Perävaunun vetäminen

Perävaunun vetäminen* - automaattivaihteisto

Päivitetty 7/23/2018

Ajettaessa perävaunua vetäen mäkisessä maastossa lämpimässä ja sään ollessa lämmin voi olla olemassa ylikuumenemisen vaara.

  • Automaattivaihteisto valitsee kuormituksen ja moottorin kierrosluvun suhteen optimaalisen vaihteen.
  • Ylikuumenemistilanteessa mittaristossa syttyy varoitussymboli ja infonäytössä näytetään ilmoitus. Noudattakaa annettua suositusta.

Jyrkät nousut

  • Älkää lukitko automaattivaihteistoa suuremmalla vaihteelle kuin millä moottori "jaksaa" - ei ole aina edullista ajaa suurella vaihteella ja pienellä moottorin kierrosluvulla.

Pysäköinti mäkeen

Painakaa käyttöjarrua.

Aktivoikaa seisontajarru.

Siirtäkää vaihteenvalitsin asentoon P.

Vapauttakaa käyttöjarru.

  • Vaihteenvalitsimen pitää olla pysäköintiasennossa P, kun automaattivaihteistolla varustettu ja perävaunua vetävä auto pysäköidään. Käyttäkää aina seisontajarrua.
  • Käyttäkää seisontakiiloja pyörien lukitsemiseksi, kun auto ja siihen kytketty perävaunu pysäköidään mäkeen.

Liikkeellelähtö mäessä

Painakaa käyttöjarrua.

Siirtäkää vaihteenvalitsin ajoasentoon D.

Vapauttakaa seisontajarru.

Vapauttakaa käyttöjarru ja lähtekää liikkeelle.


Oliko tästä apua?