Suosituksia ajettaessa

Hinaus

Päivitetty 5/18/2020

Hinaus

Autoa hinattaessa sitä vedetään toisella ajoneuvolla hinausköyden avulla.

Selvittäkää lain mukainen suurin sallittu hinausnopeus ennen hinauksen aloittamista.

Valmistelut ja hinaus

Tärkeää

Tietyissä vaihteistomalleissa vaihdetta ei voida siirtää pois P-asennosta, jos moottori ei ole käynnissä. Ottakaa yhteyttä valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun tai ammattimaiseen hinauspalveluun saadaksenne hinausapua.

Tärkeää

Huomatkaa, että autoa pitää aina hinata siten, että pyörät pyörivät eteenpäin.

  • Älkää hinauttako automaattivaihteistolla varustettua autoa yli 80 km:n/h (50 mph) nopeudella tai pidempää matkaa kuin 80 km (50 mailia).

Varoitus

  • Tarkastakaa ennen hinausta, että ohjauslukko on avattu.
  • Jännitetilan II pitää olla aktiivinen - jännitetilassa I kaikki turvatyynyt on deaktivoitu.
  • Pitäkää aina etäavain autossa, kun sitä hinataan.

Varoitus

Jarru- ja ohjaustehostin eivät toimi, kun moottori on sammutettu - tarvitaan n. 5 kertaa voimakkaampi jarrupolkimen painallus ja ohjaus on huomattavasti normaalia raskaampi.

Kytkekää auton varoitusvilkut päälle.

Kiinnittäkää hinausköysi hinaussilmukkaan.

Deaktivoikaa ohjauslukko avaamalla auton lukitus.

Siirtäkää auto jännitetilaan II – kääntäkää käynnistyskytkintä myötäpäivään painamatta jarrupoljinta tai käsivalintaisella vaihteistolla varustetussa autossa kytkinpoljinta ja pitäkää kytkintä n. 4 sekuntia paikallaan. Vapauttakaa säädin sen jälkeen, se palaa automaattisesti alkuasentoon.

Siirtäkää vaihteenvalitsin vapaa-asentoon ja vapauttakaa seisontajarru.

Jos akkujännite on liian alhainen, seisontajarrua ei voida vapauttaa. Kytkekää käynnistysapuakku, jos akkujännite on liian matala.

Vetoauto voi nyt aloittaa hinaamisen.

Pitäkää hinausköysi kireänä, kun vetoauto hidastaa nopeuttaan, pitämällä jalka kevyesti jarrupolkimella - tällöin vältetään kovat nykäykset.

Olkaa valmiina jarruttamaan pysähtyäksenne.

Käynnistysapu

Älkää käynnistäkö moottoria hinaamalla. Käyttäkää apuakkua, jos käynnistysakku on niin tyhjä, ettei moottoria voi käynnistää.

Tärkeää

Katalysaattori voi vaurioitua yritettäessä hinata moottoria käyntiin.


Oliko tästä apua?