Navigointi

Navigointijärjestelmän* puheohjaus

Päivitetty 5/18/2020

Navigointijärjestelmän* puheohjaus

Jos autossa on Sensus Navigation, voitte ohjata osaa navigointijärjestelmän toiminnoista puheohjauksen avulla.

Navigoinnin käynnistys

Tästä löydätte johdatuksen siihen, miten voitte alkaa käyttämään puheohjausta auton navigointijärjestelmän ohjaukseen.

Navigointikomennon aktivointi

Painakaa ohjauspyörässä olevaa puheohjauksen painiketta .

Voitte nyt antaa komennon, esim. "Navigointi", joka käynnistää navigointidialogin ja näyttää esimerkin komennosta.

Huomio

Kaikki järjestelmäkielet eivät tue puheohjausta. No jotka tukevat, on merkitty symbolilla saatavilla olevien järjestelmäkielien luettelossa. Lisätietoja siitä, kuinka tiedot löytyvät, on kohdassa puheohjauksen asetukset.

Puheohjauksen käyttö opastuksen saamiseksi osoitteeseen

Saadaksenne opastuksen määrättyyn osoitteeseen käyttäkää puhekomentoa Go to ja sitten osoitetta. On tärkeää antaa osoite oikeassa järjestyksessä. Saadaksenne opastuksen osoitteeseen puheohjauksen avulla osoite tulee antaa järjestyksessä (1) katuosoite; (2) katunumero; (3) kaupunki; alla olevan esimerkin mukaisesti:

Antakaa komento Go to.

Voitte nyt antaa osoitteen, johon haluatte opastuksen.

Antakaa katuosoite, esim. "Mannerheimintie"

Antakaa katunumero, esim. "viisi"

Antakaa kaupunki, esim."Helsinki"

Komento on tässä tapauksessa kokonaisuudessaan seuraava: "Go toMannerheimintie viisi, Helsinki". Jos osoite löytyy järjestelmästä, saatte nyt navigointijärjestelmän kautta opastuksen osoitteeseen.

Puheohjauksen käyttö opastuksen saamiseksi osoitteeseen toisessa maassa tai kaupungissa

Navigointijärjestelmä lataa karttasarjat sitä maata tai kaupunkia varten, jossa se tunnistaa auton olevan. Tämä tarkoittaa, että saadaksenne oikean opastuksen toisessa maassa tai kaupungissa olevaan osoitteeseen, teidän tulee ensin kertoa järjestelmälle, missä maassa tai kaupungissa kyseinen osoite sijaitsee. Tämän voitte tehdä käyttämällä komentoa Change country tai Change state (komentoa Change state käytetään lähinnä Yhdysvalloissa. Alla olevassa esimerkissä käytetään komentoa Change country.)

Antakaa komento Change country.

Voitte nyt ilmoittaa maan, jossa haluamanne osoite sijaitsee, esim. "Norja".

Antakaa nyt haluamanne osoite noudattaen samaa menettelyä kuin kohdassa "Puheohjauksen käyttö opastuksen saamiseksi osoitteeseen".

Komento jaetaan tässä tapauksessa 2 osakomentoon:

  1. "Change country, Norja"
  2. "Go to Karl Johans gate kaksikymmentäkaksi, Oslo"

Jos osoite löytyy järjestelmästä, saatte nyt navigointijärjestelmänne kautta reittiohjeet osoitteeseen Karl Johans gate 22, Oslo, Norja

Huomio

Kun olette vaihtanut maata, yrittäkää lausua osoite, johon haluatte reittiohjeet, kohdemaan kielellä. Tämä on tarpeen, koska järjestelmän tunnistus vaihtaa automaattisesti valitun maan kielelle.

Puheohjauksen käyttö opastuksen saamiseksi osoitteeseen, joka on annettu Koti-sijainniksi

Jos olette antanut navigointijärjestelmässä osoitteen Koti-sijainniksi, voitte saada puhekomennon avulla opastuksen tähän sijaintiin.

Antakaa komento Take me home.

Jos navigointijärjestelmään on tallennettu kotisijainti, saatte nyt opastuksen tähän sijaintiin.

Puheohjauksen käyttö opastuksen saamiseksi sijaintiin, liikkeeseen tai muuhun määrättyyn kohteeseen ilman tarkkaa osoitetta

Voitte käyttää navigointijärjestelmää saadaksenne opastuksen erityiseen sijaintiin tai tietyntyyppiseen kohteeseen, niin kutsuttuun kiinnostavaan kohteeseen (POIPoint Of Interest). Esimerkkejä erikoiskohteista ovat esim. ravintolat, hotellit, huoltoasemat, museot ja nähtävyydet.

