Yksityisyys

Asiakastietojen käsittelyä koskevat periaatteet

Asiakastietojen käsittelyä koskevat periaatteet

17w38 - Support site - Legal icon

Kattavuus ja tarkoitus

Nämä periaatteet koskevat asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä kaikissa Volvo Car Group -yhtiöissä ("Volvo Cars" tai "me"). Näiden periaatteiden tavoitteena on tarjota nykyisille, entisille ja potentiaalisille asiakkaille (käytetään yhdessä nimitystä "asiakkaat" tai "sinä") yleinen käsitys seuraavista asioista:

 • Tilanteet, joissa keräämme ja käsittelemme henkilötietojasi
 • Minkä tyyppisiä henkilötietoja keräämme
 • Syyt henkilötietojesi keräämiseen
 • Miten käsittelemme henkilötietojasi
 • Henkilötietojen käsittelyä koskevan vastuun jakautuminen Volvo Carsin eri yksiköiden välillä, ja
 • Yhteystietomme, joiden avulla saat tietoa oikeuksistasi ja voit esittää niihin perustuvia vaatimuksia sen suhteen, miten käsittelemme henkilötietojasi.

Näissä Asiakastietojen käsittelyä koskevissa periaatteissa ei kuvata sitä, miten itsenäiset paikalliset edustajat käsittelevät henkilötietoja. Tietoa tällaisten yksiköiden suorittamasta henkilötietojen käsittelystä on saatavana kyseiseltä yhtiöltä. Yhteystiedot ovat kohteessa Yhteystiedot oikeudellisia asioita koskevia tiedusteluja varten.

Näitä periaatteita päivitetään jatkuvasti, jotta ne vastaavat Volvo Carsin tekemiä henkilötietoihisi liittyviä toimenpiteitä.

Rekisterinpitäjä

Volvo Car Corporation (ruotsalainen oikeushenkilö, jonka rekisterinumero on 556074-3089) toimii rekisterinpitäjänä uusia ja nykyisiä automalleja koskevaan tutkimus- ja kehitystoimintaan ja määrättyihin asiakkaille maailmanlaajuisesti tarjottaviin palveluihin liittyvän henkilötietojen käsittelyn osalta. Lisäksi Volvo Car Corporation toimii rekisterinpitäjänä liittyen kaikkeen sellaiseen henkilötietojen käsittelyyn, joka koskee autojen laadunvalvontaa ja mahdollisia turvallisuuteen perustuvia takaisinkutsuja sekä säädöspohjaisiin vaatimuksiin vastaamista.

Kukin Volvo Carsin kansallinen myyntiyhtiö vastaa yleisesti markkinoinnista, myynnistä ja asiakassuhteista sekä oman markkina-alueensa markkina-aluekohtaisista palveluista. Kansallinen myyntiyhtiö toimii rekisterinpitäjänä näitä tarkoituksia varten käsiteltävien henkilötietojen osalta. Markkina-alueilla, joilla ei ole kansallista myyntiyhtiötä, maahantuojalla on yleensä samat vastuut kuin kansallisella myyntiyhtiöllä. Näissä tapauksissa maahantuoja on siis rekisterinpitäjä. Volvo Cars edellyttää, että sen jälleenmyyjät ja korjaamot sitoutuvat sopimuksin noudattamaan tietosuojaa koskevia sääntöjä. Huomaa, että Volvo Cars ja sen valtuutetut jälleenmyyjät ja korjaamot ovat erillisiä oikeushenkilöitä, ja että me emme yleensä vastaa siitä, jos tällaiset jälleenmyyjät ja korjaamot eivät noudata soveltuvaa lainsäädäntöä. Jos sinulla on kysyttävää siitä, miten jälleenmyyjäsi tai korjaamosi käyttää henkilötietojasi, ota suoraan yhteyttä kyseiseen jälleenmyyjään tai korjaamoon.

Yhteystiedot ovat kohteessa Yhteystiedot oikeudellisia asioita koskevia tiedusteluja varten.

