Pilot Assist

Pilot Assist

Markkina-alueesta riippuen tämä toiminto voi olla joko vakio- tai lisävaruste.

Päivitetty 1/31/2020

Pilot Assist

Markkina-alueesta riippuen tämä toiminto voi olla joko vakio- tai lisävaruste.

Pilot Assist auttaa kuljettajaa ajamaan autolla kaistan reunaviivojen välissä avustamalla ohjausta ja ylläpitämällä tasaista ajonopeutta sekä ennalta valittua aikaetäisyyttä edellä ajavaan ajoneuvoon.

Näin Pilot Assist toimii

Pilot Assist -toiminto on tarkoitettu käytettäväksi lähinnä moottoriteillä ja muilla suurilla liikenneväylillä, joilla se voi tehdä ajamisesta mukavampaa ja ajokokemuksesta rennomman.

P5-1507-ACC QA Funktionsöversikt

Kamera- ja tutkayksikkö mittaa etäisyyden edellä ajavaan ajoneuvoon ja havaitsee reunamerkinnät.

Kamera- ja tutkayksikkö
Etäisyydenlukija
Sivumerkintöjen lukija

Kuljettaja valitsee haluamansa nopeuden ja ajallisen etäisyyden edellä kulkevaan ajoneuvoon. Pilot Assist lukee etäisyyden edellä kulkevaan ajoneuvoon sekä kaistan reunamerkinnät kamera- ja tutkayksikköä käyttäen. Esiasetettu aikaetäisyys pidetään nopeuden automaattisen sopeuttamisen avulla ja samalla ohjausapu auttaa pitämään oman auton ajokaistan sisällä.

Pilot Assist -toiminnon ohjausapu perustuu edessä olevan ajoneuvon kulkureitin ja ajokaistan sivumerkintöjen tasapainoon. Kuljettaja voi milloin tahansa jättää Pilot Assist -toiminnon ohjaussuositukset huomiotta ja ohjata toiseen suuntaan, esim. vaihtaessaan kaistaa tai väistäessään estettä tiellä.

Jos Pilot Assist ei voi tulkita ajokaistaa yksiselitteisesti, esim. jos kamera- tai tutkayksikkö ei näe ajokaistan sivumerkintöjä, Pilot Assist kytkee ohjausavun tilapäisesti pois, mutta aktivoi sen uudelleen, kun ajokaista voidaan taas tulkita - nopeuden ja etäisyyden säätötoiminnot pysyvät kuitenkin jatkuvasti aktiivisina.

Varoitus

Pilot Assist -ohjausapu kytketään pois automaattisesti ja otetaan uudelleen käyttöön ilman edeltävää varoitusta.

P5-1617-PilotAssist2 Symbol Steering Standby

Ohjausavun kulloinenkin tila ilmenee ohjauspyöräsymbolin väristä:

• VIHREÄ ohjauspyörä osoittaa aktiivista ohjausapua

• HARMAA ohjauspyörä (kuten kuvassa) osoittaa, että ohjausapu on deaktivoitu.

Varoitus

Pilot Assist -toimintoa tulee käyttää vain, jos kaistan kummallakin sivulla on selkeät kaistamerkinnät. Kaikki muu käyttö lisää riskiä osumisesta ympärillä oleviin esteisiin, joita toiminto ei pysty havaitsemaan.

Varoitus

  • Toiminto on täydentävä kuljettajan tukijärjestelmä, jonka tarkoituksena on helpottaa ajamista ja tehdä siitä turvallisempaa – se ei kuitenkaan suoriudu kaikista tilanteista kaikissa liikenne-, sää- ja tieolosuhteissa.
  • Suosittelemme, että kuljettaja lukee käyttöoppaan kaikki tätä toimintoa koskevat kappaleet saadakseen tietoa mm. toiminnon rajoituksista, joista kuljettajan on oltava tietoinen ennen toiminnon käyttämistä.
  • Kuljettajan tukitoiminnot eivät voi korvata kuljettajan tarkkaavaisuutta ja arvostelukykyä, vaan kuljettaja on aina vastuussa auton ajamisesta turvalliseen tapaan, sopivalla nopeudella ja etäisyydellä muista ajoneuvoista sekä voimassa olevien liikennesääntöjen ja määräysten mukaisesti.

