Vaihteisto

Automaattivaihteisto - Geartronic*

Päivitetty 7/23/2018

Geartronic-vaihteistossa on kaksi eri vaihtotilaa - automaattinen ja käsivalintainen.

P3-1320-Geartronic shift pattern

D: Automaattiset vaihdeasennot. +/–: Manuaaliset vaihdeasennot. S: Sport-tila*.

Mittaristo näyttää vaihteenvalitsimen asennon seuraavilla merkeillä: P, R, N, D, S*, 1, 2, 3 jne.

Vaihdeasennot

P4-1220-Automatiska växellägen

Automaattivaihteiston vaihdeasennot näytetään mittaristossa oikealla. (Vain yksi ilmaisin palaa kerrallaan ilmoittaen valitun vaihdeasennon.)

Urheilullisen tilan symboli "S" on aktiivisessa tilassa ORANSSI.

Pysäköintiasento - P

Valitkaa asento P, kun moottori käynnistetään tai auto seisoo pysäköitynä.

Jotta vaihteenvalitsin voidaan siirtää pois P-asennosta, jarrupolkimen pitää olla painettuna ja avaimen asennossa II, ks. Avaimen asennot - toiminnot eri tasoilla.

P-asennossa vaihteisto on mekaanisesti lukittu. Kytkekää myös seisontajarru, kun auto on pysäköity.

Huomio

Vaihteenvalitsimen täytyy olla P-asennossa, ennen kuin auto voidaan lukita ja hälytin kytkeä.

Tärkeää

Auton täytyy olla paikallaan, kun valitaan P-asento.

Varoitus

Käytä pysäköinnissä aina seisontajarrua, kun auto on kaltevalla pinnalla - automaattivaihteiston P-asento ei riitä pitämään autoa paikallaan kaikissa tilanteissa.

Peruutusasento - R

Auton on oltava paikallaan, kun R-asento valitaan.

Vapaa-asento - N

Mikään vaihde ei ole kytkettynä ja moottori voidaan käynnistää. Kytkekää seisontajarru, jos auto seisoo paikallaan vaihteenvalitsimen ollessa N-asennossa.

Jotta vaihteenvalitsin voidaan siirtää asennosta N muuhun vaihdeasentoon, pitää jarrupolkimen olla painettuna ja avaimen asennossa II, ks. Avaimen asennot - toiminnot eri tasoilla.

Ajoasento - D

D on normaali ajoasento. Vaihtaminen ylös- ja alaspäin tapahtuu automaattisesti kaasunpainalluksen ja nopeuden mukaan. Auton pitää seistä paikallaan, kun D -asento valitaan R -asennosta.

Geartronic – Käsivalintaiset vaihdeasennot (+S-)

Geartronic-automaattivaihteistolla kuljettaja voi vaihtaa myös manuaalisesti. Auto jarruttaa moottorilla, kun kaasupoljin vapautetaan.

P4-1320-Symbol Gearbox Sportläge

Manuaaliseen vaihtotapaan päästään viemällä vipu sivulle asennosta D pääteasentoon "+S-". Mittariston symboli "+S-" vaihtuu VALKOISESTA ORANSSIKSI ja luvut 1, 2, 3 jne. näytetään ruudussa merkkinä valittuna olevasta vaihteesta.

 • Painakaa vipua eteenpäin suuntaan "+" (plus) vaihtaaksenne portaan ylöspäin ja vapauttakaa se - vipu palaa lepoasentoonsa välille + ja .

tai

 • Vetäkää vipua taaksepäin suuntaan "" (miinus) vaihtaaksenne yhden portaan alaspäin, ja vapauttakaa se.

Käsivalintainen vaihdeasento "+S–" voidaan valita milloin tahansa ajon aikana.

Nykäysten ja moottorin sammumisen välttämiseksi Geartronic vaihtaa alaspäin, jos kuljettaja antaa nopeuden laskea alemmaksi kuin valitulle vaihteelle on kohtuullista.

Automaattiseen ajotilaan palaaminen:

 • Siirtäkää vipua sivulle ääriasentoon kohtaan D.

Huomio

Jos vaihteistossa on Sport-ohjelma, vaihteistosta tulee manuaalinen vasta, kun vaihteenvalitsin on siirretty eteen- tai taaksepäin "+S–"-asennossaan. Mittaristo vaihtaa tällöin merkistä S näyttämään kytkettynä olevaa vaihdetta 123 jne.

Ohjauspyörävalitsimet*

Sen lisäksi, että vaihdetta voidaan vaihtaa manuaalisesti vaihteenvalitsimella, myös ohjauspyörässä on säätimet, ns. ohjauspyörävalitsimet.

Jotta vaihdetta voidaan vaihtaa ohjauspyörävalitsimilla, ne on ensin aktivoitava. Se tehdään vetämällä toista ohjauspyörävalitsinta ohjauspyörää kohti, jolloin mittariston merkki "D" vaihtuu valitun vaihteen osoittavaksi numeroksi.