Tietojen käsittelyä koskevat periaatteet

Henkilötietojen käsittely on oleellinen osa tarjoamiamme tuotteita ja palveluita. Arvostamme luottamustasi, kun ilmoitat meille henkilötietojasi ja kunnioitamme yksityisyyttäsi. Noudatamme seuraavia viittä periaatetta henkilötietojesi suojaamiseksi ja parempien palveluiden ja turvallisemman ajokokemuksen tarjoamiseksi.

Valinnanvapaus

Henkilötietosi kuuluvat sinulle. Pyrkimyksenämme on olla tekemättä mitään oletuksia yksityisyyttä koskevien mieltymystesi suhteen ja pyrimme suunnittelemaan palvelumme siten, että voit valita, haluatko ilmoittaa meille henkilötietojasi.

Intressien tasapaino

Kun henkilötietojesi käsittely on tarpeellista legitiimin intressin takia ja kun tämä intressi on painavampi kuin tarve suojata yksityisyyttäsi, voimme lainsäädännön asettamissa rajoissa käsitellä määrättyjä henkilötietojasi pyytämättä suostumustasi. Määrätyissä muissa tilanteissa voimme myös käsitellä henkilötietojasi ilman suostumustasi, jos voimassa oleva lainsäädäntö tätä edellyttää. Katso lisätietoja alta kohdasta "Suostumus".

Suhteellisuus

Volvo Cars käsittelee asiakkaiden henkilötietoja vain, jos ne ovat ajan tasalla, relevantteja ja tarpeellisia sitä tarkoitusta varten, jonka takia ne on kerätty. Pyrimme anonymisoimaan henkilötietosi, kun toiminto tai palvelu voidaan toteuttaa anonymisoiduilla tiedoilla. Jos yhdistämme henkilötietoihisi anonymisoituja tietoja tai muita tietoja kuin henkilötietoja, niitä käsitellään henkilötietoina niin kauan kuin ne ovat yhdistettyinä.

Läpinäkyvyys ja turvallisuus

Volvo Cars toimii läpinäkyvästi sen suhteen, mitä henkilötietoja käsittelemme ja mitä tarkoituksia varten niitä käsitellään. Henkilötietojesi suojaaminen on myös meille erittäin tärkeää, koska sinulle tärkeiden asioiden suojaaminen kuuluu Volvo Carsin ydinarvoihin. Pyydettäessä Volvo Cars antaa asiakkaille lisätietoja henkilötietojen käsittelystä ja suojaamisesta.

Lakien ja säädösten noudattaminen

Volvo Carsin periaatteena on noudattaa soveltuvia yksityisyyttä ja tietosuojaa koskevia lakeja ja säädöksiä jokaisessa maassa, jossa toimimme. Tarvittaessa mukautamme näiden periaatteiden mukaista henkilötietojesi käsittelyä varmistaaksemme, että toimimme lain edellyttämällä tavalla.

Volvo Carsin keräämiä sinua ja autoa koskevia henkilötietoja käytetään seuraaviin tarkoituksiin:

 • Tuotteiden ja palveluiden tarjoamiseen sinulle, mukaan lukien sen varmistaminen, että sinulla on oikeus tehdä määrättyjä ostoja ja käyttää määrättyjä palveluita, sekä parempien tarjousten ja kokemusten tarjoamiseen sinulle;
 • Ilmoittamiseen sinulle tuotteitamme ja palveluitamme koskevista päivityksistä tai muutoksista, mukaan lukien mm. käyttöehtojen ja periaatteiden muutokset;
 • Ilmoittamiseen sinulle uusista tuotteista, palveluista ja tapahtumista;
 • Autoa koskevan tuen ja palveluiden tarjoamiseen (takuuhuolto, takaisinkutsutiedot, jne.);
 • Tuotekehitystarkoituksiin, esimerkiksi autojen suorituskyvyn, laadun ja turvallisuuden parantamiseen;
 • Asiakkaille tarjoamiemme tuotteiden ja palveluiden ja asiakasviestinnän arviointiin ja kehittämiseen;
 • Oikeudellisten vaatimusten tai viranomaisten pyyntöjen noudattamiseen;
 • Tiedottamaan sinulle tuotteistamme ja palveluistamme ja määrittämään ne, jotka saattavat kiinnostaa sinua;
 • Markkinatutkimukseen; ja
 • Omaa ja valittujen alihankkijoiden suorittamaa analyysia ja asiakasprofilointia varten (mukaan lukien verkko ja sosiaalinen media).

