Käynnistys ja ajo

Moottorin käynnistäminen

Päivitetty 7/23/2018

Moottori käynnistetään etäavaimen ja tunnelikonsolissa olevan käynnistyskytkimen avulla.

Video thumbnail
Käynnistyskytkin tunnelikonsolissa.

Käynnistyskytkin tunnelikonsolissa.

Etäavainta ei käytetä fyysisesti käynnistettäessä moottori, koska auto on varustettu avaimettoman käynnistyksen tuella (Passive Start).

Moottorin käynnistämiseksi:

Etäavaimen pitää olla autossa. Autoissa, joissa on Passive Start, avaimen pitää olla matkustamon etuosassa. Valinnaisen avaimettoman lukitsemisen/lukituksen avaamisen (Passive Entry*) yhteydessä riittää, että avain on auton sisällä jossain.

Tarkistakaa, että vaihdeasento P tai N on valittu.

Painakaa jarrupoljin täysin alasJos auto liikkuu, moottorin käynnistämiseen riittää käynnistyskytkimen kääntäminen asentoon START..

Kääntäkää käynnistyskytkin asentoon START ja vapauttakaa säädin. Säädin palaa automaattisesti alkuasentoon.

Huomio

Dieselmoottorilla varustetuissa autoissa voi esiintyä viive ennen moottorin käynnistyksen aloittamista.

Moottorin käynnistyksessä käynnistysmoottori toimii, kunnes moottori käynnistyy tai sen ylikuumenemissuoja katkaisee.

Varmistuslukijan sijainti tunnelikonsolissa.

Varmistuslukijan sijainti tunnelikonsolissa.

Jos kuljettajan näytössä näytetään käynnistettäessä ilmoitus Auton avainta ei löydy, laittakaa etäavain mukinpitimen varmistuslukijaan. Yrittäkää tämän jälkeen käynnistää uudelleen.

Huomio

Laittaessanne etäavaimen mukinpitimeen huolehtikaa siitä, että mukinpitimessä ei ole muita auton avaimia, metalliesineitä tai elektronisia laitteita (esim. matkapuhelimia, tabletteja, kannettavia tietokoneita tai latureita). Jos mukinpitimessä on lähekkäin useita auton avaimia, ne voivat häiritä toisiaan.

Jos kuljettajan näytössä näytetään käynnistettäessä viesti Ajoneuvon käynnistysJärjestelmän tarkastus, odota, odottakaa, kunnes viesti poistuu, ja yrittäkää sitten käynnistää uudelleen.

Tärkeää

Jos moottori ei ole käynnistynyt 3 yrityksen jälkeen - odottakaa 3 minuuttia ennen uuden yrityksen aloittamista. Käynnistyskyky paranee, jos käynnistysakku saa toipua.

Varoitus

Älkää koskaan poistako etäavainta autosta ajon aikana tai hinauksen yhteydessä.

Varoitus

Ottakaa aina etäavain mukaan, kun poistutte autosta ja katsokaa, että auton sähköjärjestelmä on jännitetilassa 0 - erityisesti, jos autossa on lapsia.

Huomio

Kylmäkäynnistyksen jälkeen joutokäyntinopeus voi tietyissä moottorityypeissä olla huomattavasti korkeampi kuin normaalisti. Tämä tehdään, jotta pakokaasun puhdistusjärjestelmä saavuttaisi normaalin toimintalämpötilan mahdollisimman nopeasti. Tämä vähentää pakokaasupäästöjä ja säästää luontoa.


Oliko tästä apua?