Volvo Sopimuksen yleiset ehdot

1. Sovellettavuus ja osapuolet

Nämä yleiset ehdot ovat osa sopimuslomakkeessa yksilöityä ajoneuvoa koskevaa Volvo Sopimusta. Jatkossa näissä ehdoissa käytetään termiä "Sopimus" tarkoitettaessa kutakin yksittäistä Volvo Sopimusta.


Tämän Sopimuksen osapuolia ovat Volvo Car Finland Oy Ab, jäljempänä "VCF", ja sopimuslomakkeelle merkitty ajoneuvon ostaja, jäljempänä "asiakas".


VCF on nimittänyt Suomessa toimivat viralliset huoltojälleenmyyjät, jatkossa "valtuutetut huoltojälleenmyyjät", tuottamaan maahantuomiaan ajoneuvoja koskevia huolto- ja korjauspalveluita ja myymään ajoneuvojen varaosia. Luettelo valtuutetuista huoltojälleenmyyjistä: www.volvocars.fi.


VCF:lla on oikeus siirtää Sopimuksen oikeudet ja velvollisuudet tai Sopimusten hallinnointi kolmannelle osapuolelle taikka kokonaan korvata itsensä kolmannella osapuolella. Asiakas hyväksyy tämän mahdollisuuden allekirjoittamalla tämän Sopimuksen. VCF ilmoittaa asiakkaalle tarvittavat uudet yhteystiedot.
Sopimustietoja voidaan käyttää vakuutuslaskelmiin.

2. VCF:n velvollisuudet

2.1 Sopimukseen sisältyvät työt, aineet ja kustannukset

VCF ja valtuutetut huoltojälleenmyyjät tarjoavat ja suorittavat näissä ehdoissa mainituin rajoituksin ja ilman lisäkustannuksia asiakkaalle alla mainitut palvelut edellyttäen, että asiakas on täyttänyt Sopimuksen mukaiset velvoitteensa:

a) Valmistajan tai maahantuojan huolto-ohjelman ja -pöytäkirjan mukaiset huoltopalvelut käsittäen työn ja materiaalit, esim. öljyt, nesteet ja alkuperäiset varaosat.

b) Normaalin kulumisen ja ajoneuvon normaalin käytön aiheuttamat välttämättömät mekaanisten ja sähköisten vikojen ja vahinkojen korjaukset käsittäen työn ja materiaalit, esim. öljyt, nesteet ja alkuperäiset varaosat.                                   

c) Kohdassa b) mainitut palvelut myös tehdasasenteisten ja jälleenmyyjän ennen auton luovutusta asentamien, VCF:n hyväksymien lisävarusteiden osalta.

2.2 Vain määräaikais- /vuosihuollossa suoritettavat työt

Määräaikais- ja vuosihuollolla tarkoitetaan niitä huoltotapahtumia, jotka on määritelty ajoneuvon huoltokirjassa.

a) Vika tai vahinko, jonka merkitys ei ole olennainen ja joka ei vaikuta ajoneuvon käyttökelpoisuuteen tai lisää suurempien lisävikojen tai vahinkojen syntymisen riskiä, korjataan huoltojälleenmyyjän toimesta seuraavan määräaikais- /vuosihuollon yhteydessä. Jälleenmyyjän tulee neuvotella asiasta ensin asiakkaan kanssa.

b) Seuraavat kuluvat varusteet ja aineet vaihdetaan/lisätään ainoastaan määräaikais- /vuosihuollon yhteydessä mikäli se on tällöin tarpeellista:

- pyyhkijän sulat

- nesteet (öljyt, jarruneste, jäähdytinneste, tuulilasin pesuneste), ellei jokin kohdan 2.1 mukainen korjaus vaadi nesteen lisäystä.