Hyödylliset määritelmät

Volvo Cars käyttää näissä periaatteissa alla lueteltuja määritelmiä:

 • "Rekisterinpitäjä" tarkoittaa luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, viranomaista, virastoa tai muuta elintä, joka yksin tai yhdessä toisten kanssa määrittelee henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot;
 • "Käsittelijä" tarkoittaa luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, viranomaista, virastoa tai muuta elintä, joka käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän lukuun;
 • "Henkilötiedot" tarkoittavat kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön ("rekisteröity") liittyviä tietoja; tunnistettavissa olevana pidetään luonnollista henkilöä, joka voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa erityisesti tunnistetietojen, kuten nimen, henkilötunnuksen, sijaintitiedon, verkkotunnistetietojen taikka yhden tai useamman hänelle tunnusomaisen fyysisen, fysiologisen, geneettisen, psyykkisen, taloudellisen, kulttuurillisen tai sosiaalisen tekijän perusteella;
 • "Käsittely" tarkoittaa toimintoa tai toimintoja, joita kohdistetaan henkilötietoihin tai henkilötietoja sisältäviin tietojoukkoihin joko automaattista tietojenkäsittelyä käyttäen tai manuaalisesti, kuten tietojen keräämistä, tallentamista, järjestämistä, jäsentämistä, säilyttämistä, muokkaamista tai muuttamista, hakua, kyselyä, käyttöä, tietojen luovuttamista siirtämällä, levittämällä tai asettamalla ne muutoin saataville, tietojen yhteensovittamista tai yhdistämistä, rajoittamista, poistamista tai tuhoamista;
 • "Arkaluonteiset henkilötiedot" tarkoittavat henkilötietoja, joista ilmenee rotu tai etninen alkuperä, poliittisia mielipiteitä, uskonnollinen tai filosofinen vakaumus, ammattiliiton jäsenyys sekä geneettisten tai biometristen tietojen käsittely henkilön yksiselitteistä tunnistamista varten tai terveyttä koskevien tietojen taikka luonnollisen henkilön seksuaalista käyttäytymistä ja suuntautumista koskevien tietojen käsittely.

Tietojen kerääminen

Voit ilmoittaa meille tietoja itsestäsi tai autostasi käyttäessäsi Volvo Carsin palveluita autossa tai sen ulkopuolella tai muussa yhteydenpidossa Volvo Carsin kanssa, esimerkiksi verkkosivujemme tai asiakaspalvelukeskustemme kautta (huomioi tässä yhteydessä, että puhelut saatetaan suostumuksellasi nauhoittaa laadunvalvontaa varten). Voimme myös kerätä tällaisia tietoja valtuutetuilta jälleenmyyjiltämme ja huoltoliikkeiltämme sekä kolmansilta osapuolilta. Tällaiset tiedot voivat sisältää seuraavia:

 • Yhteystietosi (nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, jne.);
 • Demografiset tiedot (ikä, siviilisääty, kotitalouden kokoonpano, jne.);
 • Auton tiedot (auton tunnistenumero (VIN), malli, ostopäivä, huoltohistoria jne.);
 • Toimintojesi luomat sijaintitiedot (navigointiapu, hakukyselyt, sijainnin jakaminen jne.); ja
 • Tuotteiden ja palveluiden ostoa ja käyttöä koskevat tiedot (asiakkaan mieltymykset ja asetukset, ostohistoria, Volvo ID, jne.).

Autosi kerää myös automaattisesti autoa ja sen ympäristöä koskevia tietoja, nämä ovat pääosin teknisluonteisia eivätkä liity suoraan sinuun henkilönä. Tällaiset tiedot ("Auton tallentamat tiedot") yhdistetään yleensä auton tunnistenumeroon (VIN) ja ne voidaan siksi yhdistää sinuun. Auton tallentamat tiedot voivat sisältää:

 • Turvallisuutta koskevia tietoja (ovatko turvatyynyt tai turvavyönkiristimet lauenneet, ovatko ovet ja ikkunat lukossa vai avoimia, jne.);
 • Järjestelmien toiminnan tilaa koskevia tietoja (moottori, kaasuläppä, ohjaus, jarrut, jne.);
 • Ajamista koskevia tietoja (auton nopeus, jarru- ja kaasupolkimen käyttö, ohjauspyörän liikkeet, jne.);
 • Sijaintitietoja (auton sijainti törmäyksen sattuessa jne.); ja
 • Ympäristöä koskevia tietoja (lämpötila auton ulkopuolella, kuvat, jne.).

