Kliendi privaatsuspoliitika

Kohaldusala ja eesmärk

See poliitika kehtib kliendi isikuandmete töötlemisele Volvo Cars kontsernis (nimetatud kui „Volvo Cars” või „me”).

Poliitika eesmärk on anda meie praegustele, endistele ja potentsiaalsetele klientidele (ühiselt nimetatud kui „kliendid” või „te”) üldine arusaam järgmisest:

 • teie isikuandmete kogumise ja töötlemise asjaolud;
 • kogutavate isikuandmete tüübid;
 • põhjused isikuandmete kogumiseks;
 • isikuandmete käitlemisest.

Kohustus

Teie isikuandmete vormide töötlemine on oluline selleks, et saaksime teile oma tooteid ja teenuseid pakkuda. Me hindame, et usaldate meile oma isikuandmed, ning teie privaatsuse kaitsmine on meie pakutavate teenuste äärmiselt oluline osa.

Selleks, et teie isikuandmeid kaitsta, tõstes samas klientidele pakutavat väärtust ja pakkudes paremat ja turvalisemat sõidukogemust, järgime neid viit üldpõhimõtet.  

Valikuvabadus

Teie isikuandmed on teie omand. Me ei soovi teha seoses teie privaatsuseelistustega oletusi ning soovime oma teenused kujundada nii, et saate ise valida, kas soovite oma isikandmeid meiega jagada.

Huvide tasakaal

Kui isikuandmete töötlemine on vajalik õigustatud huvi tõttu ja see huvi kaalub üles vajaduse teie privaatsust kaitsta, võime töödelda teatavat osa teie isikuandmetest ilma teie selgesõnalist luba saamata. Kui soovite saada rohkem teavet, klõpsake alltoodud jaotisel „Nõusolek”

Sellise õigustatud huvi olemasolu hindame võimaliku kasu põhjal meie klientidele ja üldsusele (sealhulgas nende turvalisus).

Proportsionaalsus

Volvo Cars võtab eesmärgiks töödelda ainult selliseid isikuandmeid, mis on adekvaatsed, asjakohased ja ei ole liigsed võrreldes eesmärgiga, milleks neid koguti.

Kui funktsiooni või teenuse eesmärk on saavutatav ka anonüümsete andmetega, on meie eesmärk teie isikuandmed anonüümseks muuta. Anonüümseks muudetud andmete või isikustamata andmete kombineerimisel teie isikuandmetega koheldakse neid seni, kuni andmed kombineeritud on, isikuandmetena.

Läbipaistvus

Klientide soovil annab Volvo Cars neile isikuandmete töötlemise kohta täiendavat teavet, mis võib sisaldada väljavõtteid ettevõttesisestest määrustest ja eeskirjadest.

Õigusnormidele vastavus

Kõigis riikides, kus Volvo Cars tegutseb, on selle poliitika järgida privaatsust ja andmekaitset käsitlevaid kohalikke seadusi, eeskirju ja määruseid. Vajadusel reguleerime selles poliitikas kirjeldatud isikuandmete töötlemise viisi nii, et see kehtivatele õigusnormidele vastaks.

Kasulikud määratlused

Järgmistel selles poliitikas läbivalt kasutatavate terminite tähendused on sätestatud ELi direktiiviga 95/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta. Seega:

vastutav töötleja – füüsiline või juriidiline isik, riigiasutus, esindused või mõni muu organ, kes määrab üksi või koos teistega kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid;

volitatud töötleja – füüsiline või juriidiline isik, riigiasutus, esindused või mõni muu organ, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja nimel;

isikuandmed – igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku („andmesubjekt”) kohta. Tuvastatav isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige isikukoodi põhjal või ühe või mitme tema füüsilisele, füsioloogilisele, vaimsele, majanduslikule, kultuurilisele või sotsiaalsele identsusele omase joone põhjal;

töötlemine – iga isikuandmetega tehtav toiming või toimingute kogum, olenemata sellest, kas see on automatiseeritud või mitte, näiteks kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, kohandamine või muutmine, väljavõtete tegemine, päringu teostamine, kasutamine, üleandmine, levitamine või muul moel avaldamine, ühitamine või ühendamine, sulgemine, kustutamine või hävitamine;

delikaatsed andmed – isikuandmed, mis avaldavad rassilise või rahvusliku päritolu, poliitilised hoiakud, religioossed või filosoofilised uskumused, kuulumise ametiühingusse, samuti tervist või seksuaalelu puudutavad andmed. 