2.3 Sopimuksen piiriin kuulumattomat työt, materiaalit ja kustannukset

VCF:n tai valtuutetun huoltojälleenmyyjän huolto- ja korjausvelvollisuuden piiriin eivät kuulu:

 

a) ajoneuvoa ja sen varusteita koskevien takuiden, vakuutusten tms. kattamat viat ja vahingot,

b) viat tai vahingot, jotka johtuvat siitä, että

- ajoneuvon käyttö on ollut tavanomaisesta poikkeavaa tai huolimatonta,

- ajoneuvoa on ylikuormitettu,

- ajoneuvoon on asennettu muu kuin Sopimuksessa mainittu lisävaruste,

- ajoneuvoa on käytetty ammattimaisessa liikenteessä,

- ajoneuvo on ollut osallisena liikenneonnettomuudessa,

- ajoneuvoa on käytetty kilpa-ajossa,

- ajoneuvoon on kohdistunut murto, varkaus tai vahingonteko,

- ajoneuvossa on käytetty epäpuhdasta polttoainetta,

- ajoneuvossa on käytetty muuta polttoainetta tai muita öljyjä tai nesteitä kuin ajoneuvon  käyttöohjeessa on mainittu,

- on ollut tulipalo, luonnonmullistus, sota tai muu ylivoimaiseen esteeseen verrattavissa oleva tapahtuma, tai

- jokin ulkoinen tekijä (esim. irtokivi, maakosketus) on osunut ajoneuvoon, tai

- muutostöitä tai korjauksia on tehty ajoneuvoon valmistajan spesifikaation vastaisesti,

c) viat tai vahingot, jotka johtuvat siitä, että ajoneuvoon on asennettu muita kuin alkuperäisosia tai -varusteita, ja tällaisia osia tai varusteita koskevat viat ja vahingot,

d) viat tai vahingot, jotka johtuvat siitä, että muu kuin valtuutettu huoltojälleenmyyjä on tehnyt muutostöitä tai korjauksia ajoneuvoon,

e) vanteiden vaihto tai muut niitä koskevat toimenpiteet,

f) renkaat, niiden vaihto, tasapainotus ja säätö (esim. aurauskulmien säätö) tai muut renkaita koskevat toimenpiteet,

g) polttoaine,

h) auton korin ja sisustuksen normaali ikääntyminen ja kuluminen,

i) ajoneuvon normaaliin hoitoon kuuluvat toimenpiteet, esim. pesu, siivous, vahaus ellei näistä ole erikseen sovittu.

j) ilmastoinnin desinfiointi ja huolto

k) polttoainetoimisen lisälämmittimen huolto

l) lasit ja tiivisteet, maali-, korroosio- ja korivauriot (esim. kiveniskut, kolarit),

m) muuhun kuin tehdasasenteiseen integroituun autopuhelimeen ja sen varusteisiin kohdistuvat toimenpiteet,

n) ajoneuvon ja/tai tavaran hinaus, kuljetus, säilytys tai näihin liittyvät kulut,

o) matkustajien kuljetus ja/tai majoitus tai näihin liittyvät kulut,

p) ajoneuvossa ja/tai sen tavaratilassa olleiden esineiden aiheuttamat viat ja vahingot,

q) vakuutusmaksut,

r) nykyiset tai tulevat verot ja muut julkiset maksut, esimerkiksi katsastusmaksut ja käyttömaksut.

Vapautuakseen kohdan 2.1 mukaisista velvollisuuksistaan VCF:n on osoitettava, että jokin yllä kohdissa a) - r) mainituista poikkeuksista todennäköisesti soveltuu tilanteeseen.

Sopimus ei rajoita kuluttaja-asiakkaan oikeutta vedota ajoneuvon virheeseen kuluttajansuojalain nojalla.

2.4 Töiden suorittaminen

a) Sopimuksen kattamat huoltotyöt (vuosihuolto / määräaikaishuolto) tehdään  valtuutetun huoltojälleenmyyjän tai valtuutetun huoltojälleenmyyjän nimeämän alihuoltopisteen toimesta.