Tietoa määrätyn tyyppisistä auton tallentamista tiedoista on myös käyttöoppaassa.

Olemme erityisen huolellisia ja sovellamme ylimääräisiä turvatoimenpiteitä kerätessämme ja käsitellessämme arkaluontoisia henkilötietoja, soveltuvan lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Epäselvyyksien välttämiseksi on syytä todeta, että soveltuva lainsäädäntö saattaa edellyttää myös muun tyyppisten tietojen käsittelyä arkaluonteisina henkilötietoina.

Ilmoitus

Kun tämä on kohtuudella toteutettavissa tai soveltuva lainsäädäntö tätä edellyttää, toimitamme sinulle henkilötietojesi keräämisen tai rekisteröinnin yhteydessä (i) täsmälliset tiedot henkilötietojesi käsittelyn tarkoituksesta, (ii) rekisterinpitäjän identiteetin, (iii) tiedot kolmansista osapuolista, joille tiedot voidaan luovuttaa ja (iv) muut tiedot, jotka voivat olla tarpeen sen varmistamiseksi, että voit suojata omat tietosi. Yllä olevat tiedot voidaan ilmoittaa esimerkiksi auton ostamisen yhteydessä, auton infotainment-järjestelmässä, Volvo Carsin kehittämissä mobiilisovelluksissa, osoitteessa https://www.volvocars.com tai Volvo Carsin kanssa tekemäsi sopimuksen yhteydessä.

Suostumus

Kun tämä on kohtuudella toteutettavissa tai soveltuva lainsäädäntö tätä edellyttää, pyydämme suostumuksesi ennen henkilötietojesi keräämistä tai käyttämistä. Suostumustasi koskeva pyyntö on selkeä ja täsmällinen, ja siinä annetaan sinulle riittävät tiedot päätöksen tekemistä varten. Emme koskaan oleta etukäteen sinun antavan suostumustasi. Sen sijaan varmistamme, että voit antaa suostumuksesi selkeällä ja läpinäkyvällä tavalla. Suostumus on vapaaehtoinen ja voit aina peruuttaa suostumuksesi esimerkiksi päättämällä määrätyn palvelun tai ottamalla yhteyttä Volvo Carsiin alla kohdassa "Tiedot ja tarkastaminen" ilmoitettuun osoitteeseen. Jos et anna suostumustasi, palveluiden tai niiden osien käyttäminen ei ehkä ole mahdollista.

Henkilötietojen kerääminen ja käsittely ilman suostumusta

Auton tallentamien tietojen kerääminen ja käyttö voi olla tarpeellista (i) jotta mekaanikot voivat diagnosoida ja korjata autoissa olevia vikoja autojen huollon ja ylläpidon yhteydessä, (ii) Volvo Carsin tuotekehitystä varten, esimerkiksi autojen laadun ja turvallisuusominaisuuksien parantamiseksi, (iii) Volvo Carsin takuusitoumusten hallinnointia varten ja (iv) oikeudellisten vaatimusten täyttämiseksi. Kun keräämme auton tallentamia tietoja näitä tarkoituksia tai vastaavia Volvo Carsin legitiimejä tarkoituksia varten, emme yleensä pyydä suostumustasi, ellei tätä katsota tarpeelliseksi yksittäisessä tapauksessa tai ellei lainsäädäntö tätä edellytä.