Andmete kogumine

Andmete kogumine teie isiku või sõiduki kohta võib toimuda näiteks siis, kui kasutate Volvo Carsi teenuseid oma sõidukis või sealt väljaspool, või teiste kontaktide käigus näiteks Volvo Carsi veebilehtedel või kliendikeskustes. Võime sellist teavet hankida ka oma volitatud edasimüüjatelt ja töökodadest ning muudelt kolmandatelt pooltelt. Sellised andmed („kliendi avaldatud isikuandmed”) võivad hõlmata:

 • teie kontaktandmeid (nimi, aadress, telefoninumber, e-posti aadress jms);
 • demograafiline teave (vanus, perekonnaseis, leibkonna liikmed jms);
 • teave sõiduki kohta (sõiduki identifitseerimisnumber (VIN), mudel, ostuandmed, teenuseajalugu jms);
 • teie tegevusega loodud asukohaandmed (navigeerimisabi, otsingud, asukoha jagamine jms);
 • meie toodete ja teenuste ostmise ja kasutusega seotud andmed (kliendi eelistused ja seaded, ostuajalugu, Volvo ID, MyVolvo jms).

Sõiduk kogub sõiduki ja selle ümbruse kohta automaatselt teavet, mis valdavalt on tehniline ja ei ole seotud teie isikuga. Sellised andmed („sõiduki salvestatud andmed”) on enamasti seotud sõiduki identifitseerimisnumbriga (VIN) ja võivad seega teie jaoks jälgitavad olla. Sõiduki salvestatud andmed võivad sisaldada:

 • ohutusalast teavet (kas turvapadjad või turvavööpingutid on kasutusvalmis, kas uksed ja aknad on lukustatud või lahti jne);
 • süsteemifunktsioonide olek (mootor, drossel, roolisüsteem, pidurid jms);
 • juhtimisandmed (sõiduki kiirus, piduri- ja gaasipedaali kasutus, rooli liigutused jms);
 • asukohaandmed (sõiduki asend õnnetuse korral jms);
 • ümbruse andmed (temperatuur sõidukist väljaspool, pildid jms);

Teave mõnede sõiduki salvestatavate andmete kohta on olemas ka kasutusjuhendis.

Nagu nõuavad kehtivad õigusaktid, oleme iseäranis ettevaatlikud ja rakendame täiendavaid meetmeid delikaatsete isikuandmete kogumisel ja töötlemisel. Niivõrd kui Volvo Cars säilitab isikukoode ja krediitkaardinumbreid, loetakse sellist teavet delikaatseks. Kahtluste vältimiseks tuleb märkida, et kehtivad õigusaktid võivad nõuda ka teist laadi andmete käsitlemist delikaatsete isikuandmetena. Samuti võivad mõnedes riikides kehtivad õigusaktid piirata asukohaandmete töötlemist.

Teatis

Kui see on mõistlikult praktiline või seda nõuavad kehtivad õigusaktid, teavitame isikuandmete kogumisel või registreerimisel teid (i) isikuandmete töötlemise konkreetsetest põhjustest, (ii) vastutava töötleja identiteedist, (iii) mis tahes kolmandatest pooltest, kellele andmeid võidakse avaldada ning (iv) mis tahes muust teabest, mis võib olla vajalik tagamaks teile võimalus oma õigusi kaitsta.

Näiteks võidakse ülaltoodud teavet anda teile sõiduki ostul, sõiduki teabe- ja meelelahutussüsteemis, Volvo Carsi arendatud mobiilirakendustes lehel www.volvocars.com või mujal kooskõlas lepinguga, mille Volvo Carsiga sõlmite.