Kohdan 5. mukaisia lisäpalveluja tarjoavat valtuutetut huoltojälleenmyyjät ja korvauksen kohdassa 7. mainituista, ulkomailla suoritetuista korjauksista voi saada ainoastaan VCF:lta.

b) Valtuutettu huoltojälleenmyyjä suorittaa huolto- ja korjaustyöt korjaamonsa normaalina aukioloaikana ja kohtuullisessa ajassa siitä, kun asiakas on ilmoittanut viasta, vahingosta tai huoltotarpeesta sekä toimittanut ajoneuvon jälleenmyyjän korjaamolle näitä toimenpiteitä varten. VCF ja valtuutettu huoltojälleenmyyjä päättävät ammattikäytäntöä noudattaen ja ottaen huomioon asiakkaan edun niistä menetelmistä ja menettelytavoista, joilla vika tai vahingot korjataan ja huollot suoritetaan.

Huollon tai korjauksen yhteydessä tarkistetaan todellinen ajomäärä. Mikäli todellinen ajomäärä ylittää Sopimuksen laskennallisen ajomäärän, toteutuneet ajokilometrit päivitetään Sopimuksien hallinnointijärjestelmään ja ajomäärien erotus tasoitetaan kohdan 4.1 mukaisesti.

c) Mahdolliset vauriokorjaukset tulee suorittaa maahantuojan valtuutettuun huolto-organisaatioon kuuluvalla korjaamolla alkuperäisosia käyttäen.

Sopimus ei rajoita kuluttaja-asiakkaan oikeutta vedota palvelun viivästymiseen tai virheeseen kuluttajansuojalain nojalla.

3.  Hinta ja maksuehdot

a) Sopimuksen hinta määräytyy ajoneuvon vuosittaisen ajokilometrimäärän sekä mallin ja moottorin perusteella. Mikäli ajoneuvon käyttöolosuhteet tai -tavat poikkeavat normaalista tai ajoneuvon toteutuneet huolto- tai korjauskustannukset poikkeavat merkittävästi normaalitasosta, voidaan noudattaa ajoneuvokohtaista hinnoittelua.


Sopimuksen perushinta kattaa sovitun vuosittaisen ajomäärän. Mikäli ajoneuvolla arvioidaan ajettavan enemmän kuin sovitun ajomäärän, vuotuinen ajomäärä sovitaan lähimpään 5.000 km lukemaan, ja Sopimuksen hinta määräytyy ajoneuvolle Sopimuksen tekohetkellä voimassaolevan hinnaston mukaan.


b) Asiakas on velvollinen suorittamaan hinnan kuukausierissä. Erikseen sovittaessa asiakas voi myös maksaa Sopimuksen koko hinnan yhtenä eränä sopimuskauden alussa. Maksu on suoritettava VCF:n tai VCF:n edustajan ilmoittamalla tavalla eräpäivänä, joka ilmenee asiakkaalle lähetettävistä laskuista. Laskutusjaksot ovat kuukauden pituisia alkaen Sopimuksen voimaantulopäivästä. Ensimmäinen lasku lähetetään Sopimuksen voimaantulokuukautta seuraavan kuukauden aikana. Laskussa laskutuskuukausi on merkitty muodossa kuukausi-vuosi (kk-vv). Maksuerän viivästyessä asiakkaalta perittävät muistutus- tms. maksut ilmenevät kulloinkin voimassa olevasta hinnastosta. Viivästyskorko määräytyy korkolain mukaan.


Uudelle ajoneuvolle tehdään Sopimus aina 36 kuukauden ajalle. Kuukausihinta pysyy sovitun suuruisena koko Sopimuksen voimassaolon ajan, mikäli todellinen ajomäärä vastaa Sopimuksen mukaista ajomäärää. Jos todellinen ajokilometrimäärä poikkeaa Sopimuksen voimaantulopäivästä laskettuna kumulatiivisesti vähintään 5.000 kilometriä asiakkaan sopiman kilometrimäärän perusteella laskettavasta laskennallisesta ajomäärästä ao. tarkastushetkenä, hintaa tarkistetaan kohdassa 4. ilmoitetulla tavalla. Jos sopimuskautta jatketaan 36 kuukauden sopimuskauden jälkeen, kuukausihinta määritellään vuodeksi kerrallaan. Sopimus päättyy kuitenkin viimeistään kun viisi vuotta on kulunut ensirekisteröintipäivästä tai jos ajoneuvolla on ennen sitä ajettu 200 000 km, kun tämä ajomäärä täyttyy.


