S90 Twin Engine

2020 Late

Άδειες χρήσης συστήματος πλοήγησης*

Η άδεια1 αποτελεί σύμβαση που παρέχει το δικαίωμα χρήσης μιας συγκεκριμένης λειτουργίας ή το δικαίωμα χρήσης του δικαιώματος ενός τρίτου σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της σύμβασης.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ HERE.

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ – ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΣ – ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ HERE EUROPE B.V. (“HERE”) ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΣΑΣ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΛΟΗΓΗΣΙΜΩΝ ΧΑΡΤΩΝ HERE, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ HERE (ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ “Η ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ”). ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ [END USER LICENSE AGREEMENT (“ΣΥΜΒΑΣΗ”)]. ΕΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΜΑΖΙ ΜΕ ΟΛΑ ΟΣΑ ΤΗ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ, ΣΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΑΣ ΕΠΙΣΤΡΑΦΟΥΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ.

ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ

Η βάση δεδομένων και τα συγγραφικά και πνευματικά δικαιώματα δημιουργού ή τα συγγενή δικαιώματα που σχετίζονται με αυτή ανήκουν στην κυριότητα της εταιρείας HERE και των αδειοδόχων της. Η κυριότητα των πολυμέσων στα οποία περιέχεται η Βάση Δεδομένων διατηρείται από την HERE ή/και τον προμηθευτή σας μέχρις ότου καταβάλετε στο ακέραιο οποιαδήποτε ποσά οφείλονται στη HERE ή/και στον προμηθευτή σας σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση ή παρόμοια(-ες) σύμβαση(-εις) στο πλαίσιο της οποίας σας παρέχεται η Βάση Δεδομένων.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

Η HERE σάς χορηγεί μια μη αποκλειστική άδεια χρήσης της Βάσης Δεδομένων για προσωπική σας χρήση ή, εάν ισχύει, για χρήση στις εσωτερικές λειτουργίες της επιχείρησής σας. Η παρούσα άδεια δεν περιλαμβάνει το δικαίωμα χορήγησης υπο-αδειών.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Η Βάση Δεδομένων περιορίζεται για χρήση στο συγκεκριμένο σύστημα για το οποίο δημιουργήθηκε. Εκτός από τον βαθμό που κάτι τέτοιο επιτρέπεται ρητά από αναγκαστικούς νόμους (π.χ. εθνικοί νόμοι που βασίζονται στην Ευρωπαϊκή Οδηγία για τη Νομική Προστασία Προγραμμάτων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (91/250) και την Οδηγία για τη Νομική Προστασία Βάσεων Δεδομένων (96/9)), δεν επιτρέπεται να αφαιρείτε ή να επαναχρησιμοποιείτε ουσιώδη μέρη των περιεχομένων της Βάσης Δεδομένων ή να αναπαράγετε, να αντιγράφετε, να τροποποιείτε, να προσαρμόζετε, να μεταφράζετε, να προβαίνετε σε ανακατασκευή του αντικειμενικού κώδικα, να προβαίνετε σε ανακατασκευή του πηγαίου κώδικα ή να προβαίνετε σε αντίστροφη μεταγλώττιση οποιουδήποτε τμήματος της Βάσης Δεδομένων. Εάν επιθυμείτε να αποκτήσετε διαλειτουργικότητα πληροφοριών κατά τα εννοούμενα στην Ευρωπαϊκή Οδηγία για τη Νομική Προστασία Προγραμμάτων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ή σε εθνικούς νόμους οι οποίοι βασίζονται σε αυτήν), θα παρέχετε στη HERE εύλογη δυνατότητα να σας προμηθεύσει τις εν λόγω πληροφορίες υπό λογικούς όρους, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων, που θα καθορίζονται από τη HERE.

