Puhelinliitäntä

Puhelimen yhdistäminen autoon Bluetoothin kautta ensimmäistä kertaa

Päivitetty 1/31/2020

Puhelimen yhdistäminen autoon Bluetoothin kautta ensimmäistä kertaa

Yhdistäkää Bluetooth-yhteyttä käyttävä puhelin autoon, jotta auton kautta voidaan soittaa puheluita, vastaanottaa ja lähettää viestejä, toistaa sisältöä langattomasti ja yhdistää auto internetiin.

On mahdollista pitää samanaikaisesti liitettynä kaksi Bluetooth-yksikköä, joista toinen on vain langattoman sisällön toistamista varten. Viimeksi liitetty puhelin tulee automaattisesti liitetyksi soimaan, lähettämään/vastaanottamaan viestejä, toistamaan sisältöä ja toimimaan internetyhteytenä. Käytettävä puhelin voidaan vaihtaa keskinäytön päänäkymän asetusvalikon kohdassa Bluetooth-laitteet. Matkapuhelimessa on oltava Bluetooth ja sen täytyy tukea internet-jakoa.

Kun laite on yhdistetty/rekisteröity ensimmäistä kertaa Bluetooth-yhteyden kautta, sen ei tarvitse enää olla näkyvissä/etsittävissä, vaan vain sen Bluetooth-yhteyden on oltava aktivoitu. Enintään 20 yhdistettyä Bluetooth-yksikköä voidaan tallentaa autoon.

Liittämismahdollisuuksia on kaksi. Joko etsiä puhelinta autosta tai etsiä autoa puhelimesta.

Vaihtoehto 1 - puhelimen etsiminen autosta

Tehkää puhelin haettavaksi/näkyväksi Bluetooth-järjestelmän kautta.

Avatkaa puhelimen osanäkymä keskinäytössä.

  • Jos yhtään puhelinta ei ole liitetty autoon, painakaa Lisää puhelin.
  • Jos autoon on liitetty puhelin, painakaa Vaihda. Painakaa ponnahdusikkunassa Lisää puhelin.

Käytettävissä olevat Bluetooth-laitteet listataan. Listaa päivitetään sitä mukaa kuin uusia laitteita havaitaan.

Painakaa liitettävän puhelimen nimeä.

Tarkastakaa, että autossa ilmoitettu numerokoodi täsmää puhelimessa olevan kanssa. Valitkaa siinä tapauksessa hyväksyminen molemmissa paikoissa.

Valitkaa puhelimesta hyväksyminen tai torjukaa puhelimien yhteystietojen ja viestien mahdolliset valinnat.

Huomio

  • Joissakin puhelimissa on aktivoitava viestitoiminto.
  • Kaikki matkapuhelimet eivät ole täysin yhteensopivia eivätkä ne voi tällöin näyttää yhteystietoja ja viestejä autossa.

Vaihtoehto 2 - auton etsiminen puhelimesta

Avatkaa puhelimen osanäkymä keskinäytössä.

  • Jos yhtään puhelinta ei ole liitetty autoon, painakaa Lisää puhelinTee autosta löydettävä.
  • Jos autoon on liitetty puhelin, painakaa Vaihda. Painakaa ponnahdusikkunassa Lisää puhelinTee autosta löydettävä.

Aktivoikaa Bluetooth puhelimessa.

Etsikää puhelimella Bluetooth-yksiköitä.

Käytettävissä olevat Bluetooth-laitteet listataan.

Valitkaa auton nimi puhelimessa.

Yhdistämistä koskeva ponnahdusikkuna avautuu autossa. Vahvistakaa yhdistäminen.

Tarkastakaa, että autossa ilmoitettu numerokoodi täsmää ulkoisessa yksikössä näytetyn kanssa. Valitkaa siinä tapauksessa hyväksyminen molemmissa paikoissa.

Valitkaa puhelimesta hyväksyminen tai torjukaa puhelimien yhteystietojen ja viestien mahdolliset valinnat.

Huomio

  • Joissakin puhelimissa on aktivoitava viestitoiminto.
  • Kaikki matkapuhelimet eivät ole täysin yhteensopivia eivätkä ne voi tällöin näyttää yhteystietoja ja viestejä autossa.

Huomio

Jos puhelimen käyttöjärjestelmä päivitetään, on mahdollista, että puhelimen liitäntä autoon katkeaa. Poistakaa tällöin puhelin autosta ja liittäkää se sitten uudelleen.

Yhteensopivat puhelimet

Monissa markkinoilla olevista puhelimista on nykyisin langaton Bluetooth-tekniikka, mutta kaikki eivät ole täysin yhteensopivia auton kanssa.

Yhteensopivuus, ks. support.volvocars.com.


Oliko tästä apua?