Sopimus voidaan tehdä myös auton luovutuksen jälkeen, kuitenkin viimeistään ennen ensimmäistä määräaikais-/vuosihuoltoa ja korkeintaan 12 kuukautta ensirekisteröinnistä.
Sopimuksen alkamispäivä on sopimuksentekoajankohdasta huolimatta aina se päivä, jona ajoneuvo on ensirekisteröity.


Jos Sopimus tehdään ensirekisteröintipäivän jälkeen takautuvasti, ensirekisteröintipäivän ja sopimuksentekopäivän välisen ajan hinta jaetaan jäljellä oleville kuukausierille siten, että Sopimuksen kuukausihinta lasketaan jakamalla Sopimuksen kokonaishinta jäljellä olevien kuukausien määrällä. Mikäli Sopimus päättyy ennenaikaisesti, Sopimuksen päättymishetkeen mennessä kertyneet maksamattomat erät veloitetaan tasauslaskun yhteydessä. Sopimuksen kokonaishinnasta maksettavaksi tulee ensirekisteröinnin ja Sopimuksen päättymishetken välinen aika.


c) Sopimuksen lopullinen hinta määräytyy ajoneuvon todellisen ajokilometrimäärän perusteella kohdan 4. mukaisesti.


d) Sopimuksen hinta ei sisällä kohdassa 5. mainittuja lisäpalveluja, ellei niistä ole nimenomaista mainintaa Sopimuksessa.

4. Hinnan tarkistaminen ja muuttaminen

4.1 Hinnan tarkistaminen todellisia ajokilometrejä vastaavaksi

VCF:lla on oikeus tarkistaa ajoneuvon todellinen ajomäärä. Toteutunut ajomäärä päivitetään Sopimuksen hallintajärjestelmään huollon tai korjauksen yhteydessä tai asiakkaan pyynnöstä erikseen VCF:n toimesta. Mikäli todellinen ajomäärä ylittää tai alittaa Sopimuksen voimaantulopäivästä laskettuna kumulatiivisesti 5.000 km Sopimukseen merkityn vuotuisen kilometrimäärän perusteella lasketun laskennallisen ajomäärän, tasoitetaan ajomäärien erotus.

Asiakas on velvollinen suorittamaan VCF:lle lisäkilometreistä aiheutuvan hinnan muutoksen. Mikäli kilometrien erotus on asiakkaan eduksi, VCF hyvittää sen asiakkaalle seuraavien laskujen yhteydessä tai erillisellä laskulla, jos Sopimus on maksettu kertasuorituksena.

Sopimuksen uusi hinta määräytyy toteutuneen ajomäärän ja Sopimuksen tekohetkellä voimassa olleen hinnaston perusteella. Mahdollisten jatkokausien osalta sovelletaan jatkokauden alkaessa voimassa ollutta hinnastoa. Laskelmassa otetaan huomioon Sopimuksen perusteella asiakkaalta aiemmin laskutetut ylikilometrit tai asiakkaalle aiemmin hyvitetyt alikilometrit. Hintamuutos jaetaan Sopimuksen jäljellä oleville kuukausierille. Mikäli Sopimus päättyy ennenaikaisesti, maksamaton tai hyvittämätön osuus kilometrimuutoksesta huomioidaan tasauslaskun yhteydessä.

Asiakas ei kuitenkaan ole oikeutettu hyvitykseen, jos vuotuinen todellinen ajomäärä alittaa 5.000 km. Jos sovittu vuotuinen ajomäärä on suurempi kuin 5.000 km, mutta vuotuinen todellinen ajomäärä alittaa 5.000 km, hyvitys lasketaan vain sovitun vuotuisen ajomäärän 5.000 km ylittävän osuuden perusteella.

