Vetokoukku ja perävaunu

Perävaunun vetäminen

Päivitetty 5/18/2020

Perävaunun vetäminen

Perävaunua vedettäessä on huomioitava useita tärkeitä seikkoja koskien vetokoukkua, perävaunua sekä kuorman sijoittamista perävaunuun.

Tavarankuljetuskyky riippuu auton massasta ajokunnossa. Matkustajien ja kaikkien lisävarusteiden, esim. vetokoukun, painojen summa rajoittaa tavarankuljetuskykyä vastaavalla painolla.

Auto toimitetaan perävaunun vetämistä varten tarkoitetulla varustuksella.

  • Auton vetokoukun on oltava hyväksyttyä tyyppiä.
  • Sijoittakaa kuorma perävaunuun siten, että paine auton vetokoukkuun noudattaa ilmoitettua suurinta vetokuulaan kohdistuvaa painoa. Aisapaino lasketaan osaksi auton hyötykuormaa.
  • Nostakaa rengaspaineet suositeltuihin täyden kuorman paineisiin.
  • Moottori kuormittuu normaalia enemmän perävaunua vedettäessä.
  • Älkää vetäkö raskasta perävaunua auton ollessa aivan uusi. Odottakaa, kunnes sillä on ajettu vähintään 1000 km (620 mailia).
  • Pitkät ja jyrkät alamäet rasittavat auton jarruja huomattavasti normaalia enemmän. Vaihtakaa pienemmälle vaihteelle käsivalintaisessa vaihtamisessa ja sovittakaa ajonopeus sen mukaiseksi.
  • Noudattakaa voimassa olevia määräyksiä sallittujen nopeuksien ja painojen osalta.
  • Ajakaa hitaasti vetäessänne perävaunua pitkää, jyrkkää mäkeä ylös.
  • Ilmoitetut perävaunun maksimipainot pätevät vain enintään 1000 metrin (3280 jalan) korkeudella merenpinnasta. Tätä korkeammalla moottorin teho ja sen myötä auton kiipeämiskyky ovat huonontuneet ohuemman ilman takia, joten perävaunun enimmäispainoa on laskettava. Auton ja perävaunun painoa on pienennettävä 10 % jokaisella seuraavalla 1000 metrillä (3280 jalalla) tai sen osalla.
  • Välttäkää vetämästä perävaunua nousuissa, jotka ovat yli 12 %.

Huomio

Äärimmäiset sääolosuhteet, perävaunun vetäminen tai ajaminen korkeassa ilmanalassa yhdessä suosituksia huonomman polttoainelaadun kanssa ovat tekijöitä, jotka lisäävät auton polttoaineenkulutusta huomattavasti.

Perävaunuliitin

Jos auton vetokoukussa on 13-napainen liitin ja perävaunussa on 7-napainen liitin, tarvitaan sovitin. Käyttäkää Volvon hyväksymää sovitinta. Varmistakaa, että kaapeli ei laahaa maata.

Tärkeää

Kun moottori sammutetaan, voidaan jatkuva akkujännite perävaunun liittimelle katkaista automaattisesti, ettei käynnistysakku tyhjene.

Perävaunumassat

Varoitus

Noudattakaa annettuja perävaunupainosuosituksia. Muutoin koko ajoneuvoyhdistelmästä voi tulla väistöissä ja jarrutuksissa vaikeasti hallittava.

Huomio

Ilmoitetut suurimmat sallitut perävaunupainot ovat Volvon sallimia. Kansalliset ajoneuvomääräykset voivat erikseen rajoittaa perävaunupainoa ja ajonopeutta. Vetokoukkujen täytyy olla hyväksyttyjä suuremmalle painolle kuin mitä autolla saa hinata.

Tasonsäätö*

Auton tasonsäätöjärjestelmä pyrkii pitämään saman korkeuden kuormasta riippumatta (sallittuun enimmäiskuormaan asti). Kun auto seisoo, takapää laskee hieman, mikä on normaalia.

Ajaminen mäkisessä maastossa ja lämpimässä ilmastossa

Tietyissä olosuhteissa ajaminen perävaunun kanssa voi johtaa ylikuumentumisvaaraan. Jos moottori ja voimansiirtojärjestelmä ylikuumenevat, kuljettajan näytössä syttyy varoitussymboli ja näytetään ilmoitus.

Seuraava seikka koskee automaattivaihteistolla varustettua autoa:

Automaattivaihteisto valitsee sopivan vaihteen kuormituksen ja moottorin kierrosluvun mukaan.

Jyrkät nousut

Älkää lukitko automaattivaihteistoa suuremmalla vaihteelle kuin millä moottori "jaksaa" - ei ole aina edullista ajaa suurella vaihteella ja pienellä moottorin kierrosluvulla.

Pysäköinti mäkeen

Painakaa jarrupoljin alas.

Aktivoikaa seisontajarru.

Valitkaa vaihdeasento P.

Vapauttakaa jarrupoljin.

Käyttäkää seisontakiiloja pyörien lukitsemiseksi, kun auto ja siihen kytketty perävaunu pysäköidään mäkeen.

Liikkeellelähtö mäessä

Painakaa jarrupoljin alas.

Valitkaa vaihdeasento D.

Seisontajarrun vapauttaminen.

Vapauttakaa jarrupoljin ja lähtekää liikkeelle.


Oliko tästä apua?