Liikennemerkkitiedot

Liikennemerkki-informaatio (RSI)*

Päivitetty 7/23/2018

Toiminto Liikennemerkki-informaatio (RSI – Road Sign Information) auttaa kuljettajaa muistamaan, mitä nopeuteen liittyviä liikennemerkkejä auto on ohittanut.

P4/P3-1220-RSI Läsbara trafikskyltar

Esimerkki ajonopeuteen liittyvistä lukukelpoisista merkeistäMittaristossa näytettävät liikennemerkit riippuvat markkina-alueesta - tämän ohjeen kuvat näyttävät vain muutamia esimerkkejä..

RSI-toiminto antaa tietoja mm. kulloisestakin nopeudesta, moottoritien tai moottoriliikennetien alkamisesta/päättymisestä sekä ohituskielloista.

Tapauksessa, jossa sekä merkki moottoritiestä/moottoriliikennetiestä että merkki suurimmasta sallitusta nopeudesta ohitetaan, RSI valitsee suurimman sallitun nopeuden merkkisymbolin näyttämisen.

Varoitus

  • Liikennemerkkien tunnistustoiminto on täydentävä kuljettajan tukijärjestelmä, jonka tarkoituksena on helpottaa ajamista ja tehdä siitä turvallisempaa – se ei kuitenkaan suoriudu kaikista tilanteista kaikissa liikenne-, sää- ja tieolosuhteissa.
  • Liikennemerkkien tunnistus ei voi korvata kuljettajan tarkkaavaisuutta ja arvostelukykyä, vaan kuljettaja on aina vastuussa auton ajamisesta turvalliseen tapaan, sopivalla nopeudella ja etäisyydellä muista ajoneuvoista sekä voimassa olevien liikennesääntöjen ja määräysten mukaisesti.

RSI Päällä/Pois

Liikennemerkki-informaatio on valinnainen toiminto: kuljettaja voi valita, onko se Päällä vai Pois.

P4-1220-MyCar RSI

Aktivoikaa RSI näin:

  1. Hakekaa toiminto valikkojärjestelmästä MY CAR, ks. MY CAR.
  2. Merkitkää Liikennemerkkien tunnistus painamalla OK/MENU-painiketta ja poistukaa painamalla EXIT.

Oliko tästä apua?