4.2 Sovitun vuotuisen ajomäärän muuttaminen

Toteutunut ajomäärä päivitetään Sopimuksen hallintajärjestelmään huollon tai korjauksen yhteydessä.

VCF muuttaa sovittua vuotuista ajomäärää, mikäli ajoneuvon todellinen vuotuinen ajomäärä ylittää tai alittaa vähintään kumulatiivisesti viidellätuhannella kilometrillä kolmessa vuodessa laskennallisen ajomäärän.

5. Lisäpalvelut

Sopimukseen kuuluu lisäpalveluja vain, jos VCF on tarjonnut sellaisia ja asiakas on päättänyt ottaa niitä kuukausittain tai etukäteen suoritettavaa erillistä lisämaksua vastaan. Lisäpalvelut ovat saatavissa vain Sopimuksen välittäneeltä jälleenmyyjältä, ellei osapuolten kesken nimenomaan kirjallisesti toisin sovita.


Rengashotellipalvelu sisältää renkaiden pesun ja säilytyksen ja yhden renkaiden vaihdon per kausi eli keväisin ja syksyisin.


Kevyt ulkopesu ja sisäpuhdistus on koneellinen vaahtopesu ulkoa ja imurointi ja pölyjen pyyhintä sisältä huollon yhteydessä.


Noutopalvelu huollon yhteydessä edellyttää että noudettavassa autossa on riittävästi polttoainetta huoltoon vientiin ja palautukseen 20km:n säteellä jälleenmyyjältä.


Sijaisauton huollon yhteydessä tulee olla Volvo ja myynnissä olevaa mallia. Sijaisauton saa enintään kahdeksi vuorokaudeksi sisältäen 100km ajomäärän. Ylikilometrit veloittaa jälleenmyyjä. asiakkaalta.

6. Asiakkaan velvollisuudet

Asiakkaan oikeus saada Sopimuksen mukaisia palveluja edellyttää ehdottomasti, että Sopimus on voimassa huolto- ja korjaustarpeen syntyessä ja että asiakas on antanut ajoneuvon valtuutetun huoltojälleenmyyjän hallintaan toimenpiteitä varten. VCF:n ja valtuutetun huoltojälleenmyyjän velvollisuus tuottaa asiakkaalle Sopimuksen mukaisia palveluja edellyttää, että asiakas

a) käyttää, huoltaa ja hoitaa ajoneuvoa sen käyttöohjekirjan, huolto- ja takuukirjan ja valmistajan tai maahantuojan muutoin antamien ohjeiden mukaan,

b) tarkastaa säännöllisesti ajoneuvon öljyjen ja nesteiden tason suositeltujen huoltovälien välillä ja pitää huolta siitä, että mahdolliset puutteet korjataan välittömästi, sekä lisää tarvittavan määrän öljyä ja muita nesteitä määräaikaishuoltojen välillä omalla kustannuksellaan,

c) varaa ajan ja toimittaa omalla kustannuksellaan ajoneuvon valtuutetulle huoltojälleenmyyjälle määräaikaishuoltotoimenpiteitä varten ajoneuvon käyttöohjekirjan ja ajoneuvon huolto- ja takuukirjan ilmoittamin huoltovälein ±2000 km, tai vaihtoehtoisesti ±2 kuukautta määräaikaishuolto-ohjelmassa ilmoitetusta huoltoajankohdasta. Pyydettäessä asiakkaan tulee toimittaa ajoneuvo jälleenmyyjälle ennakkotarkastusta tai VCF:n takaisinkutsukampanjoita varten,

d) ilmoittaa välittömästi ajoneuvoa koskevista mekaanisista tai sähköisistä vioista tai vahingoista valtuutetulle huoltojälleenmyyjälle ja toimittaa ajoneuvon tämän jälkeen omalla kustannuksellaan ja sovitun mukaisesti jälleenmyyjälle toimenpiteitä varten,

