Tilapäinen renkaanpaikkaus

Tilapäinen renkaanpaikkaussarja* - renkaan täyttö

Päivitetty 7/23/2018

Auton alkuperäinen rengas voidaan pumpata täyteen väliaikaisen renkaanpaikkaussarjan.

Kompressorin pitää olla suljettu. Katsokaa, että katkaisin on asennossa 0 ja ottakaa johdin ja ilmaletku esiin.

Kiertäkää pyörän venttiilinhattu irti ja kiertäkää ilmaletkun venttiililiitäntä renkaan venttiilin kierteen loppuun asti.

Varoitus

Pakokaasun sisään hengittäminen voi aiheuttaa hengenvaaran. Älkää antako moottorin koskaan käydä suljetussa tilassa tai tilassa, josta puuttuu riittävä ilmanvaihto.

Varoitus

Älkää koskaan jättäkö lapsia autoon ilman valvontaa, kun moottori käy.

Kytkekää johdin johonkin auton 12 V:n liitännöistä ja käynnistäkää auto.

Käynnistäkää kompressori painamalla katkaisin asentoon I.

Tärkeää

Ylikuumenemisen vaara. Kompressoria ei saa käyttää yli 10 minuuttia.

Pumpatkaa renkaaseen rengaspainetaulukossa ilmoitettu paine, ks. Renkaat - hyväksytyt rengaspaineet. Päästäkää ilmaa pois paineenrajoitusventtiilillä, jos rengaspaine on liian korkea.

Sammuttakaa kompressori. Irrottakaa ilmaletku ja johdin.

Asentakaa venttiilinhattu paikalleen.


Oliko tästä apua?