Kolmansien osapuolien sovellukset

Voit käyttää kolmannen osapuolen tarjoamia sovelluksia ja muita autoon yhdistettyjä palveluita, jotka saattavat edellyttää esimerkiksi sijaintitietojen ja muiden auton tallentamien tietojen siirtämistä kyseiselle kolmannelle osapuolelle. Volvo Cars ei vastaa kolmannen osapuolen tarjoamien sovellusten tai palveluiden kautta tehtävästä henkilötietojen keräämisestä tai käytöstä ja suosittelemme, että luet huolellisesti soveltuvat ehdot (ja niihin mahdollisesti liittyvät tietosuojaperiaatteet) ennen tällaisten sovellusten tai palveluiden käyttämistä. Jos sinulla on kysyttävää siitä, miten määrätty kolmas osapuoli käyttää henkilötietojasi, ota suoraan yhteyttä kyseiseen kolmanteen osapuoleen.

Siirrot maiden välillä

Volvo Cars voi välittää henkilötietosi vastaanottajille Euroopan talousalueen ulkopuolisissa maissa, joissa saattaa olla voimassa erilainen tietosuojalainsäädäntö. Tämä sisältää maat, joissa ei Euroopan komission kannan mukaan ole riittävää henkilötietojen suojan tasoa. Tällaisissa tapauksissa Volvo Cars varmistaa, että siirrolle on soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukainen oikeusperusta. Sinulle myös ilmoitetaan tämä oikeusperusta, tehdyt suojaustoimenpiteet sekä se, mistä voit pyytää kopion näistä suojaustoimenpiteistä.

Tietojen käyttö

Useimpien käsittelytoimenpiteiden osalta voit lopettaa suorittamamme henkilötietojesi käsittelyn päivittämällä asetuksesi, lopettamalla määrätyn palvelun käytön, peruuttamalla tietojen käsittelyä koskevan suostumuksesi ottamalla yhteyttä Volvo Carsiin alla kohdassa "Tiedot ja tarkastaminen" ilmoitettuun osoitteeseen tai muulla ilmoittamallamme tavalla. Ellei soveltuvasta lainsäädännöstä muuta johdu, et voi kuitenkaan yleensä lopettaa henkilötietojesi käsittelyä seuraavissa tapauksissa:

 • Tietojen käsittely, joka liittyy määrättyihin auton tallentamien tietojen keräämistä ja jatkokäsittelyä koskeviin turvallisuuteen, laatuun ja tuotekehitykseen liittyviin toimenpiteisiin;
 • Tietojen käsittely, joka on tarpeen tärkeiden tiedotteiden lähettämiseksi sinulle, koskien esimerkiksi käyttöehtojen tai periaatteiden muutoksia tai tuotteiden takaisinkutsuja; ja
 • Tietojen käsittely, joka on tarpeen oikeudellisten velvoitteidemme täyttämiseksi.

Tietojen säilyttäminen

Säilytämme henkilötietosi vain niin pitkään, kuin tämä on tarpeen näiden periaatteiden mukaisia tarkoituksia tai muita sinulle ilmoittamiamme tarkoituksia varten. Tämä tarkoittaa, että kun olet antanut suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn, säilytämme tiedot niin kauan kuin asiakassuhde kestää (ja, kun tämä soveltuu, takuuajan päättymiseen asti) tai kunnes peruutat suostumuksesi. Jos olet peruuttanut suostumuksesi, voimme silti säilyttää määrättyjä henkilötietoja niin pitkään kuin tämä on tarpeen oikeudellisten velvoitteidemme täyttämiseksi ja puolustuksemme järjestämiseksi oikeudellisessa riidanratkaisussa. Jos emme ole saaneet suostumustasi tietojen käsittelyyn, henkilötiedot säilytetään vain lainsäädännön salliman ajan.

Tietojen laatu

Kun käsittelemme henkilötietojasi, pyrimme varmistamaan, että ne ovat täsmällisiä ja ajan tasalla. Pyrimme poistamaan tai korjaamaan epätarkat tai epätäydelliset henkilötiedot. Lisätietoja oikeudestasi varmistaa säilyttämiemme henkilötietojesi oikeellisuus on alla kohdassa "Tiedot ja tarkastaminen".

