Tahavaatepeeglid

Külgpeeglite nurga reguleerimine

Uuendatud 1/31/2020

Külgpeeglite nurga reguleerimine

Parema tahavaate tagamiseks tuleb külgpeegleid juhi eelistuste järgi reguleerida. Peale selle on saadaval mitu automaatseadet, mille saab seostada elektrilise istme nuppude mälufunktsiooniga*.

Külgpeeglite juhtnuppude kasutamine

P5 1507 Power door mirrors control

Küljepeeglite juhtnupud.

Küljepeegleid reguleeritakse asendisse juhtnupust juhiukse juhtpaneelil. Süüteasend peab olema vähemalt I.

Vasakpoolse peegli reguleerimiseks vajutage L -nuppu, parempoolse reguleerimiseks R -nuppu. Nupus olev tuli süttib.

Reguleerige asendit keskel asuva seadistuskangiga.

Vajutage L või R nuppu uuesti. Tuli kustub.

Tahavaatepeeglite elektriline kokku lükatud asendisse liigutamine*

Parkimisel/sõitmisel kitsastes kohtades on võimalik peeglid kokku lükata.

Vajutage korraga alla nupud L ja R.

Laske nupud ligikaudu ühe sekundi pärast lahti. Peeglid peatuvad automaatselt täiesti kokkulükatud asendis.

Lükake peeglid lahti, vajutades samaaegselt nuppudele L ja R. Peeglid peatuvad automaatselt täiesti lahtilükatud asendis.

Neutraalasendi taastamine

Välismõjude tagajärjel kohalt nihkunud peeglid tuleb elektriliselt neutraalasendisse tagasi viia, et nende sissetõmbamine/väljalükkamine* toimuks õigesti.

Tõmmake küljepeeglid sisse, vajutades korraga nuppe L ja R.

Lükake need uuesti välja, vajutades korraga nuppe L ja R.

Korda vajadusel ülaltoodud protseduuri.

Peeglid on nüüd neutraalasendis.

Nurga reguleerimine parkimise ajal

Ainult kombinatsioonis koos mälunuppudega* elektriliste istmetega.

Uksepeeglit saab alla keerata, et juht näeks näiteks parkimise ajal teeserva.

Lülitage sisse tagumine käik ja vajutage nuppu L või R.

Pange tähele, et nuppu peab võib-olla vajutama kaks korda; see oleneb sellest, kas nupp oli juba enne valitud. Küljepeegli allasuunamisel nupp vilgub. Kui tagurpidikäik on vabastatud, hakkab küljepeegel automaatselt liikuma u 3 sekundi pärast ja läheb algasendisse tagasi u 8 sekundi pärast.

Nurga automaatne reguleerimine parkimise ajal

Ainult kombinatsioonis koos mälunuppudega* elektriliste istmetega.

Selle sättega liigutatakse küljepeeglit automaatselt alla, kui valitud on tagurpidikäik. Sissetõmmatud asend on eelseadistatud ja seda ei saa reguleerida. Küljepeegli saab viia tagasi algasendisse, vajutades kaks korda nuppu L või R.

Vajutage keskekraani ülavaates Seaded.

Vajutage My CarPeeglid ja mugavus.

Aktiveerimiseks/keelamiseks ning määramaks, milline peegel peaks nurga all olema, valige Küljepeegli kallutamine tagurdamisel, Väljas, Juht, Reisija või Mõlemad

Automaatne kokkulükkamine lukustamise ajal*

Auto lukustamisel / lukust avamisel kaugjuhtimispuldi abil saab küljepeeglid automaatselt kokku/lahti tõmmata.

Vajutage keskekraani ülavaates Seaded.

Vajutage My CarPeeglid ja mugavus.

Aktiveerimiseks/inaktiveerimiseks valige Klapi peeglid lukustamisel kokku.


Kas sellest oli abi?