e) ilmoittaa välittömästi valtuutetulle huoltojälleenmyyjälle, jos ajoneuvon matkamittari vahingoittuu tai siinä ilmenee vika ja toimittaa ajoneuvon tämän jälkeen omalla kustannuksellaan ja sovitun mukaisesti jälleenmyyjälle toimenpiteitä varten,

f) esittää jokaisen huollon tai korjauksen yhteydessä asiakaskortin ja ajoneuvon huolto- ja takuukirjan,

g) hyväksyy allekirjoituksellaan kunkin työtilauksen, jossa tehtävät työt määritellään, ja

h) ilmoittaa VCF:lle ajoneuvon omistussuhteita koskevista tai muihin sopimusehtoihin vaikuttavista muutoksista

i) ilmoittaa VCF:lle muuttuneet henkilötietonsa.

7. Korjaukset ulkomailla

a) Suomen ulkopuolella suoritetut korjaukset ja huollot asiakas maksaa aina itse.

b) Ulkomailla tapahtuva korjaus tai huolto, jonka kustannukset ylittävät tai jonka kustannusten arvioidaan ylittävän 350 euroa sisältäen arvonlisäveron, edellyttää VCF:n suostumusta. Asiakas on velvollinen neuvottelemaan VCF:n kanssa suostumuksen saamiseksi ennen tällaisen korjaus- tai huoltotoimenpiteen aloittamista. VCF:n etukäteen antama suostumus on edellytyksenä tämän kohdan mukaan asiakkaalle maksettaville korvauksille.

c) Asiakkaalla on oikeus saada korvaus VCF:lta maksamistaan Euroopassa syntyneistä, ajoneuvon odottamattomista vioista tai vahingoista aiheutuneista välittömistä korjaus- tai huoltokustannuksista, jos

- korjaus on ollut välttämätön ja/tai vika tai vahinko on ollut sellainen, että siitä aiheutuneet toimenpiteet kuuluvat tämän Sopimuksen kattamiin, kohdassa 2. mainittuihin korjaus- ja huoltotöihin, ja

- korjauksen on suorittanut valmistajan valtuuttamaan huolto-organisaatioon kuuluva jälleenmyyjä maassa, joka korjaushetkellä kuuluu Kansainvälisessä Liikennevakuutuskortissa lueteltuihin maihin eli on ns. Green Card maa, ja

- asiakas esittää VCF:lle jälleenmyyjän antaman kuitin korjauskustannusten maksusta alkuperäisenä sekä erittelyn tehdyistä töistä, ja

- asiakas on hankkinut VCF:lta b)-kohdassa mainitun ennakkosuostumuksen, mikäli kustannukset ylittävät 350 euroa.

Asiakkaan oikeus tämän kohdan mukaiseen korvaukseen käsittää summan, joka vastaa asiakkaan suorittamaa maksua toimenpiteistä, jotka ovat olleet tarpeen ajoneuvon palauttamiseksi siihen kuntoon jossa se oli ennen vikaa, ja enintään summan, joka vastaa Suomessa vastaavien korjausten aiheuttamia kustannuksia. Korvaus maksetaan asiakkaalle euroina kuukauden kuluessa siitä, kun yllä mainitut edellytykset on täytetty. Valuuttakurssi määräytyy asiakkaan maksupäivän mukaisesti.

8. Ajoneuvon luovutus

Sopimus päättyy, jos asiakas luovuttaa ajoneuvon kolmannelle taholle.

9. Henkilötietojen käsittely

Asiakkaiden yksityisyyden suojaaminen on VCF:lle erittäin tärkeää. VCF käsittelee asiakkaan henkilötietoja liittyen Sopimuksen täytäntöönpanoon ja hallintaan, laskutukseen sekä asiakassuhteen hoitamiseen ja ylläpitoon. Kaikkeen tämän Sopimuksen perusteella tapahtuvaan henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan ensisijaisesti tätä Sopimusta ja lisäksi Volvo Car Groupin Asiakastietojen käsittelyä koskevia periaatteita (jatkossa ”Periaatteet”), joiden kulloinkin ajantasainen versio löytyy VCF:n verkkosivuilta osoitteesta support.Volvocars.com/finland.