Käyttäkää kiinnostavan kohteen hakuun komentoa Search. Sitä voidaan käyttää sekä määrätyn erikoiskohteen että erikoiskohdekategorioiden hakuun.

Huomio

On tärkeää, minkä komennon valitsette käytettäväksi saadaksenne reittiohjeet eri vaihtoehtoihin. Huomatkaa, että hakiessanne reittiohjeita mielenkiintoiseen kohteeseen on käytettävä komentoa Search. Tämä eroaa reittiohjeiden hakemisesta tarkkoihin osoitteisiin. Tällöin on käytettävä komentoa Go to.

Määrätyn sijainnin tai yrityksen haku

[POI-nimi] tarkoittaa tässä erityistä sijaintia tai yritystä, niin sanottua kiinnostavaa kohdetta, esim. hotellia, ravintolaa, kaupunkipuistoa jne.

Antakaa komento Search.

Voitte nyt antaa kiinnostavan kohteen, johon haluatte opastuksen.

Antakaa [POI-nimi], esim. "Sibeliuksen puisto"

Komento on tässä tapauksessa kokonaisuudessaan seuraava: "Search Sibeliuksen puisto". Jos paikka löytyy järjestelmästä, saatte nyt navigointijärjestelmän kautta opastuksen paikkaan.

Erikoiskohdekategorian, esim. liikkeiden, hotellien, ravintoloiden, museoiden tai muiden nähtävyyksien tai yritysten haku

[POI-kategoria] tarkoittaa tässä tietyntyyppistä paikkaa tai yritystä, niin sanottuja kiinnostavia kohteita, kuten hotelleja, ravintoloita, museoita jne.

Antakaa komento Search.

Voitte nyt ilmoittaa, minkä tyyppistä kiinnostavaa kohdetta haluatte hakea opastusta varten.

Antakaa [POI-kategoria], esim. "ravintola"

Komento on tällöin kokonaisuudessaan "Search ravintola". Navigointijärjestelmä etsii nyt lähellä olevia ravintoloita ja näyttää niistä luettelon kuljettajan näytössä. Näytettävä luettelo sisältää järjestelmän ehdotukset antamanne komennon pohjalta. Kategoriat ja lähellä olevat tulokset ovat ylimpänä, ja mitä vähemmän relevantti kohde on, sitä alempana se on luettelossa.

Koska etsitte tässä esimerkissä kategoriaa, voi olla hyvä ajatus valita lähinnä hakuanne oleva kategoriavaihtoehto.

Valitkaa parhaiten sopiva vaihtoehto luettelosta, tässä tapauksessa "ravintola/t", sanomalla sen rivin numero, jolla vaihtoehto sijaitsee kuljettajan näytössä.

Näette nyt hakutulokset ja voitte valita teille sopivan vaihtoehdon.

Opastuksen keskeyttäminen puheohjauksella

Jos haluatte keskeyttää opastuksen ja poistaa kaikki reitin välietapit ja määränpään, tämä voidaan tehdä puhekomennolla.

Antakaa komento Clear itinerary.

Navigointijärjestelmä keskeyttää opastuksen ja poistaa kaikki reitin välietapit ja määränpään.

Miten annetaan postinumero ja talon numero

Numerokäskyt annetaan eri tavalla ohjattavasta toiminnosta riippuen:

  • Postinumero sanotaan numero numerolta, esim. nolla kolme yksi kaksi kaksi neljä neljä kolme (03122443).
  • Talonumerot voidaan sanoa numero numerolta tai kokonaisuutena, esim. kaksi kaksi tai kaksikymmentäkaksi (22). Joissakin kielissä on myös mahdollista sanoa sataluku, esim. 19 sataa 22 (1922). Englannin ja hollannin kielessä voidaan sanoa useita numeroryhmiä peräkkäin, esim. kaksikymmentäkaksi kaksikymmentäkaksi (22 22). Englannin kielessä voidaan käyttää myös ilmaisua "kaksois-" tai "kolmois-", esim. kaksoisnolla (00). Numerot voidaan antaa väliltä 0–2300.

Määränpään ilmoittaminen puhelinmuistion yhteystietoluettelon avulla

Jos haluatte ilmoittaa osoitteen johonkin puhelinmuistion yhteystietoon, voitte tehdä sen komennolla "Go to [yhteystieto]". Jotta osoite löytyy karttatietokannasta, sen on oltava oikein kirjoitettu ja lyhentämätön. Tarkistakaa HEREn tietokannassa olevien osoitteiden oikeinkirjoitus osoitteesta wego.here.com


Oliko tästä apua?