Nõusolek

Kui see on mõistlikult praktiline või nõuavad seda kohalduvad õigusaktid, hangime enne teie isikuandmete kogumist või kasutamist teilt selleks loa. Loa taotlemine on selgesõnaline ja annab teile piisava aluse oma otsuse tegemiseks. Luba on alati võimalik tagasi võtta, näiteks konkreetse teenuse kasutamise lõpetamisega või võttes ühendust Volvo Carsiga aadressil, mille leiate järgnevast jaotisest „Teave ja ligipääs”.

Sõiduki salvestatud andmete kogumine ja kasutamine võib olla vajalik (I) tehnikutele sõiduki vigade diagnoosimisel ja parandamisel teeninduse ja hoolduse käigus, (ii) Volvo Carsi tootearendusele näiteks sõidukite kvaliteedi ja turvalisuse omaduste täiustamises (iii) Volvo Carsi garantiikohustuste haldamiseks ja (iv) juriidiliste nõuete täitmiseks.

Sõidukiga seotud teabe kogumisel nendeks otstarveteks ning Volvo Carsi muude sarnaste õigustatud huvide tõttu ei küsi me enamasti teie nõusolekut, kui see ei ole konkreetse juhtumi puhul vajalik või seda ei nõua kohalduvad õigusaktid.

Volvo Carsi volitatud edasimüüjad ja töökojad

Volvo Cars rakendab oma lepingutes volitatud edasimüüjate ja töökodadega rangeid andmekaitsenõudeid. Palun arvestage siiski, et Volvo Cars ja selle volitatud edasimüüjad ja töökojad on eraldi juriidilised üksused ning üldiselt me ei saa vastutada, kui sellised üksused kohalduvaid õigusakte ei järgi. Kui teil on küsimusi selle kohta, kuidas teie edasimüüja või töökoda teie isikuandmeid käitleb, siis võtke palun ühendust otse edasimüüja või töökojaga. 

Kolmandate poolte rakendused

Teil võib olla ligipääs sõidukiga ühendatud kolmandate osapoolte rakendustele ja muudele teenustele, mis võivad nõuda näiteks asukohaandmete ja muu sõiduki salvestatud teabe edastamist kolmandale poolele. Volvo Cars ei vastuta isikuandmete kogumise või kasutuse eest kolmandate poolte rakendustes või teenustes ja soovitab teil enne selliste rakenduste või teenuste kasutamist hoolikalt kaaluda nende tingimusi (ja nendega seotud privaatsusavaldust). Kui teil on küsimusi selle kohta, kuidas mõni kolmas pool teie isikuandmeid käitleb, siis võtke palun ühendust otse selle kolmanda poolega.

Andmete kasutamine

Isikuandmeid, mida Volvo Cars kogub teie ja teie sõiduki kohta, kasutatakse:

 • teile toodete ja teenuste pakkumiseks, sealhulgas selleks, et tuvastada teie sobivus teatud ostude tegemiseks või teenuste kasutamiseks, ning selleks, et teile täiendavaid pakkumisi ja lahendusi pakkuda;
 • selleks, et teavitada teid meie toodete või teenuste uuendustest või muudatustest, sealhulgas, aga mitte ainult meie tingimuste ja poliitikate muudatused;
 • selleks, et teavitada teid uutes toodetest, teenustest ja sündmustest;
 • sõiduki kasutajaabi ja teenuste pakkumiseks (garantiiteenus, tagasivõtu teave jms);
 • tootearendusega seotud eesmärkidel, näiteks sõiduki soorituse, kvaliteedi ja turvalisuse parandamiseks;
 • meie kliendipakkumiste ja -suhtluse hindamiseks ja parandamiseks ja
 • juriidiliste nõuete täitmiseks.

Enamikel juhtudest on teil võimalik isikuandmete töötlemiseks luba mitte anda, uuendades selleks oma eelistusi, lõpetades konkreetse teenuse või võttes oma luba andmete töötlemiseks tagasi Volvo Carsiga jaotises „Teave ja ligipääs” toodud aadressil või mõnel muul meie osutatud viisil ühendust võttes. Kui kohaldatavad õigusaktid ei nõua teisiti, ei ole teil enamasti siiski õigust isikuandmete töötlemiseks mitte luba anda järgmistel juhtudel:

 • teatavatel juhtudel teie sõiduki salvestatud andmete kogumise ja edasise töötlemise juhtude puhul (vt jaotist „Nõusolek” ülal);
 • kui me teeme seda selleks, et saata teile olulisi teateid, näiteks muudatused meie tingimustes või poliitikates või toodete turult tagasivõtmise korral
 • kui me teeme seda selleks, et järgida oma juriidilisi kohustusi.

