Hälytys

Hälytys*

Päivitetty 7/23/2018

Hälytys varoittaa esim. autoon murtautumisesta.

Aktivoitu hälytys laukeaa, jos:

 • ovi, konepelti tai takaluukku avataan

  Koskee tiettyjä markkina-alueita.

 • matkustamossa havaitaan liikettä (jos autossa on liikeanturi*)
 • autoa nostetaan tai hinataan (jos siinä on kallistusanturi*)
 • käynnistysakun kaapeli kytketään irti tai
 • sireeni kytketään pois.
P5-15w19-XC90H-Symbol-AntiTheft

Jos hälytysjärjestelmään tulee vika, kuljettajan näytössä näytetään symboli ja ilmoitus Hälytysjärjest. vikaHuolto tarpeen. Ottakaa tällöin yhteys korjaamoon - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.

Huomio

Älkää yrittäkö itse korjata tai muuttaa hälytinjärjestelmään kuuluvia osia. Kaikki sellaiset yritykset voivat vaikuttaa vakuutusehtoihin.

Huomio

Liiketunnistimet laukaisevat hälytyksen, kun matkustamossa tapahtuu liikettä - myös ilmavirrat rekisteröidään. Sen jälkeen hälytys voi laueta, jos auto jätetään ikkuna tai panoraamakatto* auki tai jos käytetään matkustamolämmitintä.

Tämän välttämiseksi: Sulkekaa ikkunat/panoraamakatto, kun autosta poistutaan. Jos auton integroitua pysäköintilämmitintä (tai kannettavaa sähköistä) käytetään - suunnatkaa ilmavirta tuuletussuuttimista siten, ettei se ole ylöspäin matkustamossa. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää rajoitettua hälytystasoa - ks. osaa jäljempänä tässä artikkelissa.

Hälyttimen aktivointi

Lukitkaa ja saattakaa auto hälyttimen valvontaan:

 • painamalla etäavaimessa olevaa lukituspainiketta
 • koskettamalla merkittyä pintaa ovenkahvojen ulkosivulla

  Koskee vain avaimettomalla lukituksella/lukituksen avauksella (Passive Entry*) varustettua autoa.

  tai
 • painakaa takaluukun kumipäällysteistä paininlevyä

  Koskee vain avaimettomalla lukituksella/lukituksen avauksella (Passive Entry*) varustettua autoa.

  .

Jos auto on varustettu sähkökäyttöisellä takaluukulla, voidaan takaluukun alapuolella olevalla painikkeella myös lukita ja saattaa auto hälyttimen valvontaan.

Hälyttimen sulkeminen

Avatkaa auton lukitus ja saattakaa auto hälyttimen valvontaan:

 • painamalla etäavaimen lukituspainiketta
 • tarttumalla johonkin ovenkahvoista

  Koskee vain avaimettomalla lukituksella/lukituksen avauksella (Passive Entry*) varustettua autoa.

  tai
 • painakaa takaluukun kumipäällysteistä paininlevyä

  Koskee vain avaimettomalla lukituksella/lukituksen avauksella (Passive Entry*) varustettua autoa.

  .

Lauenneen hälytyksen poiskytkeminen

Painakaa etäavaimessa olevaa lukituksen avauspainiketta tai asettakaa auto jännitetilaan I kääntämällä käynnistyskytkin asentoon START ja sitten vapauttamalla se.

Huomio

 • Huomatkaa, että hälytin aktivoituu, kun auto lukitaan.
 • Jos jokin ovista avataan sisäpuolelta, hälytys laukeaa.

Hälytyssignaalit

Hälytyksen lauetessa tapahtuu seuraavaa:

 • Sireeni soi 30 sekuntia tai kunnes hälytin suljetaan.
 • Kaikki suuntavalot vilkkuvat 5 minuuttia tai siihen asti, kunnes hälytin suljetaan.

Jos hälytyksen syytä ei poisteta, hälytysjakso toistetaan enintään 10 kertaaKoskee tiettyjä markkina-alueita..

Lukko- ja hälytysilmaisin

P5-1507 Security LED (Larmindikator)

Punainen valodiodi kojelaudassa osoittaa hälytysjärjestelmän tilan:

 • Diodi sammuksissa – hälytin deaktivoitu.
 • Diodi vilkkuu kerran joka toinen sekunti – hälytin on aktivoitu.
 • Diodi vilkkuu nopeasti hälyttimen poiskytkemisen jälkeen enintään 30 sekunnin ajan tai siihen asti, kunnes jännitetila I asetetaan kääntämällä käynnistyskytkin asentoon START ja vapauttamalla sitten - hälytys on ollut lauenneena.

Rajoitettu hälytystaso

Rajoitettu hälytystaso tarkoittaa, että liike- ja kallistusanturit voidaan kytkeä tilapäisesti pois toiminnasta.

Poistakaa liike- ja kallistusanturit toiminnasta, jotta hälytys ei laukea tahattomasti, esim. jos jätätte koiran lukittuun autoon tai ajatte auton junaan tai lautalle. Menettelytapa on sama kuin kytkettäessä toiminto salpalukitustila tilapäisesti pois.

P5-1646-x90-function button reduced guard

Poistakaa liike- ja kallistusanturit tilapäisesti toiminnasta painamalla keskinäytön toimintonäkymän painiketta Alennettu suoja.

Lisätietoja, ks. osaa "Salpalukitustila".


Oliko tästä apua?