Etäavain

Etäavain - pariston vaihto

Päivitetty 7/23/2018

Etäavaimen paristoPCC:llä varustetussa etäavaimessa on kaksi paristoa. voidaan vaihtaa tarvittaessa.

Etäavaimen paristo tulee vaihtaa, jos:

  • mittariston tietosymboli syttyy ja näytössä on Auton avaimen paristo heikko Ks. käyttöohjekirjaa

ja/tai

  • lukot eivät toistuvasti reagoi etäavaimen signaaliin 20 metrin sisällä autosta katsoen.
p3007 Nycke batteribyte 1
p3007 Nyckel batteribyte 2
P3-720 Batteribyte på fjärrnyckel 3/3

Avaaminen

Vetäkää jousikuormitteista salpaa sivulle.

Vetäkää samalla avainliuska ulos suoraan taaksepäin.

Työntäkää 3 mm:n ruuvitaltta reikään, joka on jousikuormitetun salvan takana, ja kammetkaa varovasti etäavain ylös.

Huomio

Kääntäkää etäavain siten, että painikkeet ovat ylöspäin, millä estätte paristojen putoamisen avattaessa.

Tärkeää

Välttäkää koskettelemasta uusia paristoja ja niiden kontaktipintoja sormin, koska tämä heikentää niiden toimintaa.

Pariston vaihto

Huomioikaa kuinka paristo/paristot on/ovat kiinni kannen sisäpuolella, varsinkin niiden (+)- ja ()-puolen suhteen.

Etäavain (yksi paristo)

  1. Kääntäkää paristo varovasti irti.
  2. Asettakaa uusi paikalleen (+) -puoli alaspäin.

PCC:llä varustettu etäavain* (kaksi paristoa)

  1. Kääntäkää paristot varovasti irti.
  2. Asettakaa ensin yksi uusi paikalleen (+) -puoli ylöspäin.
  3. Asettakaa valkoinen muoviliuska väliin ja lopuksi vielä toinen uusi paristo (+) -puoli alaspäin.

Paristotyyppi

Käyttäkää paristoja, joiden merkintä on CR2430, 3 V - yksi etäavaimessa, kaksi PCC:llä varustetussa etäavaimessa.

Huomio

Volvo suosittelee, että paristot, joita käytetään etäavaimessa/PCC:ssä täyttävät vaatimuksen UN Manual of Test and Criteria, Part III, sub-section 38.3. Tehtaalla asennettavat tai valtuutetun Volvon teknisen palvelun vaihtamat paristot täyttävät em. kriteerin.

Kokoaminen

Painakaa etäavain kokoon.

Pitäkää etäavainta rako ylöspäin ja pujottakaa metallinen avainliuska rakoon.

Painakaa metallista avainliuskaa kevyesti. Kuuluu naksahdus, kun metallinen avainliuska lukkiutuu kiinni.

Tärkeää

Huolehtikaa paristojen kierrätyksestä ympäristöä säästävällä tavalla.


Oliko tästä apua?