Tiedot ja tarkastaminen

Kuten yllä kohdassa "Ilmoitus" on todettu, voimme toimittaa sinulle määrättyjä tietoja koskien suorittamaamme henkilötietojesi käsittelyä kerätessämme tai rekisteröidessämme tällaisia tietoja. Sinulla on oikeus pyytää (i) kopio henkilötiedoistasi, joita olemme tallentaneet, (ii) että korjaamme tai poistamme virheelliset henkilötiedot ja (iii) henkilötietojesi poistamista tai niiden käsittelyn rajoittamista määrätyissä olosuhteissa. Lisäksi sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, oikeus saada meille ilmoittamasi henkilötiedot jäsennetyssä, yleisesti käytetyssä ja koneluettavassa formaatissa ja saada ne siirrettyä toiselle rekisterinpitäjälle.

Pyynnöt tulee lähettää tämän asiakirjan lopussa ilmoitetulle oikeushenkilölle. Pyyntösi käsitellään nopeasti ja asianmukaisesti. Kun soveltuva lainsäädäntö sallii hallinnollisen maksun perimisen pyyntöösi vastattaessa, Volvo Cars voi veloittaa tällaisen maksun. Lisäksi sinulla voi olla mahdollisuus nähdä yleiskuva määrätyistä suoraan ilmoittamistasi Volvo Carsin säilyttämistä henkilötiedoista ja korjata tai päivittää tiedot kirjautumalla Volvo Carsin kuluttajaportaaliin tai vastaavaan paikallisella markkina-alueellasi tarjottavaan palveluun. Ota lisätietoja varten yhteyttä tietosuojavastaavaamme. Tietosuojavastaavan yhteystiedot ovat tämän asiakirjan lopussa.

Turvallisuus

Volvo Cars on ottanut käyttöön asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojesi suojaamiseksi vahingon tai lainvastaisen toiminnan aiheuttamalta tuhoutumiselta, vahingon aiheuttamalta tietojen menetykseltä tai muuttumiselta, luvattomalta luovutukselta tai käytöltä ja kaikilta muilta lainvastaisilta toimenpiteiltä.

Tietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille

Volvo Cars voi jakaa henkilötietojasi:

 • Volvo Carsin yksiköiden välillä;
 • Volvo Carsin valtuutettujen jälleenmyyjien ja korjaamoiden kanssa tuotteita ja palvelua koskevien tarjousten ja muiden viestien toimittamiseksi sinulle; muiden yhteistyökumppaneiden kanssa tuotteita ja palvelua koskevien tarjousten ja muiden viestien toimittamiseksi sinulle tai tutkimus- ja kehitystarkoituksiin;
 • Volvo Carsin yksikön tai sen omaisuuden myynnin tai siirron yhteydessä;
 • lainsäädännön edellyttäessä, liittyen esimerkiksi viranomaisten tekemään selvitykseen, riitaan tai muuhun oikeusprosessiin tai pyyntöön;
 • kun uskomme vilpittömästi, että tietojen luovuttaminen on tarpeen oikeuksiemme suojaamiseksi, esimerkiksi tutkiessamme mahdollista käyttöehtojen rikkomusta, petoksen estämiseksi tai paljastamiseksi tai muun turvallisuusongelman yhteydessä
 • yhteistyökumppanien ja sellaisten kolmansien osapuolten kanssa, joiden palveluita haluat käyttää tai joille olet antanut oikeuden pyytää henkilötietoja Volvo Carsilta (esim. Volvo In-car Delivery -palvelua varten);
 • toimeksiannostamme työskentelevien tuote- ja palveluntarjoajiemme kanssa, esimerkiksi langattomien palveluiden toimittajien, verkkosivustoamme ylläpitävien, viestejä lähettävien, tietoanalyyseja tekevien tai luottokorttimaksuja käsittelevien yritysten kanssa sekä luottokortteja tai raha-asioita koskevaa tietoa muokkaavien, tallentavien tai käsittelevien järjestelmätoimittajien kanssa; ja
 • hätäpalveluista vastaavien tahojen kanssa, joita ovat esim. rikostentorjunnasta vastaavat viranomaiset sekä tienvarsiavun ja ambulanssipalvelujen tarjoajat, jotta nämä voivat toimittaa tarvittavat palvelut (esim. Volvo On Call -hätäapu).