Pilot Assist säätää nopeutta kaasunpainalluksilla ja jarrutuksilla. Hiljaisen äänen kuuluminen jarruista on normaalia, kun jarruja käytetään nopeuden säätelemiseen.

Pilot Assist pyrkii säätämään nopeutta mahdollisimman sujuvasti. Tilanteissa, jotka edellyttävät nopeita jarrutuksia, kuljettajan on jarrutettava itse. Tämä koskee suuria nopeuseroja tai tilannetta, jossa edellä oleva auto jarruttaa voimakkaasti. Kamera- ja tutkayksikön rajoituksista johtuen jarrutus voi tulla odottamatta tai jäädä tulematta.

Pilot Assist pyrkii seuraamaan edellä omalla kaistalla olevaa ajoneuvoa kuljettajan asettamalla aikaetäisyydellä. Jos tutkayksikkö ei näe edessä olevaa ajoneuvoa, auto sen sijaan pitää kuljettajan asettaman ja tallentaman nopeuden. Näin tapahtuu myös, jos edessä olevan ajoneuvon nopeus nousee ja ylittää tallennetun nopeuden.

Varoitus

  • Tämä ei ole törmäyksiä ehkäisevä järjestelmä. Vastuu on aina kuljettajalla ja hänen on puututtava asiaan, jos järjestelmä ei havaitse edellä olevaa ajoneuvoa.
  • Toiminto ei jarruta ihmisten tai eläinten eikä pienten ajoneuvojen, esim. polku- tai moottoripyörien vuoksi. Ei myöskään matalien perävaunujen, vastaantulevien, hitaasti liikkuvien tai paikallaan olevien ajoneuvojen ja esineiden vuoksi.
  • Älkää käyttäkö toimintoa vaativissa tilanteissa, kuten esim. kaupunkiliikenteessä, risteyksissä, liukkaalla, kun ajoradalla on paljon vettä tai loskaa, voimakkaassa vesi- tai lumisateessa, näkyvyyden ollessa huono, mutkaisilla teillä tai poistumis- ja liityntärampeilla.

Tärkeää

Kuljettajan tukijärjestelmien komponentit on aina huollatettava korjaamollaSuosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua..

Kaarteissa ja kun tie jakautuu kaistoihin

Pilot Assist toimii yhteisvaikutuksessa kuljettajan kanssa, eikä hänen siksi tule odottaa ohjausapua Pilot Assist -toiminnolta vaan olla aina valmiina lisäämään omaa ohjausvaikutustaan, erityisesti kaarteissa.

  • Kun auto lähestyy erkanemiskaistaa tai jos ajorata jakaantuu kaistoihin, kuljettajan on ohjattava kohti haluamaansa ajokaistaa ilmaistakseen ajosuunnan Pilot Assist -toiminnolle.

Pilot Assist pyrkii pitämään auton ajokaistan keskellä

Kun Pilot Assist auttaa ohjauksessa, se pyrkii kohdistamaan auton ajokaistamerkintöjen väliin ja siksi mahdollisimman pehmeän ajokokemuksen kannalta suositellaan, että auto saa itse löytää optimaalisen sijainnin. Kuljettajan vastuulla on varmistaa, että auto sijoittuu ajokaistalle turvallisella tavalla, ja siksi hänellä on aina mahdollisuus säätää auton sijaintia lisäämällä omaa ohjausvaikutustaan.

  • Jos Pilot Assist ei sijoita autoa sopivalla tavalla ajokaistalle, suositellaan, että Pilot Assist poistetaan käytöstä tai sen tilalle valitaan mukautuva nopeudensäädin.

Oliko tästä apua?