Kaukovalojen aktivointi/deaktivointi

Kaukovalot aktivoidaan ohjauspylvään vivulla.

Automaattiset kaukovalot aktivoidaan ohjauspylvään vivun kiertorenkaalla.

P5-1617 Stalk with turning ring, high beam toggling
Ohjauspylvään vipu kiertorenkaalla.
 1. P5-Icon red arrow 1Kaukovalovilkun asento
 2. P5-Icon red arrow 2Kaukovalojen asento

Kaukovalovilkku

Siirtäkää ohjauspylvään vipua kevyesti taaksepäin kaukovalovilkun asentoon. Kaukovalot palavat, kunnes vipu vapautetaan.

Kaukovalot

Kaukovalot voidaan aktivoida, kun ohjauspylvään vivun kiertorengas on asennossa P5-1707 Symbol AUTO1 tai P5-1507 Symbol low beam. Aktivoikaa kaukovalot siirtämällä ohjauspylvään vipua eteenpäin. Deaktivoikaa siirtämällä ohjauspylvään vipua taaksepäin.

Kaukovalojen ollessa aktivoituina symboli P5-1507 Symbol high beam palaa kuljettajan näytössä.

Automaattiset kaukovalot

Automaattiset kaukovalot on toiminto, joka tuulilasin yläreunassa olevalla kameratunnistimella havaitsee vastaantulevan liikenteen valonheittimien valon tai edellä ajavan ajoneuvon takavalot, ja vaihtaa tällöin kaukovaloilta lähivaloille. Toiminto voi ottaa myös katuvalaistuksen huomioon.

Kun kameratunnistin ei enää näe vastaan tulevia tai edellä kulkevia ajoneuvoja, kaukovalot kytketään takaisin päälle.

Halogeenivalonheittimillä varustetut autot

Valaistus palaa kaukovaloille muutamia sekunteja sen jälkeen, kun kameratunnistin ei enää havaitse vastaantulevan liikenteen valonheittimien valoja tai edellä olevan ajoneuvon takavaloja.

LED2-valonheittimillä varustettu auto*

Jos automaattisissa kaukovaloissa on päällä/pois -toiminto3, valaistus palautuu kaukovaloille muutama sekunti sen jälkeen, kun kameratunnistin ei enää havaitse vastaantulevan liikenteen valonheittimien valoja tai edellä olevan ajoneuvon takavaloja.

Jos automaattisissa kaukovaloissa on mukautuva toiminto3, jatkaa valokeila, erona siihen, mitä tapahtuu tavanomaisessa himmennyksessä, valaisemista edelleen kaukovaloilla vastaan tulevan tai edessä olevan ajoneuvon molemmille puolille - vain suoraan ajoneuvoa kohti osoittava valokeilan osa himmennetään.

P5-1507 Principle AHBC2
Mukautuva toiminto: Lähivalot suoraan vastaantulevaa ajoneuvoa kohti, mutta edelleen kaukovalot ajoneuvon molemmilla puolilla.

Valot vaihtuvat täysiksi kaukovaloiksi muutama sekunti sen jälkeen, kun kameratunnistin ei enää havaitsee vastaantulevan liikenteen ajovaloja tai edellä ajavan ajoneuvon takavaloja.

Aktivointi/aktivoinnin poisto

Toiminto voi alkaa toimia pimeässä ajamisen yhteydessä, kun auton nopeus on n. 20 km/h (12 mph) tai suurempi.

Aktivoikaa/deaktivoikaa automaattiset kaukovalot kääntämällä ohjauspylvään vivun kiertorengas asentoon P5-1507 Symbol AHBC activated ja vapauttamalla. Automaattisten kaukovalojen deaktivointi kaukovalojen ollessa päällä saa aikaan valaistuksen välittömän asettumisen lähivaloille.

P5-1617 Stalk with turning ring in AHBC position

Kun automaattiset kaukovalot on aktivoitu, symboli P5-1507 Symbol AHBC activated palaa valkoisena kuljettajan näytössä.

Kun kaukovalot on sytytetty, symboli palaa sinisenä. LED-valonheittimien yhteydessä näin käy myös silloin, kun kaukovalot on osittain himmennetty, ts. heti jos valokeila valaisee hieman lähivaloja voimakkaammin.

Käsinkäyttö

 Huomio

Pitäkää tuulilasin pinta kameratunnistimen kohdalta puhtaana jäästä, lumesta, huurteesta ja liasta.

Älkää liimatko tai asentako mitään tuulilasiin kameratunnistimen eteen, sillä se voi heikentää toimintaa tai saada yhden tai useamman kamerasta riippuvan toiminnon lakkaamaan.

P5-1519 Symbol Active HeadBeamTempUnavailable

Jos kuljettajan näytössä näytetään tämä symboli ja ilmoitus Aktiiviset kaukovalot Tilapäisesti ei käytettävissä, vaihto kauko- ja lähivalojen välillä on tehtävä käsin. Ohjauspylvään vivun kiertorengas voi kuitenkin olla asennossa P5-1707 Symbol AUTO. Symboli P5-1507 Symbol AHBC activated sammuu, kun ilmoitus esitetään.

P5-1519 Symbol FactoryMode_104

Sama pätee, jos näytössä on tämä symboli ja ilmoitus Tuulilasin anturi Anturi tukossa, katso käyttöopasta.

Automaattiset kaukovalot voivat olla tilapäisesti pois käytöstä, esim. sumun ollessa tiheää tai sateen voimakasta. Kun automaattiset kaukovalot jälleen saadaan käyttöön, tai tuulilasin tunnistimet eivät enää ole tukossa, ilmoitus sammuu ja symboli P5-1507 Symbol AHBC activated syttyy.

 Varoitus

Automaattiset kaukovalot ovat apuväline, jolla käytetään parhaita mahdollisia valoja suotuisissa olosuhteissa.

Kuljettajan vastuulla on aina vaihtaa käsin kauko- ja lähivalojen välillä, kun liikenne- tai sääolosuhteet sitä edellyttävät.

 Tärkeää

Esimerkkejä tilanteista, joissa voi olla tarpeen vaihtaa käsin kauko- ja lähivalojen välillä:

 • Rankkasade tai sankka sumu
 • Alijäähtyneen sateen yhteydessä
 • Lumipyry tai räntäsade
 • Kuutamo
 • Ajettaessa heikosti valaistuissa taajamissa
 • Kun edellä olevan liikenteen valot valaisevat heikosti
 • Jos tiellä tai sen reunassa on jalankulkijoita
 • Jos tien läheisyydessä on voimakkaasti heijastavia esineitä, kuten kylttejä
 • Kun esim. tiekaide peittää vastaan tulevan liikenteen valot
 • Kun liittyvillä teillä on liikennettä
 • Mäenharjoilla tai notkoissa
 • Jyrkissä mutkissa.

Lukekaa lisää kameratunnistimen rajoituksista osasta "City Safety -järjestelmän rajoitukset".

 1. 1 Kun lähivalot on sytytetty.
 2. 2 Valodiodi (Light Emitting Diode)
 3. * Valinnais-/lisävaruste.
 4. 3 Auton varustelutasosta riippuen.

Oliko tästä apua?