Polttoaine

Polttoaine - diesel

Päivitetty 7/23/2018

Dieseliä käytetään moottorin polttoaineena.

Käyttäkää vain tunnettujen valmistajien dieselpolttoaineita. Älkää koskaan tankatko laadultaan epäilyttävää polttoainetta. Dieselpolttoaineen tulee täyttää normi EN 590 tai JIS K2204. Dieselmoottorit ovat herkkiä polttoaineen epäpuhtauksille, kuten esim. metalleille ja suurelle rikkimäärälle.

Dieselpolttoaine voi matalissa lämpötiloissa (-6 °C-40 °C) aiheuttaa parafinoitumista, mikä voi johtaa käynnistysvaikeuksiin. Suurilla öljy-yhtiöillä on myös erityinen dieselpolttoaine, joka on tarkoitettu jäätymispisteen ympärillä oleviin ulkolämpötiloihin. Se on matalissa lämpötiloissa juoksevampaa ja vähentää vahan muodostumisen vaaraa polttoainejärjestelmässä.

Kondenssiveden vaara säiliössä pienenee, jos säiliö pidetään hyvin täytettynä. Varmistakaa, että täyttöputken ympäristö on puhdas tankattaessa. Välttäkää valumia maalatuille pinnoille. Peskää valumat pois saippualla ja vedellä.

Tärkeää

Dieselpolttoaineen pitää:

 • täyttää normi EN 590 ja/tai SS 155435
 • omata rikkipitoisuus, joka ei ylitä arvoa 10 mg/kg
 • sisältää enintään 7 tilavuus-%FAME-ainetta (Fatty Acid Methyl Ester).

Tärkeää

Dieseliä muistuttavia polttoaineita, joita ei saa käyttää:

 • Erikoislisäaineet
 • Marine Diesel -polttoaine
 • Polttoöljy
 • Dieselpolttoaine voi sisältää tietyn määrän FAME:a, enempää ei saa lisätä.

  (Fatty Acid Methyl Ester) ja kasviöljy.

Nämä polttoaineet eivät täytä Volvon suositusten mukaisia vaatimuksia ja aiheuttavat kulumisen lisääntymistä sekä moottorivaurioita, joita Volvon takuut eivät kata.

Polttoaineen loppuminen

Dieselmoottorin polttoainejärjestelmän rakenne aiheuttaa sen, että jos polttoaine loppuu, moottorin käynnistämiseksi tankkauksen jälkeen voidaan ilman poistaminen järjestelmästä joutua tekemään korjaamolla.

Sen jälkeen, kun moottori on sammunut polttoaineen puutteen takia, polttoainejärjestelmä tarvitsee pienen hetken tarkastuksen suorittamiseen. Menetelkää näin ennen kuin moottori käynnistetään, kun polttoainesäiliöön on lisätty dieselpolttoainetta:

 1. Asettakaa etäavain virtalukkoon ja painakaa se ääriasentoon, ks. Avainasennot.
 2. Painakaa START-painiketta painamatta jarru- ja/tai kytkinpoljinta.
 3. Odottakaa n. yksi minuutti.
 4. Moottorin käynnistämiseksi: Painakaa jarru- ja/tai kytkinpoljinta sekä painakaa START-painiketta vielä kerran.

Huomio

Ennen polttoaineen täyttöä polttoaineen puutteen yhteydessä:

 • Pysäyttäkää auto tasaiselle/vaakasuoralle alustalle, mikäli mahdollista - jos auto on vinossa, on olemassa ilmakuplien vaara polttoaineen syötössä.

Kondenssiveden poistaminen polttoaineensuodattimesta

Polttoainesuodattimessa erotetaan kondenssivesi polttoaineesta. Muutoin kondenssivesi voi aiheuttaa moottorihäiriöitä.

Polttoainesuodattimen tyhjennys pitää tehdä Huolto- ja takuukirjassa ilmoitettujen huoltovälien mukaisesti tai epäiltäessä, että on käytetty likaantunutta polttoainetta, ks. Volvon huolto-ohjelma.

Tärkeää

Tietyt erikoislisäaineet syrjäyttävät polttoainesuodattimen vedenerotuksen.


Oliko tästä apua?