VCF tai sen konserniyhtiöt voivat käsitellä edellä mainittuun tarkoitukseen esimerkiksi seuraavia henkilötietoja: asiakkaan nimeä, osoitetta ja muita yhteystietoja (puhelinnumero ja sähköposti), laskutukseen liittyviä tietoja, ajoneuvon teknisiä tietoja, sekä tietoja arvioiduista ja toteutuneista ajokilometreistä, joiden käsittely on tarpeen Sopimuksen hinnoittelun laskemiseksi. VCF voi Periaatteiden mukaisesti käsitellä myös muita Sopimuksen täytäntöönpanon, asiakassuhteen hoitamisen ja hallinnoinnin kannalta tarpeellisia henkilötietoja. Periaatteissa selostetaan muun ohella yleisesti, miten Volvo Car Group käsittelee asiakkaidensa henkilötietoja, milloin tällaisia tietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille ja mihin turvatoimenpiteisiin on ryhdytty tietojen suojaamiseksi.

VCF kerää käsittelemänsä henkilötiedot asiakkaalta itseltään tai valtuutetuilta huoltojälleenmyyjiltä Sopimuksen solmimisen tai sen keston aikana. Sopimukseen liittyvän ajoneuvon käynneistä valtuutetuilla huoltojälleenmyyjillä välitetään tieto Volvo Sopimus-järjestelmään. Mikäli asiakas tekee pankin kanssa e-laskusopimuksen, VCF saa laskutustiedot pankilta. VCF seuraa ajoneuvoille tehtyjä huolto- ja korjaustoimenpiteitä kustannusseurannan ja suunnittelun tarkoituksiin.
Lisäksi asiakkaiden henkilötietoja voidaan käyttää markkinointitarkoituksiin, jota varten asiakkaan erillinen suostumus saattaa olla tarpeen. Periaatteet sisältävät tietoja tarvittavista suostumuksista.

Tämän Sopimuksen perusteella käsiteltäviä henkilötietoja saatetaan välittää vastaanottajille Euroopan talousalueen ulkopuolisissa maissa, joissa saattaa olla voimassa muunlaista tietosuojalainsäädäntöä. Tämä tarkoittaa myös maita, joissa henkilötietoja ei EU-komission arvion mukaan suojata riittävästi. Jos näin käy, VCF varmistaa, että siirtoon on laillinen syy soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Asiakkaalle myös kerrotaan pyynnöstä tämä laillinen syy, tehdyt suojaustoimenpiteet sekä se, mistä asiakas voi pyytää kopion näistä suojaustoimenpiteistä. 

10. Vastuun rajoittaminen

VCF ei korvaa asiakkaalle aiheutuneita kustannuksia, tulonmenetystä, ajanhukkaa tai muuta vahinkoa, joka johtuu siitä, että asiakas on ollut estynyt käyttämästä ajoneuvoa sen ollessa jälleenmyyjällä huolto- ja korjaustoimenpiteiden suorittamista varten. Rajoitus ei kuitenkaan estä asiakasta vetoamasta kuluttajansuojalainsäädännön mukaisiin oikeuksiinsa.

VCF ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat lain muutoksista, viranomaisten toimenpiteistä, sodasta, lakosta, työriidasta, saarrosta tai näihin verrattavista toimenpiteistä. Muussa tapauksessa VCF suorittaa asiakkaalle korvauksen siinä laajuudessa kuin vahinko johtuu VCF:sta. VCF ei vastaa välillisistä vahingoista. Kuitenkin kuluttaja-asiakkaalle mahdollisesti aiheutunut välillinen vahinko korvataan, jos palvelun viivästyminen tai virhe on aiheutunut VCF:n huolimattomuudesta.

