Ενημερωτική Ανακοίνωση

Υπεύθυνος Επεξεργασίας
Η Volvo Car Corporation, σουηδική νομική οντότητα με αριθμό εταιρικού μητρώου 556074-3089 και διεύθυνση 405 31, Γκέτεμποργκ, Σουηδία, εφεξής αναφερόμενη ως «VCC», «εμείς», «μας» και «εμάς», θα επεξεργάζεται, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, τα προσωπικά σας δεδομένα όπως περιγράφεται κατωτέρω.

Σκοπός και νομική βάση για την επεξεργασία
Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε σε εμάς σε σχέση με το Αίτημα Υποκείμενου Δεδομένων που υποβάλλετε (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.λπ.). Σκοπός της από μέρους μας επεξεργασίας είναι να διεκπεραιώσουμε το Αίτημα Υποκείμενου Δεδομένων που υποβάλατε. Επεξεργαζόμαστε επίσης τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε σε εμάς για την ανάπτυξη του Συστήματος Διαχείρισης καθώς και για στατιστικούς σκοπούς αναφορικά με το Σύστημα Διαχείρισης Αιτημάτων Υποκείμενων Δεδομένων που διαθέτουμε.

Η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς όσον αφορά τη διεκπεραίωση του Αιτήματος Υποκείμενου Δεδομένων που έχετε υποβάλει είναι ότι η εν λόγω επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωσή μας με τη νομική υποχρέωση που έχουμε όσον αφορά τα δικαιώματά σας. Η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς για την ανάπτυξη του Συστήματος και για στατιστικούς σκοπούς είναι ότι η εν λόγω επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς του έννομου συμφέροντός μας.

Γνωστοποίηση και αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων σας
Τα προσωπικά δεδομένα σας θα γνωστοποιούνται στις συνδεδεμένες εταιρείες μας και στους επιχειρηματικούς εταίρους μας και θα υποβάλλονται σε επεξεργασία από αυτούς για τους ανωτέρω σκοπούς. Όσον αφορά τις συνδεδεμένες εταιρείες και τους επιχειρηματικούς εταίρους μας που βρίσκονται εκτός ΕΟΧ, θα διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα με βάση τις Τυποποιημένες Συμβατικές Ρήτρες που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προστατεύουν τα προσωπικά δεδομένα σας.

Περίοδος διατήρησης
Θα επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας όσον αφορά το Αίτημα για τα προσωπικά δεδομένα σας για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία ικανοποίησης του αιτήματός σας.

Τα δικαιώματά σας και τα στοιχεία του υπεύθυνου επικοινωνίας της VCC
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας όσον αφορά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας από εμάς, τα στοιχεία επικοινωνίας για περαιτέρω πληροφορίες και παράπονα και τα στοιχεία επικοινωνίας του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων μας, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://support.volvocars.com/privacy.