Η Βάση Δεδομένων περιλαμβάνει πληροφορίες που παρέχονται με άδεια στην HERE από τρίτα μέρη και υπόκειται στις κοινποιήσεις όρων και προύποθέσεων του προμηθευτή που παρατίθενται στην παρακάτω διεύθυνση URL:

here.com/supplierterms

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

Δεν επιτρέπεται να μεταβιβάζετε τη Βάση Δεδομένων σε τρίτους, εκτός εάν εγκατασταθεί στο σύστημα για το οποίο δημιουργήθηκε ή όταν δεν διατηρείτε κανένα αντίγραφο της Βάσης Δεδομένων, και υπό την προϋπόθεση ότι ο προς ον η μεταβίβαση συμφωνεί με όλους τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας Σύμβασης και το επιβεβαιώνει εγγράφως στη HERE. Τα σύνολα πολλαπλών δίσκων μπορούν να μεταβιβασθούν ή να πωληθούν μόνο ως πλήρες σύνολο όπως προβλέπεται από τη HERE και όχι ως τμήμα αυτού του συνόλου.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

Η HERE εγγυάται, στο πλαίσιο των Προειδοποιήσεων που εκτίθενται κατωτέρω, για μια χρονική περίοδο 12 μηνών από την αγορά του αντιγράφου σας της Βάσης Δεδομένων, ότι το εν λόγω αντίγραφο θα λειτουργεί ουσιαστικά σύμφωνα με τα Κριτήρια Ακριβείας και Πληρότητας της HERE που υφίστανται κατά την ημερομηνία που αγοράσατε τη Βάση Δεδομένων. Τα κριτήρια αυτά είναι διαθέσιμα από τη HERE κατόπιν σχετικού αιτήματός σας. Εάν η Βάση Δεδομένων δεν λειτουργεί σύμφωνα με την παρούσα περιορισμένη εγγύηση, η HERE θα καταβάλει εύλογες προσπάθειες για την επισκευή ή αντικατάσταση του μη συμμορφούμενου αντιγράφου της Βάσης Δεδομένων. Εάν οι προσπάθειες αυτές δεν οδηγήσουν σε απόδοση της Βάσης Δεδομένων σύμφωνα με τις εγγυήσεις οι οποίες εκτίθενται στην παρούσα, θα έχετε την επιλογή είτε να λάβετε την εύλογη επιστροφή του τιμήματος που κατεβάλατε για την παρούσα βάση δεδομένων είτε να υπαναχωρήσετε από τη Σύμβαση. Στα ανωτέρω εξαντλείται η συνολική ευθύνη της HERE και τα ανωτέρω αποτελούν το μοναδικό μέσο αποκατάστασής σας έναντι της εταιρίας. Εκτός από τα ρητώς προβλεπόμενα στην παρούσα παράγραφο, η HERE δεν εγγυάται ούτε προβαίνει σε οποιεσδήποτε δηλώσεις σε ό,τι αφορά τη χρήση των αποτελεσμάτων από τη χρήση της βάσης δεδομένων αναφορικά με την ορθότητα, ακρίβεια, αξιοπιστία της ή άλλο χαρακτηριστικό της. Η HERE δεν εγγυάται ότι η Βάση Δεδομένων είναι ή θα είναι ελεύθερη σφαλμάτων. Καμία προφορική ή γραπτή πληροφορία ή συμβουλή η οποία παρέχεται από τη HERE, τον προμηθευτή σας ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο δεν θα συνιστά εγγύηση ούτε θα αυξήσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο το πεδίο της περιορισμένης εγγύησης η οποία περιγράφεται ανωτέρω. Η περιορισμένη εγγύηση που διατυπώνεται στην παρούσα Σύμβαση δεν θίγει ή βλάπτει οποιαδήποτε νόμιμα δικαιώματα που ενδεχομένως έχετε στα πλαίσια της νομικής εγγύησης έναντι κρυφών ελαττωμάτων.

