Asiakkaiden yksityisyyden suojaa koskevat periaatteet

Kattavuus ja tarkoitus

Nämä periaatteet koskevat Volvo Car Groupin ("Volvo Cars" tai "me") asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä.

Näiden periaatteiden tarkoituksena on antaa nykyisille, entisille ja potentiaalisille asiakkaillemme (yhdessä "asiakkaat" tai "sinä") yleinen käsitys seuraavista asioista:

- tilanteet, joissa keräämme ja käsittelemme henkilötietojasi;

- keräämiemme henkilötietojen tyypit;

- syyt henkilötietojen keräämiseen ja

- henkilötietojen käsittelytapa.

Sitoumus

Keräämme ja käsittelemme henkilötietojasi, jotta voimme tarjota sinulle tuotteita ja palveluita. Käsittelemme kaikkia henkilötietojasi luottamuksellisesti, ja yksityisyytesi suojaaminen on keskeistä kaikissa tarjoamissamme palveluissa.

Noudatamme seuraavia viittä periaatetta henkilötietojesi suojaamiseksi ja paremman asiakkuuskokemuksen tarjoamiseksi:  

Vapaus valita

Henkilötietosi kuuluvat sinulle. Pyrimme olemaan tekemättä mitään oletuksia yksityisyyden suojaa koskevien toiveidesi osalta ja suunnittelemaan palvelumme siten, että voit valita, haluatko antaa meille henkilötietojasi vai et.

Intressien tasapaino

Kun henkilötietojesi käsittely on tarpeen legitiimin intressin toteuttamiseksi, ja kun tämä intressi on painavampi kuin tarve suojata yksityisyyttäsi, voimme käsitellä määrättyjä henkilötietojasi hankkimatta nimenomaista suostumustasi. Katso lisätietoja alla olevasta kohdasta "Suostumus".

Harkitessamme, onko tällainen legitiimi intressi olemassa, otamme huomioon asiakkaillemme ja yleisölle aiheutuvat mahdolliset hyödyt, turvallisuus mukaan lukien.

Suhteellisuus

Volvo Cars pyrkii käsittelemään vain sellaisia asiakkaiden henkilötietoja, jotka ovat tarpeellisia ottaen huomioon tarkoituksen, jota varten ne on kerätty.

Pyrimme käsittelemään henkilötietojasi anonyymisti aina, kun toiminto tai palvelu voidaan toteuttaa anonymisoiduilla tiedoilla. Jos yhdistämme henkilötietoihisi anonymisoituja tietoja tai muita tietoja, niitä käsitellään henkilötietoina niin kauan kuin ne ovat yhdistetyssä muodossa.

Läpinäkyvyys

Volvo Cars toimittaa asiakkaille pyynnöstä lisätietoja henkilötietojen käsittelystä. Tämä saattaa sisältää otteita sisäisistä ohjeista.

Säädösten noudattaminen

Volvo Carsin periaatteena on noudattaa soveltuvia yksityisyyden suojaa ja tietosuojaa koskevia lakeja ja määräyksiä kaikissa maissa, joissa toimimme. Tarvittaessa muutamme näissä periaatteissa kuvattua henkilötietojen käsittelyä siten, että toimimme voimassa olevien säädösten mukaisesti.

Hyödyllisiä määritelmiä

Seuraavilla näissä periaatteissa käytetyillä termeillä on yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta annetussa EU-direktiivissä 95/46/EY määritetty tarkoitus. Tämän mukaisesti:

"Rekisterinpitäjällä" tarkoitetaan luonnollista tai oikeushenkilöä, julkista viranomaista, virastoa tai muuta toimielintä, joka, yksin tai yhdessä toisten kanssa, määrittelee henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen ja keinot.

