Tilapäinen renkaanpaikkaus

Väliaikainen renkaanpaikkaus* - käsittely

Päivitetty 7/23/2018

Tilapäistä renkaanpaikkausta, tilapäisen renkaanpaikkaussarjan (TMK - Temporary Mobility Kit) avulla, käytetään puhjenneen renkaan tiivistämiseen sekä rengaspaineen säätämiseen.

Väliaikainen renkaan paikkaus

Lisätietoja yksityiskohtien toiminnasta, ks. .

Lisätietoja yksityiskohtien toiminnasta, ks. Tilapäinen renkaanpaikkaussarja - yleiskatsaus.

Irrottakaa sallitusta enimmäisnopeudesta kertova tarra (kompressorin toisella puolella) ja kiinnittäkää se ohjauspyörään.

Varoitus

Nopeus ei saa ylittää arvoa 80 km/h sen jälkeen, kun on käytetty tilapäistä renkaanpaikkausta. Volvo suosittelee, että hakeudutte valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun paikatun renkaan tarkastusta varten (pisin ajomatka 200 km). Henkilökunta voi ratkaista, voidaanko rengas korjata vai pitääkö se vaihtaa.

Varoitus

Paikkausneste voi ärsyttää ihoa. Jos nestettä pääsee iholle, peskää kohta välittömästi saippualla ja vedellä.

Tarkastakaa, että katkaisin on asennossa 0 ja ottakaa esiin johdin sekä ilmaletku.

Huomio

Älkää murtako pullon sinetöintiä ennen käyttöä. Kun pullo kierretään kiinni, sinetöinti murtuu automaattisesti.

Kiertäkää oranssinvärinen kansi irti ja kiertäkää pullon korkki irti.

Kiertäkää pullo kiinni pullonpitimeen.

Varoitus

Älkää kiertäkö pulloa irti. Se on varustettu säpillä, joka estää vuodon.

Yhdistäkää letku kompressorista venttiiliin.

Kytkekää johdin 12 V:n liitäntään ja käynnistäkää auto.

Huomio

Jos kompressori on kytketty toiseen tunnelikonsolin 12 V:n -liitäntään, ei toiseen liitäntään saa kytkeä mitään muuta sähkölaitetta.

Varoitus

Älkää koskaan jättäkö lapsia autoon ilman valvontaa, kun moottori käy.

Asettakaa katkaisin asentoon I.

Varoitus

Älkää koskaan seiskö renkaan vieressä kompressorin pumpatessa. Jos syntyy halkeamia tai epätasaisuuksia, kompressori pitää sammuttaa välittömästi. Matkaa ei tule jatkaa. Yhteydenottoa valtuutettuun rengaskorjaamoon suositellaan.

Huomio

Kompressorin käynnistyessä paine voi kohota 6 baariin, mutta se laskee n. 30 sekunnin kuluttua.

Täyttäkää rengasta 7 minuuttia.

Tärkeää

Ylikuumenemisen vaara. Kompressoria ei saa käyttää yli 10 minuuttia.

Sammuttakaa kompressori paineen tarkastamiseksi painemittarista. Vähimmäispaine on 1,8 bar ja enimmäispaine 3,5 bar. (Päästäkää ilmaa pois paineenrajoitusventtiilillä, jos rengaspaine on liian korkea.)

Varoitus

Jos paine alittaa 1,8 bar, reikä renkaassa on liian suuri. Matkaa ei tule jatkaa. Yhteydenottoa valtuutettuun rengaskorjaamoon suositellaan.

Sammuttakaa kompressori ja vetäkää johdin irti 12 V:n liitännästä.

Irrottakaa letku renkaan venttiilistä ja asettakaa venttiilinhattu paikalleen.

Ajakaa pikimmiten n. 3 km enimmäisnopeuden ollessa 80 km/h siten, että paikkausaine voi tiivistää renkaan.


Oliko tästä apua?