Pysäköintijarru

Seisontajarrun aktivointi ja deaktivointi

Päivitetty 1/21/2020

Seisontajarrun aktivointi ja deaktivointi

Käyttäkää seisontajarrua estämään auton lähteminen liikkeelle paikaltaan.

Seisontajarrun kytkentä

P5-1717-ALL-Parking brake activate

Vetäkää säädintä ylöspäin.

Symboli kuljettajan näytössä syttyy, kun seisontajarru on aktivoitu.

Tarkistakaa, että auto seisoo paikallaan.

Symboli kuljettajan näytössä

Symboli

Sisältö

P5-1507 Symbol Park brake

Symboli palaa, kun seisontajarru on aktivoitu.

Jos symboli vilkkuu, se tarkoittaa, että on syntynyt vika. Lukekaa kuljettajan näytössä oleva ilmoitus.

Automaattinen aktivointi

Seisontajarru aktivoituu automaattisesti

  • kun auto on sammutettu ja seisontajarrun automaattisen kytkemisen asetus on aktivoitu keskinäytössä.
  • kun jyrkässä mäessä valitaan vaihdeasento P.
  • jos Auto hold -toiminto (automaattinen jarru seistäessä paikallaan) on aktivoitu ja
    • auto on seissyt pidemmän aikaa (5–10 minuuttia) paikallaan
    • auto sammutetaan
    • kuljettaja poistuu autosta.

Hätäjarru

Hätätilanteessa seisontajarru voidaan aktivoida auton ollessa liikkeellä vetämällä ja pitämällä säädintä ylhäällä. Jarrutustapahtuma keskeytyy, kun säädin vapautetaan tai kaasupoljinta painetaan.

Huomio

Hätäjarrutettaessa suurehkoissa nopeuksissa kuuluu merkkiääni jarrutuksen aikana.

Seisontajarrun deaktivointi

P5-1717-ALL-Parking brake release

Manuaalinen deaktivointi

Seisontajarrun deaktivointia varten moottorin on oltava käynnissä.

Painakaa jarrupoljinta jämäkästi.

Painakaa säädin alas.

Seisontajarru vapautuu ja symboli kuljettajan näytössä sammuu.

Automaattinen deaktivointi

Käynnistäkää moottori.

Painakaa jarrupoljinta jämäkästi. Valitkaa vaihdeasento D tai R ja painakaa kaasua.

Seisontajarru vapautuu ja symboli kuljettajan näytössä sammuu.

Huomio

Automaattinen deaktivointi edellyttää sitä, että kuljettaja on kiinnittänyt turvavyön tai kuljettajan ovi on kiinni.


Oliko tästä apua?