"Henkilötietojen käsittelijällä" tarkoitetaan luonnollista tai oikeushenkilöä, julkista viranomaista, virastoa tai muuta toimielintä, joka käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän lukuun;

"Henkilötiedoilla" tarkoitetaan kaikenlaisia tunnistettua tai tunnistettavissa olevaa luonnollista henkilöä ("rekisteröity") koskevia tietoja; tunnistettavissa olevana pidetään henkilöä, joka voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa, erityisesti henkilönumeron taikka yhden tai useamman hänelle tunnusomaisen fyysisen, fysiologisen, psyykkisen, taloudellisen, kulttuurillisen tai sosiaalisen tekijän perusteella;

"Käsittely" tarkoittaa kaikenlaisia sellaisia toimintoja tai toimintojen kokonaisuuksia, joita kohdistetaan henkilötietoihin joko automaattisen tietojenkäsittelyn avulla tai manuaalisesti, kuten tietojen kerääminen, tallentaminen, järjestäminen, säilyttäminen, muokkaaminen tai muuttaminen, tiedon haku, kysely, käyttö, luovuttaminen siirtämällä, levittämällä tai asettamalla muutoin saataville, yhteensovittaminen tai yhdistäminen sekä suojaaminen, poistaminen tai tuhoaminen; ja

"Arkaluonteisilla henkilötiedoilla" tarkoitetaan henkilötietoja, jotka koskevat rotua tai etnistä alkuperää, poliittisia mielipiteitä, uskonnollista tai filosofista vakaumusta tai ammattiliittoon kuulumista, sekä terveyteen ja seksuaaliseen käyttäytymiseen liittyviä tietoja. 

Tietojen kerääminen

Voit antaa meille tietoja itsestäsi tai autostasi, kun käytät Volvo Carsin palveluita autossa tai sen ulkopuolella tai muussa viestinnässä Volvo Carsin kanssa, esimerkiksi verkkosivustojemme tai asiakaspalvelukeskustemme kautta. Voimme myös saada tällaisia tietoja valtuutetuilta jälleenmyyjiltämme ja korjaamoiltamme ja muilta kolmansilta osapuolilta. Tällaisia tietoja ("Asiakkaan toimittamat henkilötiedot") voivat olla:

- yhteystietosi (nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite jne.)

- demografiset tiedot (ikä, siviilisääty, kotitaloutta koskevat tiedot jne.)

- autoa koskevat tiedot (auton alustanumero (VIN), malli, ostopäivä, huoltohistoria jne.)

- toimintojen käytöstä syntyneet sijaintitiedot (navigoinnin tuki, haku, sijainnin jakaminen jne.) ja

- tuotteidemme ja palveluidemme ostamista ja käyttöä koskevat tiedot (asiakkaan preferenssit ja asetukset, ostohistoria, Volvo ID, MyVolvo jne.).

Autosi kerää myös automaattisesti autoon ja sen ympäristöön liittyviä tietoja. Nämä ovat pääosin luonteeltaan teknisiä eivätkä liity suoraan sinuun henkilönä. Tällaiset tiedot ("Auton tallentamat tiedot") yhdistetään yleensä auton alustanumeroon (VIN) ja ne voivat siksi olla yhdistettävissä myös sinuun. Auton tallentamia tietoja voivat olla:

- turvallisuutta koskevat tiedot (ovatko turvatyynyt tai turvavyönkiristimet lauenneet, ovatko ovet tai ikkunat lukittuja tai avoimia jne.)

- järjestelmien toiminnan tila (moottori, kaasuläppä, ohjaus, jarrut jne.)

- ajamista koskevat tiedot (auton nopeus, jarru- ja kaasupolkimen käyttö, ohjauspyörän liikkeet jne.)

- sijaintitiedot (auton sijainti onnettomuustilanteessa jne.) ja

- ympäröiviä olosuhteita koskevat tiedot (lämpötila auton ulkopuolella, kuvat jne.).

Käyttöoppaassa on myös tietoja määrätyistä auton tallentamista tiedoista.