Säilitamine

Säilitame teie isikuandmeid ainult nii kaua, kui see on vajalik selles poliitikas käsitletud põhjustel või muudel põhjustel, millest teid on teavitatud.

See tähendab, et kui olete meile andnud loa oma isikuandmete töötlemiseks, säilitame teie andmeid kooskõlas antud nõusolekuga ja/või kuni oma nõusoleku tagasi võtate. Kui olete oma nõusoleku tagasi võtnud, võime siiski säilitada teatavaid isikuandmeid nõutava perioodi jooksul, mis on vajalik meie juriidiliste kohustuste täitmiseks ja kaitseks kohtuvaidlustes. Kui me andmete töötlemiseks teie luba hankinud ei ole, säilitatakse andmeid ainult seadusega lubatud perioodi vältel.

Andmete kvaliteet

Teie isikuandmete töötlemisel on meie eesmärk tagada, et need on täpsed ja ajakohased. Soovime ebatäpsed või mittetäielikud isikuandmed kustutada või need parandada. Rohkem teavet seoses teie õigusega tagada meie valduses olevate isikuandmete täpsus leiate järgnevast jaotisest „Teave ja ligipääs”.

Teave ja ligipääs

Nagu öeldud eelmises jaotises „Teatis”, võime teie isikuandmete kogumise või registreerimise kohta teile konkreetset teavet anda.

Kord aastas on teil õigus tasuta taotleda ja saada teavet selle kohta, (i) milliseid teiega seotud isikuandmeid me töötleme; (ii) kuhu neid isikuandmeid kogutakse, (iii) mis on andmete töötlemise eesmärk ja (iv) milliste andmesaajate või andmesaajate kategooriatega isikuandmeid jagatakse. Sellised teabepäringud peavad olema kirjalikud ja varustatud teie isikliku allkirjaga, sisaldades teie nime, aadressi ja eelistatavalt e-posti aadressi. Samuti on teil õigus nõuda, et me parandaksime, blokeeriksime või kustutaksime teiega seotud mis tahes valeandmed. Taotlused tuleks saata järgmisele aadressile. Volvo Car Corporation, tähelepanu: The Data Protection Officer, SE-405 31 Gothenburg, Sweden.

Teie taotlusega tegeldakse kiiresti ja asjakohaselt. Isikuandmete kustutamise taotlustele kehtivad asjakohased juriidilised nõuded. Kui kohaldatavate õigusaktidega kaasneb sellise taotluse täitmisega halduslõiv, siis võib Volvo Cars sellist lõivu küsida.

Samuti võib Teil olla võimalus ligi pääseda teatavatele kliendi avaldatud isikuandmetele, mis Volvo Carsi omanduses on, ja neid parandada või täiendada, kui logite sisse oma MyVolvo kontosse.

Turvalisus

Volvo Cars on eesmärgiks seadnud rakendada asjakohaseid tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid, et kaitsta teie isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, juhusliku kao või muutmise, lubamatu avaldamise või ligipääsu ja muud laadi ebaseadusliku töötlemise eest. Soovime tagada, et meie turvalisuse ja isikuandmete kaitseks võetud meetmete tase on võrreldes teie isikuandmete loomusest ja kasutusest tulenevate riskidega piisav.

Avaldamine kolmandatele pooltele

Volvo Cars võib teie isikuandmeid jagada:

 • Volvo Carsi üksustega:
 • Volvo Carsi volitatud edasimüüjate ja töökodadega toote- ja teenusepakkumiste ja muu teile suunatud suhtluse levitamiseks;
 • kooskõlas (seadusega nõutavate) andmetöötluslepingutega Volvo Carsile teenuseid pakkuvate varustajatega;
 • teiste äripartneritega teile toote- ja teenusepakkumiste ja muu suhtluse edastamiseks või uurimis- ja arendustegevuseks;
 • seoses Volvo Carsi üksuse või selle varade müügi või üleandmisega;
 • kui see on nõutav seadusega, näiteks seoses riigiasutuste päringute, vaidluste või muude juriidiliste menetluste või taotlustega ja
 • kui me oleme heas usus seisukohal, et avaldamine on vajalik meie õiguste kaitseks, näiteks meie tingimuste võimalike rikkumiste uurimiseks või selleks, et tuvastada, ära hoida või tõestada pettust või muid turvaprobleeme.

