Sopeutuva vakionopeussäädin

Mukautuva nopeudensäädin*

Päivitetty 7/9/2020

Mukautuva nopeudensäädin*

Mukautuva nopeudensäädin (ACCAdaptive Cruise Control) auttaa kuljettajaa säilyttämään tasaisen nopeuden esivalitun aikaetäisyyden kanssa ja turvallisen etäisyyden edellä olevaan ajoneuvoon.

Mukautuva nopeudensäädin antaa rennomman ajoelämyksen pitkillä matkoilla moottoriteillä ja pitkillä, suorilla maanteillä tasaisessa liikennevirrassa.

P5-1507-CitySafety Princip

Kamera- ja tutkayksikkö mittaa etäisyyttä edellä ajavaan ajoneuvoonHUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat vaihdella automallista riippuen..

Kuljettaja valitsee haluamansa ajonopeuden ja ajallisen etäisyyden edessä kulkevaan ajoneuvoon. Jos kamera- ja tutkayksikkö havaitsee auton edessä hitaamman ajoneuvon, ajonopeus sovitetaan automaattisesti vastaamaan ennalta asetettua aikaetäisyyttä ajoneuvoon. Kun tie on vapaa, auto ottaa jälleen valitun nopeuden.

Varoitus

  • Sopeutuvan vakionopeussäätimen toiminto on täydentävä kuljettajan tukijärjestelmä, jonka tarkoituksena on helpottaa ajamista ja tehdä siitä turvallisempaa – se ei kuitenkaan suoriudu kaikista tilanteista kaikissa liikenne-, sää- ja tieolosuhteissa.
  • Suosittelemme, että kuljettaja lukee käyttöoppaan kaikki tätä toimintoa koskevat kappaleet saadakseen tietoa mm. toiminnon rajoituksista, joista kuljettajan on oltava tietoinen ennen toiminnon käyttämistä (ks. linkkiluettelo tämän artikkelin lopussa).
  • Sopeutuva vakionopeussäädin ei voi korvata kuljettajan tarkkaavaisuutta ja arvostelukykyä, vaan kuljettaja on aina vastuussa auton ajamisesta turvalliseen tapaan, sopivalla nopeudella ja etäisyydellä muista ajoneuvoista sekä voimassa olevien liikennesääntöjen ja määräysten mukaisesti.

Huomio

Markkina-alueesta riippuen tämä toiminto voi olla joko vakio- tai lisävaruste.

Mukautuva nopeussäädin säätää nopeutta kaasunpainalluksilla ja jarrutuksilla. Hiljaisen äänen kuuluminen jarruista on normaalia, kun jarruja käytetään nopeuden säätelemiseen.

Mukautuva nopeudensäädin pyrkii säätämään nopeutta pehmeästi. Tilanteissa, jotka edellyttävät nopeita jarrutuksia, kuljettajan on jarrutettava itse. Tämä koskee suuria nopeuseroja tai tilannetta, jossa edellä oleva ajoneuvo jarruttaa voimakkaasti. Tutkayksikön rajoituksista johtuen jarrutus voi tulla odottamatta tai jäädä tulematta.

Mukautuva nopeudensäädin pyrkii seuraamaan edellä omalla kaistalla olevaa ajoneuvoa kuljettajan asettamalla aikaetäisyydellä. Jos tutkayksikkö ei näe edessä olevaa ajoneuvoa, auto sen sijaan pitää kuljettajan asettaman ja tallentaman nopeuden. Niin tapahtuu myös, jos edessä olevan ajoneuvon nopeus nousee ja ylittää tallennetun nopeuden.

Koskee automaattivaihteistolla varustettuja autoja:

  • Mukautuva nopeudensäädin voi seurata toista ajoneuvoa seisonnasta jopa nopeuteen 200 km/h (125 mph) asti.

Koskee käsivaihteistolla varustettuja autoja:

  • Mukautuva nopeudensäädin voi seurata toista ajoneuvoa 30 km/h (20 mph) nopeudesta enintään 200 km/h (125 mph) ajonopeuteen asti.

Varoitus

  • Sopeutuva vakionopeussäädin ei ole törmäyksen välttämisjärjestelmä. Vastuu on aina kuljettajalla ja hänen on puututtava asiaan, jos järjestelmä ei havaitse edellä olevaa ajoneuvoa.
  • Sopeutuva vakionopeussäädin ei jarruta ihmisten tai eläinten eikä pienten ajoneuvojen, kuten esim. polku- tai moottoripyörien vuoksi. Ei myöskään matalien perävaunujen, vastaantulevien, hitaasti liikkuvien tai paikallaan olevien ajoneuvojen ja esineiden vuoksi.
  • Älkää käyttäkö sopeutuvaa vakionopeussäädintä vaativissa tilanteissa, kuten esim. kaupunkiliikenteessä, risteyksissä, liukkaalla, kun ajoradalla on paljon vettä tai loskaa, voimakkaassa vesi- tai lumisateessa, näkyvyyden ollessa huono, mutkaisilla teillä tai poistumis- ja liityntärampeilla.

Tärkeää

Mukautuvan vakionopeussäätimen komponenttien huollon saa tehdä vain huoltokorjaamossa - suosittelemme Volvon teknistä palvelua.

Yhteenveto

Säätimet

P5-1617-ACC reglage

Toiminnon painikkeet ja symbolitHUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat vaihdella automallista riippuen..

: Aktivoi mukautuvan nopeudensäätimen valmiustilasta ja palauttaa auton tallennettuun ajonopeuteen
: Nostaa tallennettua nopeutta
: Valmiustilasta – aktivoi mukautuvan nopeudensäätimen ja tallentaa senhetkisen ajonopeuden
: Aktiivisesta tilasta – poistaa mukautuvan nopeudensäätimen toiminnasta tai siirtää sen valmiustilaan
: Laskee tallennettua nopeutta
Lisää aikaetäisyyttä edessä olevaan ajoneuvoon
Vähentää aikaetäisyyttä edessä olevaan ajoneuvoon
Kohdeauton osoitus: ACC on havainnut ja seuraa kohdeautoa valitulla aikaetäisyydellä
Aikaetäisyyden symboli edessä olevaan ajoneuvoon

Huomio

Jos autossa on sopeutuva vakionopeussäädin*, on mahdollista vaihtaa vakionopeussäätimen ja sopeutuvan vakionopeussäätimen välillä – ks. otsikko "CC:n ja ACC:n välillä vaihtaminen".

Kuljettajan näyttö

P5-1507-ACC Mätargrafik

Nopeuksien osoittaminenHUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat vaihdella automallista riippuen..

Tallennettu nopeus
Edessä olevan ajoneuvon nopeus.
Oman auton kulloinenkin nopeus.

Liikennetilanteesta riippuvat symboliyhdistelmät: ks. otsikko "Mukautuvan nopeussäätimen symbolit ja ilmoitukset".


Oliko tästä apua?