Olemme erityisen huolellisia ja noudatamme erityisiä varotoimenpiteitä sekä voimassa olevan lainsäädännön asettamia vaatimuksia kerätessämme ja käsitellessämme arkaluonteisia henkilötietoja. Silloin kun Volvo Cars säilyttää henkilökohtaisia tunnuslukuja ja luottokorttien numeroita, myös näitä tietoja käsitellään arkaluonteisina. Lainsäädännössä voidaan edellyttää myös muun tyyppisten tietojen käsittelemistä arkaluonteisina henkilötietoina. Soveltuva lainsäädäntö saattaa myös rajoittaa sijaintitietojen käsittelyn mahdollisuuksia määrätyissä maissa.

Huomautus

Kun se on kohtuudella toteutettavissa tai jos lainsäädäntö sitä edellyttää, annamme sinulle henkilötietojesi keräämisen tai rekisteröimisen yhteydessä seuraavat tiedot: (i) tarkat tiedot syistä, joiden takia henkilötietojasi käsitellään, (ii) tiedot rekisterinpitäjästä, (iii) tiedot kaikista kolmansista osapuolista, joille tiedot voidaan paljastaa ja (iv) muita tietoja, jotka voivat olla tarpeen sen varmistamiseksi, että voit suojata oikeuksiasi.

Yllä olevat tiedot voidaan antaa esimerkiksi auton ostamisen yhteydessä, auton infotainment-järjestelmässä, Volvo Carsin kehittämissä mobiilisovelluksissa, www.volvocars.com-sivustossa tai Volvo Carsin kanssa tekemässäsi sopimuksessa.

Suostumus

Kun se on kohtuudella toteutettavissa tai jos lainsäädäntö sitä edellyttää, pyydämme suostumuksesi ennen kuin keräämme tai käsittelemme henkilötietojasi. Suostumustasi koskeva pyyntö ilmaistaan selkeästi ja siinä annetaan sinulle riittävän perusteelliset tiedot päätöksen tekemistä varten. Voit aina peruuttaa suostumuksesi, esimerkiksi lopettamalla määrätyn palvelun käytön tai ottamalla yhteyttä Volvo Carsiin alla kohdassa "Tiedot ja niiden tarkastaminen" ilmoitettuun osoitteeseen.

Auton tallentamien tietojen kerääminen ja käyttö saattaa olla tarpeen seuraavia tavoitteita varten: (i) jotta mekaanikot voivat tehdä vianmäärityksen ja korjata autoissa olevat viat huollon ja ylläpidon yhteydessä, (ii) Volvo Carsin tuotekehitystä varten, esimerkiksi autojen laadun ja turvallisuuden parantamiseksi, (iii) Volvo Carsin takuusitoumusten käsittelyä varten ja (iv) lainsäädännön asettamien vaatimusten takia.

Kun keräämme tai käytämme auton tallentamia tietoja näitä ja vastaavia Volvo Carsin legitiimejä tarkoituksia varten, emme yleensä pyydä suostumustasi, ellei tämän katsota olevan yksittäistapauksessa tarpeellista tai ellei soveltuva lainsäädäntö tätä edellytä.

Volvo Carsin valtuutetut jälleenmyyjät ja korjaamot

Volvo Cars edellyttää valtuutettujen jälleenmyyjien ja korjaamoiden kanssa tekemissään sopimuksissa tietosuojaa koskevien sääntöjen täsmällistä noudattamista. Huomaa kuitenkin, että Volvo Cars ja sen valtuutetut jälleenmyyjät ja korjaamot ovat oikeudellisesti arvioituna erillisiä toimijoita, emmekä lähtökohtaisesti ole vastuussa siitä, jos tällaiset toimijat eivät noudata voimassa olevaa lainsäädäntöä. Jos sinulla on kysyttävää siitä, miten jälleenmyyntiliike tai korjaamo käyttää henkilötietojasi, ota suoraan yhteyttä kyseiseen jälleenmyyjään tai korjaamoon. 