Teie isikuandmete vastutava töötlejana avaldab Volvo Carsi üksus teie isikuandmeid kolmandatele pooltele ainult teie nõusolekul. Võime siiski teie isikuandmed ka ilma teie loata jagada, välja arvatud juhul, kui teie luba on konkreetse juhtumi puhul meie hinnangul vajalik või on nõusolek nõutav seadusega, järgmistes olukordades:

 • sõiduki salvestatud andmed, mida töödeldakse teistel eesmärkidel kui meie toodete ja teenuste tagamine või arendamine või selleks, et täita oma juriidilisi kohustusi;
 • teie isikuandmete edastamine Volvo Carsi üksuste vahel;
 • teie isikuandmete edastamine varustajatele, kes Volvo Carsile siseteenuseid osutavad;
 • olukordades, kus avaldamine on nõutav seadusega ja
 • olukordades, kus avaldamine on vajalik seoses Volvo Carsi õigustatud huviga (näiteks oma seaduslike õiguste kaitseks, nagu eelkirjeldatud juhul). 

Teie isikuandmete avaldamisel kolmandatele pooltele või edastamisel Volvo Cars üksuste vahel hindame, kas andmete avaldamisega peaksid kaasnema täiendavad kaitsemeetmed (näiteks isikuandmete ülepiirilisel edastamisel).

Andmete meiepoolne töötlemine

Ligipääs teie isikuandmetele on piiratud Volvo Carsi töötajate ja varustajatega, kes vajavad seda teavet selleks, et seda meie jaoks töödelda, ja kellel on lepinguline kohustus teie isikuandmeid turvaliselt ja konfidentsiaalsena hoida. Meie eesmärk on valida andmetöötlusteenuste jaoks parim lahendus, mis kaitseks parimal viisil teie isikuandmete terviklikkust mis tahes kolmandate poolte ees.

Turundus

Me ei müü teie isikuandmeid ilma teie nõusolekuta kolmandatele pooltele ega vaheta neid.

Me ei jaga teie isikuandmeid kolmandate pooltega nende turunduseesmärkidel, kui meil puudub andmete selliseks avaldamiseks teie nõusolek. Kui olete selleks nõusoleku andnud, kuid soovite, et kolmandad pooled teile enam turundusmaterjale ei saadaks, võtke palun otse ühendust selle kolmanda poolega.

Võime anda teile teavet uute toodete, teenuste, sündmuste või muu sarnase turundustegevusega seoses. Kui soovite mõnest e-postiga saadetavast uudiskirjast või muust sarnasest saadetisest loobuda, siis järgige palun saadetisele lisatud juhiseid. Eri tüüpi saadetistest, mida edastab Volvo Cars, võite loobuda ka oma MyVolvo konto kaudu, kus saate muuta ka oma varem määratud eelistusi.

Veebilehed ja küpsised

Kõik Volvo Carsi veebilehed, mis klientidele avatud on, sisaldavad Interneti-privaatsuse avaldust ja teavet selle kohta, kuidas me küpsiseid kasutame. Teatud riikides on küpsiste vastuvõtmiseks ja neist loobumiseks veebipõhine süsteem. Rohkem teavet selle kohta, kuidas me küpsiseid kasutame, leiate veebilehelt http://www.volvocars.com/et-ee/v/legal/cookies.

Soovitame teil meie veebilehti külastades kohalduvad avaldused ja teave läbi lugeda.

Muudatused

Volvo Cars jätab endale õiguse seda poliitikat aeg-ajalt muuta. Muutmise aeg on kirjas selle dokumendi lõpus. Kui teeme nimetatud poliitikasse või sellesse, kuidas teie isikuandmeid kasutame, muudatusi, siis esitame teile selle poliitika uuendatud variandi.