Εάν δεν αποκτήσατε τη Βάση Δεδομένων απευθείας από τη HERE, ενδέχεται να έχετε νόμιμα δικαιώματα κατά του προσώπου από το οποίο αποκτήσατε τη Βάση Δεδομένων, επιπροσθέτως των δικαιωμάτων που παρέχονται με την παρούσα από τη HERE σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο της χώρας σας. Η ανωτέρω εγγύηση της HERE δεν θίγει τα εν λόγω νόμιμα δικαιώματα τα οποία μπορείτε να διεκδικήσετε επιπροσθέτως των παρεχόμενων στην παρούσα δικαιωμάτων εγγύησης.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Το τίμημα της Βάσης Δεδομένων δεν περιλαμβάνει ως αντάλλαγμα την ανάληψη κινδύνου για αποθετικές, έμμεσες ή απεριόριστες άμεσες ζημίες οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν σε σχέση με τη χρήση της Βάσης Δεδομένων από εσάς. Κατά συνέπεια, η HERE δεν θα είναι σε καμία περίπτωση υπεύθυνη για οποιεσδήποτε αποθετικές ή έμμεσες ζημίες, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά των απωλειών εσόδων, δεδομένων, ή χρήσης, που υφίστασθε εσείς ή οποιοσδήποτε τρίτος ως αποτέλεσμα της εκ μέρους σας χρήσης της Βάσης Δεδομένων, είτε στα πλαίσια συμβατικής πράξης ή αδικοπραξίας είτε βάσει εγγύησης, ακόμη και εάν η HERE έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών. Σε κάθε περίπτωση, η ευθύνη της HERE για άμεσες ζημίες περιορίζεται στο ύψος του τιμήματος του αντιγράφου σας της Βάσης Δεδομένων.

Η ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ Ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΟΥ ΕΚΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΔΕΝ ΘΙΓΟΥΝ ΟΥΤΕ ΒΛΑΠΤΟΥΝ ΤΑ ΝΟΜΙΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΠΟΚΤΗΣΑΤΕ ΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η Βάση Δεδομένων ενδέχεται να περιέχει ανακριβείς ή μη πλήρεις πληροφορίες λόγω της παρόδου του χρόνου, των μεταβαλλόμενων συνθηκών, των πηγών που χρησιμοποιούνται καθώς και λόγω της φύσης της συλλογής εκτενών γεωγραφικών δεδομένων, καθώς οτιδήποτε από τα ανωτέρω ενδέχεται να καταλήξει σε εσφαλμένα αποτελέσματα. Η Βάση Δεδομένων δεν περιέχει ούτε αντικατοπτρίζει πληροφορίες που αφορούν – μεταξύ άλλων – τον χρόνο ταξιδίου και ενδέχεται να μην συμπεριλαμβάνει την ασφάλεια της γειτονιάς, την επιβολή του νόμου, βοήθεια σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, κατασκευαστικά έργα, κλείσιμο δρόμων ή λωρίδων, την κλίση ή τη διαβάθμιση οδών, το ύψος, το βάρος ή άλλα όρια που αφορούν στις γέφυρες, τις οδικές συνθήκες, ειδικές εκδηλώσεις αναλόγως με την μάρκα του συστήματος πλοήγησης το οποίο κατέχετε.

ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ

Η παρούσα σύμβαση διέπεται από το Δίκαιο της περιοχής/ χώρας στην οποία κατοικείτε κατά την ημερομηνία στην οποία αγοράσατε τη Βάση Δεδομένων. Εάν κατά τη στιγμή της αγοράς κατοικείτε εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Ελβετίας, θα ισχύει το δίκαιο της χώρας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ελβετίας όπου αγοράσατε τη Βάση Δεδομένων. Σε κάθε άλλη περίπτωση ή στην περίπτωση κατά την οποία δεν μπορεί να προσδιορισθεί η περιοχή στην οποία αγοράσατε τη Βάση Δεδομένων και η ισχύουσα δικαιοδοσία, θα ισχύει το Ολλανδικό δίκαιο. Τα αρμόδια δικαστήρια του τόπου της κατοικίας σας κατά τη στιγμή αγοράς της Βάσης Δεδομένων θα έχουν δικαιοδοσία για οποιαδήποτε διαφορά ενδεχομένως προκύψει από ή σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση, χωρίς να θίγεται το δικαίωμα της HERE να εγείρει αξιώσεις στον εκάστοτε τρέχοντα τόπο κατοικίας σας.

  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
  2. 1 EULA = End User License Agreement

Βοήθησε αυτό;