Kolmansien osapuolien sovellukset

Voit mahdollisesti käyttää autoon yhdistettyjä kolmansien osapuolien tarjoamia sovelluksia ja muita palveluita, jotka saattavat edellyttää esimerkiksi sijaintitietojen tai muiden auton tallentamien tietojen lähettämistä kolmannelle osapuolelle. Volvo Cars ei ole vastuussa kolmansien osapuolien tarjoamien sovellusten tai palveluiden keräämistä tai käyttämistä henkilötiedoista ja suosittelemme, että luet huolellisesti tällaisten sovelluksien ja palveluiden käyttöehdot (ja yksityisyyden suojaa koskevat tiedot) ennen niiden käyttämistä. Jos sinulla on kysyttävää siitä, miten tietty kolmas osapuoli käyttää henkilötietojasi, ota suoraan yhteyttä kyseiseen kolmanteen osapuoleen.

Tietojen käyttö

Volvo Carsin keräämiä sinua ja autoasi koskevia henkilötietoja käytetään seuraavia tarkoituksia varten:

- tuotteiden ja palveluiden tarjoaminen sinulle, mukaan lukien kelpoisuutesi varmistaminen määrättyjä ostoksia ja palveluita varten, sekä parempien tarjousten ja asiakkuuskokemusten tarjoaminen

- tiedottaminen sinulle tuotteitamme ja palveluitamme koskevista päivityksistä ja muutoksista, kuten muutoksista sopimusehtoihin ja periaatteisiin

- tiedottaminen sinulle uusista tuotteista, palveluista ja tapahtumista

- autoa koskevan tuen ja palveluiden tarjoaminen (takuuhuolto, takaisinkutsut jne.)

- tuotekehitys, esimerkiksi autojen suorituskyvyn, laadun ja turvallisuuden parantaminen

- tarjontamme arvioiminen ja kehittäminen ja yhteydenpito asiakkaiden kanssa ja

- lainsäädännön asettamien vaatimusten noudattaminen.

Useimpia käsittelytoimenpiteitä varten voit estää henkilötietojesi käytön päivittämällä asetuksesi, lopettamalla määrätyn palvelun käytön, peruuttamalla tietojen käsittelyä koskevan suostumuksen ottamalla yhteyttä Volvo Carsiin alla kohdassa "Tiedot ja niiden tarkastaminen" ilmoitettuun osoitteeseen tai muulla meidän ilmoittamallamme tavalla. Ellei lainsäädäntö muuta määrää, et kuitenkaan yleensä voi estää henkilötietojesi käsittelyä seuraavissa tilanteissa:

- määrättyjen auton tallentamien tietojen kerääminen ja käsittely (katso osiota "Suostumus" yllä)

- henkilötietojesi käsittely lähettääksemme sinulle tärkeitä ilmoituksia koskien esimerkiksi sopimusehtojen muutoksia tai tuotteiden takaisinkutsuja ja

- henkilötietojesi käsittely lainsäädännön vaatimalla tavalla.

Tietojen säilyttäminen

Säilytämme henkilötietosi vain niin pitkään kuin se on tarpeen näiden periaatteiden mukaisten tavoitteiden toteuttamista tai muuta sinulle ilmoittamaamme tarkoitusta varten.

Tämä tarkoittaa, että kun olet antanut suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn, säilytämme tietosi antamasi suostumuksen mukaisesti ja/tai kunnes peruutat suostumuksesi. Jos olet peruuttanut suostumuksesi, voimme siitä huolimatta säilyttää määrättyjä henkilötietoja riittävän ajan, jotta voimme noudattaa lainsäädännön meille asettamia vaatimuksia ja huolehtia puolustuksestamme oikeudellisten riitojen yhteydessä. Jos emme ole saaneet suostumustasi tietojen käsittelyyn, tiedot säilytetään vain lain sallimissa puitteissa.

Tietojen oikeellisuus

Kun käsittelemme henkilötietojasi, pyrimme aina varmistamaan, että ne ovat oikeita ja ajantasaisia. Pyrimme poistamaan tai korjaamaan virheelliset tai puutteelliset tiedot. Lisätietoja oikeudestasi varmistaa meidän hallussamme olevien henkilötietojesi oikeellisuus on alla olevassa kohdassa "Tiedot ja niiden tarkastaminen".