Henkilötietojesi rekisterinpitäjänä toimiva Volvo Carsin yksikkö luovuttaa pääsääntöisesti henkilötietojasi kolmansille osapuolille vain, kun se on saanut tätä varten sinun suostumuksesi. Voimme kuitenkin lainsäädännön asettamissa rajoissa luovuttaa henkilötietojasi ilman suostumustasi seuraavissa tilanteissa, ellemme pidä suostumustasi tarpeellisena yksittäisessä tapauksessa tai ellei lainsäädäntö tätä edellytä:

 • tilanteet, joissa lainsäädäntö edellyttää tietojen luovuttamista; ja
 • tilanteet, joissa tietojen luovuttaminen on tarpeen Volvo Carsin legitiimin intressin toteuttamiseksi (esimerkiksi oikeuksiemme suojaamiseksi yllä kuvatulla tavalla).

Tietojen käsittely meidän lukuumme

Rajaamme pääsyn henkilötietoihisi niihin Volvo Carsin työntekijöihin ja alihankkijoihin, jotka tarvitsevat tietoja käsitelläkseen niitä meidän lukuumme ja joilla on sopimukseen perustuva velvoite pitää henkilötietosi turvassa ja luottamuksellisina. Pyrimme valitsemaan tietojen käsittelyä varten palvelut, jotka turvaavat parhaiten henkilötietosi suhteessa kolmansiin osapuoliin. Joitakin näistä käsittelytoiminnoista voidaan suorittaa ETA:n ulkopuolella kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

Markkinointi

Me emme myy tai vaihda henkilötietojasi kolmansien osapuolien kanssa, ellemme ole saaneet tähän suostumustasi. Emme jaa henkilötietojasi kolmansien osapuolien kanssa markkinointitarkoituksia varten, ellemme ole saaneet suostumustasi tällaisiin luovutuksiin. Jos olet antanut tällaisen suostumuksen mutta et enää halua vastaanottaa markkinointimateriaalia kolmannelta osapuolelta, ota suoraan yhteys kyseiseen kolmanteen osapuoleen. Voimme toimittaa sinulle tietoja uusista tuotteista, palveluista, tapahtumista tai vastaavista markkinointitoiminnoista. Jos haluat lopettaa määrätyn sähköpostitse toimitettavan uutiskirjeen tai vastaavan viestin tilauksen, noudata kyseisessä viestissä olevia ohjeita. Voit myös käyttää Volvo Carsin kuluttajaportaalia tai vastaavaa paikallisella markkina-alueellasi tarjottavaa palvelua lopettaaksesi määrätyn tyyppisen viestinnän Volvo Carsin kanssa ja muuttaaksesi aiemmin ilmoittamiasi mieltymyksiä.

Verkkosivustot ja evästeet

Voit yleisesti vierailla Volvo Carsin verkkosivustoilla kertomatta meille kuka olet tai paljastamatta mitään tietoja itsestäsi. Voidaksemme tarjota sinulle määrättyjä palveluita tai tarjouksia meidän täytyy kuitenkin yleensä rekisteröidä joitakin henkilötietoja, kuten nimesi ja sähköpostiosoitteesi. Jo ennen tällaista rekisteröintiä voimme (evästeiden avulla) kerätä anonyymisti tietoja siitä, miten olet käyttänyt verkkosivustojamme. Nämä tiedot auttavat meitä kehittämään verkkosivujamme tai markkinointia. Kaikki Volvo Carsin asiakkaille avoimet verkkosivustot sisältävät tietoja evästeiden käytöstä. Määrätyissä maissa verkkosivustolla on myös menettely evästeiden hyväksymistä tai hylkäämistä varten. Lisätietoja evästeiden käytöstä on maakohtaisesti julkaistuissa paikallisissa tiedoissa osoitteessa https://www.volvocars.com (valitse ensin maa tai alue, vieritä sitten sivun alaosaan ja napsauta Evästeet).

Sovellukset

Ladatessasi sovelluksen tai rekisteröityessäsi käyttämään jotain sovellustamme voit lähettää meille henkilötietoja, esimerkiksi nimesi, sähköpostiosoitteesi, puhelinnumerosi ja muuta tietoa rekisteröitymistä varten. Edelleen voimme käyttäessäsi sovelluksiamme kerätä automaattisesti tiettyä tietoa, mukaan lukien teknistä tietoa mobiililaitteestasi ja tietoa tavasta, jolla käytät sovellusta. Riippuen siitä, mitä sovellusta käytät, ja vasta annettuasi suostumuksen tällaiseen tiedonkeruuseen voimme kerätä myös laitteeseesi tallennettua tietoa, mm. yhteystietoja, sijaintitietoja tai muuta digitaalista sisältöä. Lisätietoa keräämistämme tiedoista on ilmoituksessamme ja/tai kunkin yksittäisen sovelluksen näyttämässä tietosuojaa koskevassa ilmoituksessa.

