Internet-yhteys

Internet-yhteyden jakaminen autosta Wi-Fi-yhteyspisteen kautta

Päivitetty 7/10/2020

Internet-yhteyden jakaminen autosta Wi-Fi-yhteyspisteen kautta

Kun auto on yhdistetty internetiin, on mahdollista jakaa internetyhteys siten, että internetyhteysEi päde auton ollessa yhdistettynä internetiin Wi-Fi-yhteyden kautta. voi käyttää muita yksiköitä.

P5–1519–Share Internet access via Wi-Fi hotspot

Verkko-operaattorin (SIM-kortin) on tuettava internetjakoa (internet-yhteyden jakoa).

Painakaa Asetukset päänäkymässä.

Painakaa painiketta ViestintäAuton Wi-Fi-yhteyspiste.

Painakaa Verkon nimi ja nimetkää internetjako.

Painakaa Salasana ja valitkaa tunnussana, joka sitten pitää ilmoittaa yhdistettävissä yksiköissä.

Painakaa Taajuuskaista ja valitkaa, millä taajuudella internetjako lähettää dataa. Huomatkaa, että taajuuskaistan valinta ei ole käytettävissä kaikilla markkina-alueilla.

Aktivoikaa/deaktivoikaa tekemällä merkintä Auton Wi-Fi-yhteyspiste-toiminnon ruutuun tai poistamalla se.

Jos Wi-Fi-yhteyttä käytetään yhdistämiseen, vahvistakaa yhteyden vaihtamisvalinta.

Ulkoiset yksiköt voidaan nyt liitää auton internetjakoon (Wi-Fi-hotspot).

Huomio

Wi-Fi-yhteyspisteen aktivointi voi aiheuttaa lisäkustannuksia verkko-operaattorilta.

Ottakaa yhteys verkko-operaattoriinne dataliikenteen kustannuksesta.

Kytkentätila esitetään symbolilla keskinäytön tilakentässä.

Painakaa Yhdistetyt laitteet nähdäksenne luettelon tällä hetkellä liitetyistä yksiköistä.


Oliko tästä apua?