Ilmanlaatu

Interior Air Quality System*

Päivitetty 7/23/2018

Interior Air Quality System (IAQS) on täysautomaattinen ilmanlaatujärjestelmä, joka erottaa kaasut ja hiukkaset siten, että hajujen ja epäpuhtauksien pitoisuutta matkustamossa rajoitetaan.

IAQS on osa Clean Zone Interior Package (CZIP) -järjestelmää ja puhdistaa matkustamon ilman epäpuhtauksista, kuten hiukkaset, hiilivedyt, typpioksidit ja maanpinnan otsoni.

Jos järjestelmän ilmanlaatutunnistin havaitsee, että ulkoilma on saastunutta, ilmanotto suljetaan ja ilman uudelleenkierrätys aktivoidaan.

Huomio

Matkustamon parhaan ilman takaamiseksi pitää ilmanlaatutunnistimen olla aina kytkettynä.

Kylmässä ilmanalassa matkustamon ilman uudelleenkierrätystä on rajoitettu huurunmuodostuksen välttämiseksi.

Jos muodostuu huurua, tulee käyttää tuulilasin ja sivuikkunoiden sekä takalasin huurteenpoistotoimintoa.

Ilmanlaatutunnistimen aktivointi/deaktivointi

On mahdollista asettaa, onko ilmanlaatutunnistin aktivoitu/deaktivoitu.

Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.

Painakaa Ilmastointi.

Valitkaa Ilmanlaadun anturi ilmanlaatutunnistimen aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi.


Oliko tästä apua?