Äänentoisto ja media

Äänentoisto ja media - järjestelmän käsittely

Päivitetty 7/23/2018

Ääni- ja mediajärjestelmää ohjataan keskikonsolista, ohjauspyörän painikkeilla, puheääniohjauksella tai kauko-ohjaimella*. Tiedot esitetään keskikonsolin yläosassa olevassa näytössä.

Video thumbnail
Askeltaminen/pikakelaaminen/haku - Lyhyt painallus askeltaa levyn raitojen, esitallennettujen radioasemien

Ei koske DAB:tä.

tai jaksojen

Koskee vain DVD-levyjä.

välillä. Pitkä painallus pikakelaa levyn raitoja tai etsii seuraavan kuuluvan radioaseman.
SOUND - painakaa päästäksenne ääniasetuksiin (basso, diskantti jne.). Lisätietoja, ks. yleiset ääniasetukset.
VOL - äänitason nostaminen tai laskeminen.
- ON/OFF/MUTE - lyhyt painallus käynnistää laitteiston ja pitkä painallus (kunnes näyttö sammuu) sulkee sen. Huomatkaa, että koko Sensus-järjestelmä (mukaan lukien navigointi*- ja puhelintoiminnot) käynnistetään/suljetaan samanaikaisesti. Painakaa lyhyesti äänen sulkemiseksi (MUTE) tai äänen palauttamiseksi, jos se on ollut suljettuna.
Levyn lataus- ja poistoaukko.
Päälähteet - painakaa päälähteen valitsemiseksi (esim. RADIO, MEDIA). Viimeisin aktiivinen lähde näytetään (esim. FM radiolle). Kun ollaan lähdetilassa ja painetaan päälähdepainiketta, oikotievalikko tulee näkyviin.
- levyn poisto soittimesta. Levy pysähtyy poistoasentoon n. 12 sekunniksi, sen jälkeen se syötetään turvallisuussyistä takaisin soittimeen.
OK/MENU - painakaa ohjauspyörässä olevaa säätöpyörää tai keskikonsolissa olevaa painiketta hyväksyäksenne valintoja valikoissa. Kun ollaan normaalinäkymässä ja painetaan OK/MENU-painiketta, valitun lähteen (esim. RADIO tai MEDIA) valikko esitetään. Nuoli oikealla näytössä näytetään, kun alapuolisia valikoita on.
TUNE - kääntäkää säätöpyörää ohjauspyörässä tai säädintä keskikonsolissa askeltaaksenne levyn raitojen/kansioiden, radio- ja TV*-asemien tai puhelimen yhteystietojen välillä tai navigoidaksenne valintojen välillä näyttöruudussa.
EXIT - lyhyt painallus vie ylöspäin valikkojärjestelmässä, keskeyttää päällä olevan toiminnon, keskeyttää/torjuu puhelun tai hävittää syötettyjä merkkejä. Pitkä painallus vie normaalinäkymään tai jos ollaan normaalinäkymässä, ylimmälle valikkotasolle (päälähdevalikkoon), mikä on sama kuin keskikonsolin (6) päälähdepainikkeet.
INFO - Jos käytettävissä on enemmän tietoja kuin näytössä voidaan esittää, painakaa INFO-painiketta nähdäksenne jäljellä olevat tiedot.
Esivalintapainikkeet, numeroiden ja kirjainten syöttö.
FAV - tietyissä lähteissä on mahdollista liittää toiminto FAV-painikkeeseen. Liitetty toiminto aktivoidaan sitten helposti painamalla FAV-painiketta, ks Suosikit.
Puheohjaus - painakaa puheohjauksen aktivoimiseksi.

Valikoiden käyttö

Esimerkissä esitetään navigointi eri toimintoihin, kun mediaa toistetaan auton kiintolevyltä.

Esimerkissä esitetään navigointi eri toimintoihin, kun mediaa toistetaan auton kiintolevyltä.

Päälähdepainike - painakaa päälähteen vaihtamiseksi tai oikotievalikon näyttämiseksi aktiivisessa lähteessä.
Normaalinäkymä - lähteen normaalitila.
Oikotievalikko - näyttää tavallisesti esiintyvät valikkovalinnat.
Pikavalikko - pikatila, kun TUNE-säädintä käännetään, esim. levyn raidan, radioaseman tms. vaihtamiseksi.
Lähdevalikko - toiminnot ja asetukset aktiivisessa lähteessä.
Lähdevalintavalikko

Ainoastaan päälähteissä, joissa on useita lähteitä.

- näyttää valittavissa olevat lähteet.
Päälähdevalikko - näyttää päälähteet, jotka voidaan valita myös päälähdepainikkeilla (1).

Ulkonäkö riippuu lähteestä, auton varustuksesta, asetuksista jne.

Valitkaa päälähde painamalla päälähdepainiketta (1) (esim. RADIO, MEDIA). Navigoidaksenne lähteen valikoissa käyttäkää säätimiä TUNE, OK/MENU, EXIT tai päälähdepainiketta (1).

Jos teksti valikkorivillä on vaaleanharmaata, ei ole mahdollista valita tätä vaihtoehtoa. Tämä voi johtua siitä, ettei toimintoa ole autossa, ettei lähde on aktiivinen tai kytkettynä, tai se ei sisällä mitään.

Käytettävissä olevat toiminnot, ks. Audio ja media - valikkokatsaus.


Oliko tästä apua?