Polttoaine

Diesel

Päivitetty 5/18/2020

Diesel

On tärkeää käyttää tankattaessa oikeaa polttoainetta. Dieseliä on saatavana eri laatuja, jotka on tarkoitettu eri olosuhteisiin.

Käyttäkää vain tunnettujen valmistajien dieselpolttoaineita. Älkää koskaan tankatko laadultaan epäilyttävää polttoainetta. Dieselpolttoaineen pitää täyttää normi EN 590 tai SS 155435. Normin EN 15940 mukaista parafiinista dieseliä (HVO, XTL) voidaan käyttää. Dieselmoottorit ovat herkkiä polttoaineen epäpuhtauksille, kuten esim. suurelle rikki- ja metallimäärälle.

Merkintä

P5-1946-All-decal-diesel

Tarra polttoainesäiliön luukun sisäsivulla.

CEN-standardin EN16942 mukainen merkintä löytyy polttoainesäiliön luukun sisäpuolelta sekä viimeistään 12. lokakuuta 2018 myös vastaavista polttoainepumpuista ja niiden suuttimista huoltoasemilla ympäri Eurooppaa.

Euroopan tämänhetkisen vakiopolttoaineen tunnistaa tästä merkinnästä. Dieselmoottorilla varustetussa autossa voidaan käyttää seuraavalla merkinnällä varustettua dieseliä:

P5-1646-x90-Sticker B7 for dieselP5-1946-Sticker XTL for diesel

B7 on dieselpolttoaine, jossa on enintään 7 til. %rasvahappometyyliestereitä (FAME).

Dieselpolttoaine voi matalissa lämpötiloissa (alle 0 °C (32 °F)) parafinoitua, mikä voi johtaa käynnistysvaikeuksiin. Myytävät polttoainelaadut ovat vuodenajan ja ilmastovyöhykkeen mukaisia, mutta äärimmäisissä sääolosuhteissa, polttoaineen ollessa vanhaa tai siirryttäessä ilmastovyöhykkeeltä toiselle parafinoitumista voi esiintyä.

Kondenssiveden vaara säiliössä pienenee, jos säiliö pidetään hyvin täytettynä.

Varmistakaa, että täyttöputken ympäristö on puhdas tankattaessa. Välttäkää valumia maalatuille pinnoille. Peskää valumat pois saippualla ja vedellä.

Tärkeää

Dieselpolttoaineen pitää:

 • täyttää normi EN 590, EN 15940 ja/tai SS 155435
 • omata rikkipitoisuus, joka ei ylitä arvoa 10 mg/kg
 • sisältää enintään 7 tilavuus-% FAME

  Fatty Acid Methyl Ester, rasvahappojen metyyliesteri

  -ainetta (B7).

Tärkeää

Dieseliä muistuttavia polttoaineita, joita ei saa käyttää:

 • Erikoislisäaineet
 • Marine Diesel -polttoaine
 • Polttoöljy
 • FAME

  Dieselpolttoaineen, jossa on enintään 7 tilavuus-% FAMEa (B7), käyttö on sallittu.

  ja kasviöljy.

Nämä polttoaineet eivät täytä Volvon suositusten mukaisia vaatimuksia ja aiheuttavat kulumisen lisääntymistä sekä moottorivaurioita, joita Volvon takuut eivät kata.


Oliko tästä apua?