11. Sopimuksen voimassaoloaika

Sopimus päättyy ilman eri irtisanomista sopimuslomakkeeseen merkityn enimmäisajomäärän täyttyessä tai viimeistään sopimuslomakkeeseen merkittynä päättymispäivänä. Sopimus päättyy kuitenkin viimeistään kun viisi vuotta on kulunut ensirekisteröintipäivästä, tai jos ajoneuvolla on ennen sitä ajettu 200 000 km, kun tämä ajomäärä täyttyy. 1.2.2019 jälkeen alkaneet sopimukset päättyvät viimeistään kun 4 vuotta on kulunut ensirekisteröintipäivästä.

12. Sopimuksen ennenaikainen päättyminen

Sopimuksen voimassaolo päättyy ennenaikaisesti seuraavissa tilanteissa:

a) Asiakkaalla ja VCF:lla on oikeus irtisanoa Sopimus kesken sopimuskauden ilmoittamalla siitä kirjallisesti toiselle osapuolelle. Tällöin Sopimus päättyy irtisanomisilmoituksen vastaanottamispäivää seuraavan laskutusjakson päättyessä, ellei toisin sovita.

b) Sopimus päättyy ennenaikaisesti myös, jos asiakas luovuttaa ajoneuvon kolmannelle taholle. Luovutuksesta on ilmoitettava välittömästi VCF:lle. Sopimus päättyy luovutushetkellä. Mahdolliset luovutushetken jälkeen tehdyt huolto- ja korjaustyöt varaosineen ja tarvikkeineen laskutetaan erikseen asiakkaalta.

c) VCF:lla on oikeus irtisanoa Sopimus päättymään välittömästi, jos asiakas laiminlyö Sopimuksen mukaisen maksun suorittamisen eräpäivänä eikä muistutuksesta huolimatta suorita maksua 28 päivän kuluessa alkuperäisestä eräpäivästä tai jos asiakas selvästi käyttää Sopimuksen mukaisia oikeuksiaan väärin tai laiminlyö Sopimuksen mukaisia velvollisuuksiaan.

d) VCF:lla on oikeus irtisanoa Sopimus päättymään välittömästi, jos asiakas autoineen muuttaa pysyvästi ulkomaille tai oleskelee ulkomailla yhtäjaksoisesti vähintään kaksi kuukautta.

13. Toimenpiteet Sopimuksen päättyessä

Sopimuksen päättymisen yhteydessä asiakkaan tulee toimittaa ajoneuvo lähimmälle valtuutetulle huoltojälleenmyyjälle ajoneuvon Sopimuksen päättymishetken todellisten ajokilometrien kirjaamista varten 10 päivän kuluessa Sopimuksen päättymisestä. Muussa tapauksessa VCF on oikeutettu arvioimaan päättymishetken todellinen ajomäärä. Sopimuksen päättymishetkeen mennessä kertyneet maksamattomat erät sekä sovittujen ja todellisten ajokilometrien erotus laskutetaan/hyvitetään kohdan 4. mukaisesti.

Sopimuksen päättymisestä huolimatta asiakas on velvollinen täyttämään ennen Sopimuksen päättymistä Sopimuksen perusteella syntyneet velvollisuutensa mukaan lukien lisäkilometreistä aiheutuvan tasauslaskun, takautuvasti alkaneen Sopimuksen sekä maksamattomien kuukausierien suorittamisen.

Mikäli asiakas vaatii korjaustöitä suoritettavaksi Sopimuksen perusteella ja nämä korjaustyöt suoritetaan sen jälkeen, kun Sopimus on päättynyt, asiakkaan on maksettava näistä korjaustöistä erikseen jälleenmyyjän korjaushetkellä voimassa olleen hinnaston ja maksuehtojen mukaisesti.

14. Erimielisyydet

Sopimuksen tulkintaa tai soveltamista koskeva erimielisyys on osapuolten ensisijaisesti pyrittävä ratkaisemaan sopimalla, muussa tapauksessa ne ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa tai asiakkaan kotipaikkakunnan käräjäoikeudessa.

Tähän Sopimukseen sovelletaan kuluttaja-asiakkaiden osalta voimassa olevaa kuluttajansuojalainsäädäntöä.