Juriidiline teatis

Nimetus „Volvo Cars” on järgnevalt kasutatud kas tähenduses Volvo Car Corporation, Volvo Car kontserni üks või mitu ettevõtet või kogu Volvo Car kontsern.

Garantii puudub jne.

Kuigi on tehtud kõik mõistlikult vajalik tagamaks, et sellel veebilehel („Veebileht”) toodud teave oleks täpne, on see siin esitatud „nagu on”. Volvo Cars ei vastuta mitte ühelgi juhul selle või mõne siit lingitud Veebilehekülje kasutamisega seoses või selle tagajärjel tekkinud mis tahes otsese, kaudse või mis tahes muu kahju eest, sealhulgas aga mitte ainult mis tahes saamata jäänud tulu, äritegevuse katkestus, programmide kaotus, andmete hävimine või muu, isegi siis, kui Volvo Cars on saanud selgesõnalist nõu selliste kahjude võimalikkuse kohta.

Volvo Cars ütleb lahti selle Veebilehe ja selle Veebilehe kaudu avatud Veebilehtede mis tahes garantiidest ja teabe esitusviisidest. Sellised teised Veebilehed on esitatud ainult mugavuse huvides ja ei tähenda, et Volvo Cars nende sisu oma nimel kinnitaks või nende Veebilehtede sisu ja selle kasutuse eest vastutuse võtab. Samuti vastutate te selle eest, et võtaksite kasutusele mõistlikud ettevaatusabinõud tagamaks, et seade, mida Veebilehe lugemiseks kasutate (ja sellega seotud tarkvara) oleks kaitstud viiruste, usside, Trooja hobuste ja muude sarnaste halbade kavatsustega üksuste eest.

Kõigile sellel Veebilehel toodud ja teie ostetud või kasutatud Volvo Carsi toodete ja teenuste garantiidele ja esitustele kehtivad selliste toodete ja teenuste lepingutes kokku lepitud tingimused.

Veebilehel toodud teave võib sisaldada tehnilisi ebatäpsusi või trükivigu. Veebilehel toodud teavet võidakse muuta igal ajal sellest varem teatamata. Samuti tuleb arvestada, et Volvo Cars jätab endale õiguse mis tahes ajal oma tooteid ja teenuseid, sealhulgas nende hindasid muuta.

Teave sellel Veebilehel võib sisaldada viiteid Volvo Carsi toodetele ja teenustele, mida ei ole teie riigis turule toodud või kättesaadaval. Sellised viited ei tähenda, et Volvo Cars kavatseb selliseid tooteid või teenuseid teie riigis turule tuua või kättesaadavaks teha. Palun arvestage ka, et teatud tooted või teenused võivad olla saadaval ainult lisatasu eest ning et osa lehel toodud teabest ei pruugi olla täpne, kuna toodete muudatused on toimunud pärast Veebilehe viimast uuendamist. Palun võtke ühendust oma Volvo Carsi edasimüüjaga, et saada üksikasjalikku teavet teie jaoks saadaval olevate toodete ja teenuste kohta.  

Veebilehel saadaval olev eritarkvara

Kogu lehel allalaadimiseks kättesaadaval olev tarkvara („Tarkvara”) on Volvo Carsi ja/või selle litsentseerijate autoriõigusega kaitstud töö.

Tarkvara kasutamist reguleerib lõppkasutaja litsentsileping, mis on tarkvaraga kaasas või sellele lisatud („Litsentsileping”). Kui litsentsilepingud ei ole öeldud teisiti, on Tarkvara allalaadimiseks kättesaadavaks tehtud ainult lõppkasutajatele. Samuti, kui Litsentsilepingus ei ole öeldud teisiti, on Tarkvara lubatud kasutada ainult selleks eesmärgiks, milleks Tarkvara kättesaadavaks tehtud on. Tarkvara mis tahes viisil paljundamine või edasi levitamine, mis ei ole sätestatud Litsentsilepinguga, on selgesõnaliselt keelatud ja võib viia tsiviil- või kriminaalkaristuseni.

Selle olemasolul on Tarkvara garantii ainult sellise ulatusega, nagu sätestatud Litsentsilepingus. Kui Litsentsilepingus ei ole öeldud teisiti, ütleb Volvo Cars seoses Tarkvaraga lahti mis tahes garantiidest, sealhulgas kõik kaudsed garantiid ja turustamiskõlbulikkuse tingimused, sobivus teatavaks otstarbeks, pealkiri ja õiguste mitte rikkumine.