Tiedot ja niiden tarkastaminen

Kuten yllä olevassa kohdassa "Huomautus" todetaan, voimme antaa sinulle määrättyjä tietoja koskien henkilötietojesi käsittelyä, kun keräämme tai rekisteröimme tällaisia tietoja.

Sinulla on kerran vuodessa oikeus pyytää veloituksetta tietoja (i) siitä, mitä sinuun liittyviä henkilötietoja käsittelemme, (ii) mistä henkilötiedot kerätään, (iii) mitä tarkoitusta varten tietoja käsitellään ja (iv) keiden vastaanottajien tai vastaanottajakategorioiden kanssa henkilötiedot jaetaan. Näitä tietoja koskevat pyynnöt tulee tehdä kirjallisesti ja sinun tulee allekirjoittaa pyyntö. Pyynnön tulee sisältää nimesi ja osoitteesi ja mieluiten myös sähköpostiosoitteesi. Sinulla on myös oikeus pyytää, että korjaamme tai poistamme sinua koskevat virheelliset tiedot tai estämme pääsyn niihin. Pyynnöt tulee lähettää seuraavaan osoitteeseen: Volvo Car Corporation, tiedoksi: The Data Protection Officer, SE-405 31 Göteborg, Sweden.

Pyyntösi käsitellään nopeasti ja asianmukaisesti. Henkilötietojen poistamista koskeviin pyyntöihin sovelletaan voimassa olevaa lainsäädäntöä. Volvo Cars voi veloittaa tällaisen pyynnön käsittelystä hallinnollisen maksun, jos lainsäädäntö sen sallii.

Lisäksi voit mahdollisesti nähdä yleiskuvan määrätyistä asiakkaiden antamista ja Volvo Carsin hallussa olevista tiedoista sekä korjata tai päivittää tietosi kirjautumalla MyVolvo-tilillesi.

Tietoturva

Volvo Cars pyrkii asianmukaisin teknisin ja organisatorisin toimenpitein huolehtimaan henkilötietojesi suojaamisesta onnettomuuden tai lainvastaisen toiminnan seurauksena tapahtuvaa tuhoutumista vastaan, suojaamaan niitä onnettomuudesta aiheutuvan katoamisen tai muuntumisen varalta sekä estämään niiden luvattoman paljastamisen tai käytön sekä muun lainvastaisen käsittelyn. Pyrimme varmistamaan, että tietoturvan taso ja toimenpiteet henkilötietojesi suojaamista varten ovat asianmukaisessa suhteessa henkilötietojesi luonteeseen ja käyttöön liittyviin riskeihin.

Tietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille

Volvo Cars voi luovuttaa henkilötietojasi:

- Volvo Carsin yksiköiden välillä

- Volvo Carsin valtuutetuille jälleenmyyjille ja korjaamoille tuotteita ja palveluita koskevien tarjousten ja muiden viestien lähettämiseksi sinulle

- toimittajille, jotka toimittavat Volvo Carsille palveluita tietojen käsittelyä koskevien sopimusten nojalla (lainsäädännön edellyttämällä tavalla)

- muille yhteistyökumppaneille tuotteita ja palveluita koskevien tarjousten ja muiden viestien lähettämiseksi sinulle sekä tutkimus- ja kehitystarkoituksia varten

- Volvo Carsin yksiköiden tai omaisuuden myynnin tai siirtämisen yhteydessä

- lainsäädännön edellyttäessä, esimerkiksi viranomaisen pyytäessä tietoja tai oikeusriidan tai muun oikeusprosessin yhteydessä ja

- pyrkiessämme vilpittömässä mielessä suojaamaan oikeuksiamme luovuttamalla tietoja, esimerkiksi mahdollisten sopimusehtojen rikkomuksien tutkimisen yhteydessä tai petosten tai muiden turvallisuusriskien havaitsemista, estämistä tai paljastamista varten.

