Pilot Assist

Pilot Assist

Päivitetty 7/9/2020

Pilot Assist

Pilot Assist auttaa kuljettajaa ajamaan autolla kaistan reunaviivojen välissä avustamalla ohjausta ja ylläpitämällä tasaista ajonopeutta sekä ennalta valittua aikaetäisyyttä edellä ajavaan ajoneuvoon.

Näin Pilot Assist toimii

Pilot Assist -toiminto on tarkoitettu käytettäväksi lähinnä moottoriteillä ja muilla suurilla liikenneväylillä, joilla se voi tehdä ajamisesta mukavampaa ja ajokokemuksesta rennomman.

P5-1507-ACC QA Funktionsöversikt

Kamera- ja tutkayksikkö mittaa etäisyyden edellä ajavaan ajoneuvoon ja havaitsee reunamerkinnätHUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat vaihdella automallista riippuen..

Kamera- ja tutkayksikkö
Etäisyydenlukija
Sivumerkintöjen lukija

Kuljettaja valitsee haluamansa nopeuden ja ajallisen etäisyyden edellä kulkevaan ajoneuvoon. Pilot Assist lukee etäisyyden edellä kulkevaan ajoneuvoon sekä kaistan reunamerkinnät kamera- ja tutkayksikköä käyttäen. Esiasetettu aikaetäisyys pidetään nopeuden automaattisen sopeuttamisen avulla ja samalla ohjausapu auttaa pitämään oman auton ajokaistan sisällä.

Pilot Assist -toiminnon ohjausapu perustuu edessä olevan ajoneuvon kulkureitin ja ajokaistan sivumerkintöjen tasapainoon. Kuljettaja voi milloin tahansa jättää Pilot Assist -toiminnon ohjaussuositukset huomiotta ja ohjata toiseen suuntaan, esim. vaihtaessaan kaistaa tai väistäessään estettä tiellä.

Jos Pilot Assist ei voi tulkita ajokaistaa yksiselitteisesti, esim. jos kamera- tai tutkayksikkö ei näe ajokaistan sivumerkintöjä, Pilot Assist kytkee ohjausavun tilapäisesti pois, mutta aktivoi sen uudelleen, kun ajokaista voidaan taas tulkita - nopeuden ja etäisyyden säätötoiminnot pysyvät kuitenkin jatkuvasti aktiivisina.

Varoitus

Pilot Assist -ohjausapu kytketään pois automaattisesti ja otetaan uudelleen käyttöön ilman edeltävää varoitusta.

P5-1617-PilotAssist2 Symbol Steering Standby

Ohjausavun kulloinenkin tila ilmenee ohjauspyöräsymbolin väristä:

• VIHREÄ ohjauspyörä osoittaa aktiivista ohjausapua

• HARMAA ohjauspyörä (kuten kuvassa) osoittaa, että ohjausapu on deaktivoitu.

Varoitus

 • Pilot Assist-toiminto on täydentävä kuljettajan tukijärjestelmä, jonka tarkoituksena on helpottaa ajamista ja tehdä siitä turvallisempaa – se ei kuitenkaan suoriudu kaikista tilanteista kaikissa liikenne-, sää- ja tieolosuhteissa.
 • Suosittelemme, että kuljettaja lukee käyttöoppaan kaikki tätä toimintoa koskevat kappaleet saadakseen tietoa mm. toiminnon rajoituksista, joista kuljettajan on oltava tietoinen ennen toiminnon käyttämistä (ks. linkkiluettelo tämän artikkelin lopussa).
 • Pilot Assist -toimintoa tulee käyttää vain, jos kaistan kummallakin sivulla on selkeät kaistamerkinnät. Kaikki muu käyttö lisää riskiä osumisesta ympärillä oleviin esteisiin, joita toiminto ei pysty havaitsemaan.
 • Pilot Assist ei voi korvata kuljettajan tarkkaavaisuutta ja arvostelukykyä, vaan kuljettaja on aina vastuussa auton oikeasta sijainnista kaistalla sekä sen ajamisesta turvalliseen tapaan, sopivalla nopeudella ja etäisyydellä muista ajoneuvoista sekä voimassa olevien liikennesääntöjen ja määräysten mukaisesti.

Huomio

Markkina-alueesta riippuen tämä toiminto voi olla joko vakio- tai lisävaruste.

Pilot Assist säätää nopeutta kaasunpainalluksilla ja jarrutuksilla. Hiljaisen äänen kuuluminen jarruista on normaalia, kun jarruja käytetään nopeuden säätelemiseen.

Pilot Assist pyrkii säätämään nopeutta mahdollisimman sujuvasti. Tilanteissa, jotka edellyttävät nopeita jarrutuksia, kuljettajan on jarrutettava itse. Tämä koskee suuria nopeuseroja tai tilannetta, jossa edellä oleva auto jarruttaa voimakkaasti. Kamera- ja tutkayksikön rajoituksista johtuen jarrutus voi tulla odottamatta tai jäädä tulematta.