Kolmansien osapuolien palvelut ja sovellukset

Tietyillä lataamillasi, esiasennetuilla tai rekisteröintiä edellyttävillä kolmansien osapuolien sovelluksilla voi olla omat ehtonsa ja tietosuojaperiaatteensa, jotka pätevät meidän tietosuojaperiaatteistamme riippumatta. Volvo Cars ei vastaa henkilötietojen käyttämisestä kolmansien osapuolten sovelluksissa tai palveluissa. Suosittelemme, että luet kunkin kolmannen osapuolen palvelun tai sovelluksen käyttöehdot ja tietosuojaselosteet tarkasti ennen rekisteröitymistä sekä sovellusten lataamista ja niiden käyttöä. Suosittelemme myös, että tutustut siihen, mitä valintoja voit tehdä ja miten voit hallita tietosuojaasi kolmansien osapuolten sovelluksissa niiden lataamisen jälkeen.

Lapset

Palvelujamme ei ole tarkoitettu lasten käytettäviksi. Emme pyydä emmekä kerää tietoisesti alle 13-vuotiaiden lasten henkilötietoja emmekä markkinoi heille tuotteitamme tai palvelujamme. Jos lapsi on antanut meille henkilötietojaan, hänen vanhempansa tai huoltajansa voi ottaa meihin yhteyttä tietojen poistamiseksi rekistereistämme. Ota yhteyttä meihin, jos epäilet, että meillä saattaa olla alle 13-vuotiasta lasta koskevia tietoja. Jos tietoomme tulee, että olemme tahattomasti keränneet alle 13-vuotiaan tai muuta lainsäädännössä määritettyä ikärajaa nuoremman lapsen tietoja, ryhdymme toimenpiteisiin poistaaksemme tiedot mahdollisimman pian.

Valvonta

Oikeudellisten vaatimusten takia meidän täytyy valvoa järjestelmämme toimintaa, mukaan lukien valmistamiamme autoja. Tämä tarkoittaa, että meidän täytyy kerätä näistä autoista otostietoja.

Valituksen tekeminen valvontaviranomaiselle

Jos käsittelemme mielestäsi henkilötietojasi tietosuojalainsäädännön ja muiden säädösten vastaisesti, sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Yhteystiedot

Käyttääksesi rekisteröidyn oikeuksiasi, esim. saadaksesi tietoja Volvo Carsin henkilötietojen käsittelystä tai saadaksesi pääsyn Volvo Carsin käsittelemiin sinua koskeviin henkilötietoihin, käytä tätä VERKKOLOMAKETTA (valitse ensin maa tai alue ja avaa ja täytä sitten verkkolomake) varmistaaksesi, että pyyntösi käsitellään. Huomaa, että Volvo Carsilla ei ole tietoja itsenäisten paikallisten edustajien suorittamasta henkilötietojen käsittelystä. Jos haluat saada tietoa itsenäisten paikallisten edustajiemme suorittamasta henkilötietojesi käsittelystä, jos haluat hallita suoramarkkinointiasetuksiasi tai jos sinulla on muita tietojen käsittelyyn liittyviä kysymyksiä, katso yhteystiedot kohdasta Yhteystiedot oikeudellisia asioita koskevia tiedusteluja varten.

Tietosuojavastaava

Volvo Cars on nimittänyt konsernin tietosuojavastaavan, johon voi ottaa yhteyttä sähköpostitse tai postitse alla olevien yhteystietojen kautta:

Sähköposti: globdpo[at]volvocars[.]com.

Osoite: Volvo Car Corporation, Attention: The Data Protection Officer, avd 50092, VAK, 405 31 Göteborg, Sweden.


Tämä artikkeli liittyy aiheeseen


Oliko tästä apua?