Kun Volvo Carsin yksikkö toimii rekisterinpitäjänä, henkilötietojasi luovutetaan kolmannelle osapuolelle lähtökohtaisesti vain, jos olet antanut tätä varten suostumuksesi. Voimme kuitenkin luovuttaa henkilötietojasi ilman suostumustasi seuraavissa tilanteissa, paitsi jos pidämme suostumustasi tarpeellisena yksittäistapauksessa tai jos lainsäädäntö sitä edellyttää:

- Auton tallentamia tietoja käsitellään muita tarkoituksia varten kuin tuotteidemme ja palveluidemme kehittämiseksi tai lainsäädännön asettamien vaatimusten noudattamiseksi.

- Henkilötietojasi siirretään Volvo Carsin yksiköiden välillä.

- Henkilötietojasi siirretään Volvo Carsin palveluntoimittajille sisäisesti.

- Lainsäädäntö edellyttää tietojen luovutusta.

- Luovutus on tarpeen Volvo Carsin legitiimin intressin toteuttamiseksi (esimerkiksi oikeudellisten etujemme suojaamiseksi, yllä kuvatun mukaisesti). 

Kun luovutamme henkilötietojasi kolmansille osapuolille tai Volvo Carsin yksiköiden välillä, pyrimme arvioimaan, edellyttääkö tietojen luovutus ylimääräisiä turvatoimenpiteitä (esimerkiksi tilanteissa, joissa henkilötietoja voitaisiin luovuttaa maasta toiseen).

Tietojen käsittely meidän lukuumme

Sallimme pääsyn henkilötietoihisi vain niille Volvo Carsin työntekijöille ja toimittajille, joiden täytyy käsitellä tietoja meidän lukuumme ja joilla on sopimukseen perustuva velvollisuus käsitellä henkilötietojasi turvallisesti ja luottamuksellisesti. Pyrimme valitsemaan tietojenkäsittelypalveluita varten vaihtoehdon, joka suojaa henkilötietojasi parhaiten suhteessa kolmansiin osapuoliin.

Markkinointi

Emme myy tai vaihda henkilötietojasi kolmansien osapuolien kanssa, ellet ole antanut siihen suostumustasi.

Emme luovuta henkilötietojasi kolmansille osapuolille markkinointitarkoituksia varten, ellemme ole saaneet siihen suostumustasi. Jos olet antanut tällaisen suostumuksen, mutta et halua enää vastaanottaa markkinointimateriaalia kolmannelta osapuolelta, ota suoraan yhteyttä kyseiseen kolmanteen osapuoleen.

Voimme antaa sinulle tietoja uusista tuotteista, palveluista, tapahtumista tai vastaavista markkinointitoiminnoista. Jos haluat peruuttaa sähköpostitse lähetettävän uutiskirjeen tai vastaavan viestin tilauksen, noudata kyseisessä viestissä olevia ohjeita. Voit myös lopettaa määrättyjen Volvo Carsin viestien lähettämisen ja muuttaa aiemmin tekemiäsi asetuksia MyVolvo-tilisi kautta.

Verkkosivustot ja evästeet

Kaikilla asiakkaidemme käytettävissä olevissa verkkosivustoissa on yksityisyyden suojaa koskeva ilmoitus ja tietoja käyttämistämme evästeistä. Määrätyissä maissa sivustoissa on myös verkkopohjainen menettely evästeiden hyväksymistä tai estämistä varten. Lisätietoja käyttämistämme evästeistä on osoitteessa https://www.volvocars.com/fi/v/legal/evasteet.

Suosittelemme, että luet soveltuvat ilmoitukset ja tiedot huolellisesti, kun vierailet verkkosivustoissamme.

Muutokset

Volvo Cars varaa oikeuden tehdä ajoittain muutoksia näihin periaatteisiin. Viimeisin muutospäivämäärä ilmoitetaan tämän asiakirjan lopussa. Jos teemme muutoksia näihin periaatteisiin ja tapaan, jolla käsittelemme henkilötietojasi, toimitamme päivitetyn version näistä periaatteista.