salongi käepidemete abil lukust avamise kohta vt jaotisest "Lukustamine/lukust avamine salongis".

Võtmeta lukustamine/lukust avamine*

Kui autol on võtmeta lukustamise/lukust avamise süsteem*, siis piisab sellest, kui kaugjuhtpulti näiteks taskus või kotis hoida, mis muudab auto avamise mugavaks, kui teil on käed asju täis. Lisateavet süsteemi toimimiskauguse kohta vt jaotisest "Kaugjuhtimispuldi tööpiirkond".

Puutetundlikud pinnad

Uste välimised käepidemed sisaldavad lukustamiseks pilu, sisemine käepide seevastu sisaldab lukust avamiseks puutetundlikku pinda. Tagaluugi käepidemel on kummikattega surveplaat, mida kasutatakse lukust avamiseks.

P5-1519- dörrhandtag beröringskänslig yta
Puutetundlik süvend lukustamiseks
Puutetundlik pind lukust avamiseks

Märkus

Korraga tohib aktiveeritud olla ainult üks puutetundlik pind. Kui puudutate luku pinda ja võtate käepidemest kinni ühel ajal, võite anda topeltkäske. See tähendab, et soovitud toimingut (lukustamine/lukust avamine) ei käivitata või see käivitub hiljem.

P5-1507 Tailgate pointing out handle

Kummikattega surveplaati kasutatakse ainult lukust avamiseks.

Võtmeta lukustamine

Auto lukustamiseks peavad kõik uksed olema suletud. Tagaluuk võib olla avatud, kui lukustate küljeukse käepidemest.

Kui uks on suletud, puudutage märgitud pinda ukse välisel käepidemel või vajutage enne tagaluugi sulgemist tagaluugi allserval olevat lukustusnuppu.

Esiklaasi näidikul olev lukustuse märgutuli hakkab vilkuma.

Kõigi külgakende ja panoraamkatuse* sulgemiseks ühel ajal vajutage sõrmega välise käepideme puutetundlikku süvendit, kuni kõik külgaknad ja panoraamkatus* suletakse.

Võtmeta sisenemine

Haarake ukse käepidemest või vajutage tagaluugi käepideme all olevat kummikattega surveplaati, et auto lukust avada.

Esiklaasinäidikul olev lukustuste märgutuli kustub, mis kinnitab, et auto on lukust avatud – avage uksed ja tagaluuk nagu tavaliselt.

Võtmeta sisenemise sätted

Võtmeta sisenemiseks saab valida erinevad järjekorrad.

Puudutage keskekraani ülavaates Seaded.

Puudutage My CarLukustamineVõtmeta avamine

Valige suvand:

  • Kõik uksed

- avab kõik uksed korraga lukust.

  • Üks uks

- avab valitud ukse lukust.

Automaatne taaslukustamine

Juhul kui kahe minuti jooksul pärast luku avamist ei avata ühtki ust ega tagaluuki, lukustuvad need automaatselt uuesti. See funktsioon vähendab ohtu, et auto jäetakse kogemata lukustamata.

Lukust avamine rakendusega Volvo On Call

Auto saab kaugjuhtimise teel lukust avada rakendusega Volvo On Call*.

Lisateabe saamiseks vaadake jaotist „Rakendus Volvo On Call”.


Kas sellest oli abi?