S60 Recharge Plug-in Hybrid

2021 Late

Taustapeilit

Ulkotaustapeilien kääntymisen säätö

Päivitetty 11/9/2020

Ulkotaustapeilien kääntymisen säätö

Jotta näkymä taaksepäin on parempi, ulkotaustapeilit voidaan säätää kuljettajan toiveiden mukaisesti.

Automaattisia asetuksia on useita ja ne voidaan myös yhdistää sähkötoimisen istuimen* muistitoimintopainikkeisiin.

Ulkotaustapeilien säätimien käyttäminen

P5 1507 Power door mirrors control

Ulkotaustapeilien säätimet.

Ulkotaustapeilien asento säädetään kuljettajan oven säädinpaneelin säätövivulla. Jännitetilan on oltava vähintään I.

Painakaa painiketta L vasemman taustapeilin tai painiketta R oikean taustapeilin osalta. Painikkeessa oleva valo palaa.

Säätäkää asento keskellä olevalla säätövivulla.

Painakaa vielä kerran painiketta L tai R. Valon pitää sammua.

Taustapeilien kääntäminen sisään sähkötoimisesti*

Pysäköintiä/ahtaisiin tiloihin ajoa varten peilit voidaan kääntää sisään.

Painakaa yhtä aikaa painikkeita L ja R.

Vapauttakaa ne noin 1 sekunnin kuluttua. Peilit pysähtyvät automaattisesti täysin sisäänkäännettyyn asentoon.

Kääntäkää peilit ulos painamalla painikkeita L ja R samanaikaisesti. Peilit pysähtyvät automaattisesti uloskäännettyyn asentoon edellisen asetuksen mukaan.

Palautus normaaliasentoon

Ulkoisen voiman johdosta asentoaan muuttaneet peilit pitää palauttaa sähköisesti alkuperäiseen asentoon, jotta sähköinen sisään-/uloskääntäminen* toimii oikein.

Kääntäkää peilit autoa vasten painamalla painikkeita L ja R samanaikaisesti.

Kääntäkää ne jälleen ulos painamalla yhtä aikaa painikkeita L ja R.

Toistakaa edellä kuvattu toimenpide tarvittaessa.

Peilit palautuvat alkuperäiseen asentoon.

Kääntäminen pysäköitäessä

Vain yhdessä muistipainikkeilla* varustetun sähkökäyttöisen istuimen kanssa.

Taustapeiliä voidaan kääntää alaspäin, jotta kuljettaja pystyy esimerkiksi näkemään tien reunan pysäköidessään.

Kytkekää peruutusvaihde ja painakaa painiketta L tai R.

Huomatkaa, että painiketta on ehkä painettava kahdesti riippuen siitä, oliko se jo esivalittu. Kun taustapeili on käännetty alas, painike vilkkuu. Kolmen sekunnin kuluttua peruutusvaihteen kytkemisestä pois päältä taustapeili lähtee palaamaan automaattisesti alkuperäiseen asentoonsa, jonka se saavuttaa noin 8 sekunnissa.

Automaattinen kääntäminen pysäköitäessä

Vain yhdessä muistipainikkeilla* varustetun sähkökäyttöisen istuimen kanssa.

Tätä asetusta käytettäessä taustapeilit käännetään automaattisesti alas valittaessa peruutusvaihde. Alaskäännetty asento on esiasetettu eikä sitä voi säätää.

Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.

Painakaa painiketta My CarPeilit ja helppo sisääntulo.

Kohdassa Ulkopeilin kallistus peruutettaessa, valitkaa Pois, Kuljettaja, Matkustaja tai Molemmat aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi ja sen valitsemiseksi, kumpi taustapeileistä halutaan kääntää.

Taustapeili voidaan palauttaa suoraan alkuperäiseen asentoonsa painamalla painiketta L tai R kaksi kertaa.

Automaattinen kääntäminen sisään lukitsemisen yhteydessä*

Keskinäytössä voitte tehdä asetuksen, että taustapeilit kääntyvät sisään/ulos automaattisesti, kun auto lukitaan/avataan lukituksesta avaimella.

Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.

Painakaa painiketta My CarPeilit ja helppo sisääntulo.

Valitkaa Peilien taitto lukittaessa aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi.

Huomio

Jos käännätte peilit sisään manuaalisesti painikkeilla L ja R ja lukitsette sitten auton, peilit eivät käänny ulos automaattisesti, kun auton lukitus avataan, vaikka tämä asetus olisi tehty. Tällöin kääntäminen ulos on tehtävä manuaalisesti.


Oliko tästä apua?