Vaihtakaa sitten vaihdetta seuraavasti:

 • Vetäkää toista ohjauspyörävalitsinta taaksepäin ohjauspyörää kohti ja vapauttakaa se.
P3-1320- RattPaddlar

Ohjauspyörän valitsimet.

"-": Valitsee seuraavaksi pienimmän vaihteen.
"+": Valitsee seuraavaksi suurimman vaihteen.

Vaihto tapahtuu aina vedettäessä ohjauspyörävalitsimesta, mikäli moottorin kierrosluku pysyy sallitulla alueella.

Jokaisen vaihdon jälkeen mittaristossa oleva luku vaihtuu ilmoittamaan valitusta vaihteesta.

Huomio

Automaattinen aktivoinnin poisto

Jos ohjauspyörän valitsimia ei käytetä, ne poistetaan hetken kuluttua käytöstä ja asiasta ilmoitetaan mittaristossa vaihtamalla valitun vaihteen numero takaisin merkinnäksi "D".

Poikkeuksen muodostaa moottorijarrutus, jonka aikana ohjauspyörän valitsimet ovat koko ajan toimintavalmiudessa.

Manuaalinen deaktivointi

Ohjauspyörän valitsimet deaktivoidaan manuaalisesti:

 • Vetäkää valitsimia ohjauspyörää kohti ja pitäkää näin, kunnes mittaristo vaihtaa ko. vaihteen merkin numerosta kirjaimeksi "D".

Ohjauspyörävalitsimia voidaan käyttää myös vaihteenvalitsimen ollessa Sport-asennossa*. Tällöin valitsimet ovat koko ajan käytössä eikä niitä poisteta käytöstä.

Geartronic - Sport-tila* (S)

Vain tiettyjen moottorien yhteydessä.

P4-1320-Symbol Gearbox Sportläge

Sport-ohjelma antaa urheilullisemman käyttäytymisen ja sallii vaihteille korkeammat kierrosluvut. Samalla saadaan nopeampi vaste kaasua painettaessa. Aktiivisessa ajamisessa ensisijaistetaan myös ajaminen pienemmällä vaihteella, mikä tarkoittaa viivytettyä vaihtamista suuremmalle vaihteelle.

Sport-tilan aktivointi:

 • Siirtäkää vaihteenvalitsin sivulle D-asennosta ääriasentoon "+S–"-tilassa, jolloin mittariston merkki D vaihtuu merkiksi S.

Sport-tila voidaan valita milloin tahansa ajon aikana.

Geartronic - Talvitila

Liikkeellelähtöä liukkaalla tienpinnalla voi helpottaa, jos 3. vaihde kytketään käsin.

 1. Painakaa jarrupoljinta ja siirtäkää vaihteenvalitsin D-asennosta ääriasentoon tilassa "+S–", jolloin mittariston näytössä merkki D vaihtuu numeroksi 1

  Jos autossa on Sport-tila*, näytetään ensin "S".

  .
 2. Siirtykää 3. vaihteelle painamalla vipua eteenpäin kohti "+" -merkkiä (plus) 2 kertaa - näytössä merkki 1 vaihtuu merkiksi 3.
 3. Vapauttakaa jarru ja painakaa varovasti kaasua.

Vaihteiston "talviajotilassa" auto lähtee liikkeelle alhaisemmilla kierroksilla ja alhaisemmalla moottorin teholla vetävissä pyörissä.

Kickdown

Kun kaasupoljin painetaan täysin pohjaan (normaalin täyskaasuasennon ohi), tapahtuu automaattisesti välitön vaihtaminen alaspäin, ns. kickdown.

Jos kaasupoljin päästetään kickdown-asennosta, tapahtuu vaihtaminen ylöspäin automaattisesti.

Kickdown-toimintoa käytetään, kun tarvitaan mahdollisimman hyvää kiihtyvyyttä, esim. ohitettaessa.

Varmuustoiminto

Moottorin ylikierrosten estämiseksi on vaihteiston ohjausohjelmassa alasvaihtamissuoja, joka estää kickdown-toiminnon.

Geartronic ei salli vaihtamista alaspäin/kickdown-toimintoa, joka johtaa niin korkeaan kierroslukuun, että moottori voi vaurioitua. Jos kuljettaja kuitenkin yrittää tehdä tällaisen vaihtamisen moottorin kierrosluvun ollessa korkea, ei tapahdu mitään – alkuperäinen vaihde pysyy kytkettynä.

Kickdown-tilanteessa auto voi vaihtaa alaspäin yhden tai useamman portaan kerrallaan riippuen moottorin kierrosluvusta. Auto vaihtaa ylöspäin moottorivaurioiden estämiseksi, kun moottori saavuttaa enimmäiskierroslukunsa.

Hinaus

Jos autoa pitää hinata - ks. tärkeitä tietoja osasta Hinaus.


Oliko tästä apua?