Sopeutuva vakionopeussäädin

Mukautuva vakionopeudensäädin*

Markkina-alueesta riippuen tämä toiminto voi olla joko vakio- tai lisävaruste.

Päivitetty 1/31/2020

Mukautuva vakionopeudensäädin*

Markkina-alueesta riippuen tämä toiminto voi olla joko vakio- tai lisävaruste.

Mukautuva nopeudensäädin (ACCAdaptive Cruise Control) auttaa kuljettajaa säilyttämään tasaisen nopeuden esivalitun aikaetäisyyden kanssa ja turvallisen etäisyyden edellä olevaan ajoneuvoon.

Mukautuva nopeudensäädin voi antaa rennomman ajoelämyksen pitkillä matkoilla moottoriteillä ja pitkillä, suorilla maanteillä tasaisessa liikennevirrassa.

P5-1507-CitySafety Princip

Kamera- ja tutkayksikkö mittaa etäisyyttä edellä ajavaan ajoneuvoon.

Kuljettaja valitsee haluamansa ajonopeuden ja ajallisen etäisyyden edessä kulkevaan ajoneuvoon. Jos kamera- ja tutkayksikkö havaitsee auton edessä hitaamman ajoneuvon, ajonopeus sovitetaan automaattisesti vastaamaan ennalta asetettua aikaetäisyyttä ajoneuvoon. Kun tie on vapaa, auto ottaa jälleen valitun nopeuden.

Varoitus

  • Toiminto on täydentävä kuljettajan tukijärjestelmä, jonka tarkoituksena on helpottaa ajamista ja tehdä siitä turvallisempaa – se ei kuitenkaan suoriudu kaikista tilanteista kaikissa liikenne-, sää- ja tieolosuhteissa.
  • Suosittelemme, että kuljettaja lukee käyttöoppaan kaikki tätä toimintoa koskevat kappaleet saadakseen tietoa mm. toiminnon rajoituksista, joista kuljettajan on oltava tietoinen ennen toiminnon käyttämistä.
  • Kuljettajan tukitoiminnot eivät voi korvata kuljettajan tarkkaavaisuutta ja arvostelukykyä, vaan kuljettaja on aina vastuussa auton ajamisesta turvalliseen tapaan, sopivalla nopeudella ja etäisyydellä muista ajoneuvoista sekä voimassa olevien liikennesääntöjen ja määräysten mukaisesti.

Mukautuva nopeussäädin säätää nopeutta kaasunpainalluksilla ja jarrutuksilla. Hiljaisen äänen kuuluminen jarruista on normaalia, kun jarruja käytetään nopeuden säätelemiseen.

Mukautuva nopeudensäädin pyrkii säätämään nopeutta pehmeästi. Tilanteissa, jotka edellyttävät nopeita jarrutuksia, kuljettajan on jarrutettava itse. Tämä koskee suuria nopeuseroja tai tilannetta, jossa edellä oleva ajoneuvo jarruttaa voimakkaasti. Tutkayksikön rajoituksista johtuen jarrutus voi tulla odottamatta tai jäädä tulematta.

Mukautuva nopeudensäädin pyrkii seuraamaan edellä omalla kaistalla olevaa ajoneuvoa kuljettajan asettamalla aikaetäisyydellä. Jos tutkayksikkö ei näe edessä olevaa ajoneuvoa, auto sen sijaan pitää kuljettajan asettaman ja tallentaman nopeuden. Niin tapahtuu myös, jos edessä olevan ajoneuvon nopeus nousee ja ylittää tallennetun nopeuden.

Varoitus

  • Tämä ei ole törmäyksiä ehkäisevä järjestelmä. Vastuu on aina kuljettajalla ja hänen on puututtava asiaan, jos järjestelmä ei havaitse edellä olevaa ajoneuvoa.
  • Toiminto ei jarruta ihmisten tai eläinten eikä pienten ajoneuvojen, esim. polku- tai moottoripyörien vuoksi. Ei myöskään matalien perävaunujen, vastaantulevien, hitaasti liikkuvien tai paikallaan olevien ajoneuvojen ja esineiden vuoksi.
  • Älkää käyttäkö toimintoa vaativissa tilanteissa, kuten esim. kaupunkiliikenteessä, risteyksissä, liukkaalla, kun ajoradalla on paljon vettä tai loskaa, voimakkaassa vesi- tai lumisateessa, näkyvyyden ollessa huono, mutkaisilla teillä tai poistumis- ja liityntärampeilla.

Tärkeää

Kuljettajan tukijärjestelmien komponentit on aina huollatettava korjaamollaSuosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua..


Oliko tästä apua?