Pilot Assist pyrkii seuraamaan edellä omalla kaistalla olevaa ajoneuvoa kuljettajan asettamalla aikaetäisyydellä. Jos tutkayksikkö ei näe edessä olevaa ajoneuvoa, auto sen sijaan pitää kuljettajan asettaman ja tallentaman nopeuden. Näin tapahtuu myös, jos edessä olevan ajoneuvon nopeus nousee ja ylittää tallennetun nopeuden.

Koskee automaattivaihteistolla varustettuja autoja:

 • Pilot Assist voi seurata toista ajoneuvoa paikallaan seisomisesta enintään 200 km/h (125 mph) ajonopeuteen asti.
 • Pilot Assist voi antaa ohjausapua lähes paikallaan seisomisesta enintään 140 km/h (87 mph) ajonopeuteen asti.

Koskee käsivaihteistolla varustettuja autoja:

 • Pilot Assist voi seurata toista ajoneuvoa 30 km/h (20 mph) nopeudesta enintään 200 km/h (125 mph) ajonopeuteen asti.
 • Pilot Assist voi antaa ohjausapua 30 km/h (20 mph) nopeudesta enintään 140 km/h (87 mph) ajonopeuteen asti.

Varoitus

 • Pilot Assist ei ole törmäyksiä ehkäisevä järjestelmä. Kuljettajan pitää puuttua tilanteeseen, jos järjestelmä ei havaitse edessä olevaa ajoneuvoa.
 • Pilot Assist ei jarruta ihmisten, eläinten, esineiden, pienten ajoneuvojan (esim. polkupyörien ja moottoripyörien) matalien perävaunujen/trailerien tai vastaantulevan, hitaasti kulkevan tai paikallaan olevan ajoneuvon takia.
 • Älkää käyttäkö Pilot Assist -järjestelmää vaativissa tilanteissa, kuten esim. kaupunkiliikenteessä, risteyksissä, liukkaalla, kun ajoradalla on paljon vettä tai loskaa, voimakkaassa vesi- tai lumisateessa, näkyvyyden ollessa huono, mutkaisilla teillä, poistumis- ja liityntärampeilla tai kun autoon on kytketty perävaunu.

Tärkeää

Pilot Assist -järjestelmään kuuluvien komponenttien huollon saa tehdä vain huoltokorjaamossa – suosittelemme Volvon teknistä palvelua.

Kaarteissa ja kun tie jakautuu kaistoihin

Pilot Assist toimii yhteisvaikutuksessa kuljettajan kanssa, eikä hänen siksi tule odottaa ohjausapua Pilot Assist -toiminnolta vaan olla aina valmiina lisäämään omaa ohjausvaikutustaan, erityisesti kaarteissa.

 • Kun auto lähestyy erkanemiskaistaa tai jos ajorata jakaantuu kaistoihin, kuljettajan on ohjattava kohti haluamaansa ajokaistaa ilmaistakseen ajosuunnan Pilot Assist -toiminnolle.

Pilot Assist pyrkii pitämään auton ajokaistan keskellä

Kun Pilot Assist auttaa ohjauksessa, se pyrkii kohdistamaan auton ajokaistamerkintöjen väliin ja siksi mahdollisimman pehmeän ajokokemuksen kannalta suositellaan, että auto saa itse löytää optimaalisen sijainnin. Kuljettajan vastuulla on varmistaa, että auto sijoittuu ajokaistalle turvallisella tavalla, ja siksi hänellä on aina mahdollisuus säätää auton sijaintia lisäämällä omaa ohjausvaikutustaan.

 • Jos Pilot Assist ei sijoita autoa sopivalla tavalla ajokaistalle, suositellaan, että Pilot Assist poistetaan käytöstä tai sen tilalle valitaan mukautuva nopeudensäädin.

Yhteenveto

Säätimet

P5-1646-PilotAssist2 Manöverknappar & symbol

Toiminnon painikkeet ja symbolitHUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat vaihdella automallista riippuen..

: aktivoi Pilot Assist -toiminnon valmiustilasta ja palauttaa auton tallennettuun nopeuteen ja ajalliseen etäisyyteen
: Nostaa tallennettua nopeutta
: Valmiustilasta – aktivoi Pilot Assist -toiminnon ja tallentaa senhetkisen ajonopeuden
: Aktiivisesta tilasta – poistaa Pilot Assist -toiminnon toiminnasta tai siirtää sen valmiustilaan
: vaihtaa Pilot Assist -toiminnon mukautuvaan nopeudensäätimeen
: Laskee tallennettua nopeutta
Lisää aikaetäisyyttä edessä olevaan ajoneuvoon
: vaihtaa mukautuvan nopeudensäätimen Pilot Assist -toimintoon
Vähentää aikaetäisyyttä edessä olevaan ajoneuvoon
Toimintosymboli
Symbolit kohdeautolle sekä aikaetäisyydelle edellä ajavaan ajoneuvoon
Aktivoidun/deaktivoidun ohjausavun symboli

Kuljettajan näyttö

P5-1507-ACC Mätargrafik

Nopeuksien osoittaminenHUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat vaihdella automallista riippuen..

Tallennettu nopeus
Edessä olevan ajoneuvon nopeus
Oman auton kulloinenkin nopeus

Liikennetilanteesta riippuvat symboliyhdistelmät: ks. otsikko "Pilot Assist -toiminnon symbolit ja ilmoitukset".


Oliko tästä apua?