Kuljettajaprofiilit

Etäavaimen yhdistäminen kuljettajaprofiiliin.

Päivitetty 11/9/2020

Etäavaimen yhdistäminen kuljettajaprofiiliin.

Avain voidaan yhdistää kuljettajaprofiiliin. Näin kuljettajaprofiili valitaan automaattisesti kaikkine asetuksineen aina, kun autoa käytetään tietyllä etäavaimella.

Kun etäavainta käytetään ensimmäisen kerran, sitä ei ole yhdistetty mihinkään kuljettajaprofiiliin. Autoa käynnistettäessä aktivoidaan automaattisesti profiili Vieras.

Kuljettajaprofiili voidaan valita manuaalisesti yhdistämättä sitä avaimeen. Kun auton lukitus avataan, viimeksi käytössä ollut kuljettajaprofiili aktivoituu. Jos avain on kerran yhdistetty kuljettajaprofiiliin, on kuljettajaprofiilin valinta tehtävä, kun kyseistä avainta käytetään.

Etäavaimen yhdistäminen kuljettajaprofiiliin

Huomio

Etäavaimen yhdistäminen kuljettajaprofiiliin on mahdollista vain auton seistessä paikallaan.

Valitkaa ensin, mikä profiili avaimeen yhdistetään, jos yhdistettävä profiili ei ole jo aktiivinen. Aktiivinen profiili voidaan sitten yhdistää avaimeen.

Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.

Painakaa painiketta JärjestelmäKuljettajaprofiilit.

Merkitkää haluttu profiili. Näyttö palaa kotinäkymään. Profiilia Vieras ei voida yhdistää avaimeen.

Vetäkää päänäkymä uudelleen alas ja painakaa AsetuksetJärjestelmäKuljettajaprofiilitMuokkaa profiilia.

Valitkaa Yhdistä avain profiilin yhdistämiseksi avaimeen. Kuljettajaprofiilia ei voida yhdistää toiseen avaimeen kuin juuri sillä hetkellä autossa käytettävään avaimeen. Jos autossa on useita avaimia, näytetään teksti Useita avaimia löytyi, aseta yhdistettävä avain lukulaitteen päälle.

P5-1717-HYBRID-Backup start place in tunnel console

Varmistuslukijan sijainti tunnelikonsolissa.

Kun teksti Profiili yhdistetty avaimeen näytetään ovat avain ja kuljettajaprofiili yhdistetty toisiinsa.

Painakaa painiketta OK.

Kyseinen avain on nyt yhdistetty kuljettajaprofiiliin ja pysyy yhdistettynä, kunnes toiminnon Yhdistä avain ruudusta ei poisteta valintaa.


Oliko tästä apua?