Βαθμονόμηση του συστήματος επιτήρησης πίεσης ελαστικών*

Για να λειτουργεί σωστά το σύστημα επιτήρησης πίεσης ελαστικών1, πρέπει να καθοριστεί μια τιμή αναφοράς για την πίεση ελαστικών. Αυτό πρέπει να γίνεται κάθε φορά που αντικαθιστώνται τα ελαστικά ή που αλλάζει η πίεση των ελαστικών.
Για παράδειγμα, όταν οδηγείτε με βαρύ φορτίο ή με μεγάλη ταχύτητα πάνω από τα 160 km/h (100 mph), η πίεση των ελαστικών πρέπει να ρυθμιστεί σύμφωνα με τις συνιστώμενες τιμές της Volvo. Κατόπιν, το σύστημα πρέπει να επαναβαθμονομηθεί.
Σβήστε τον κινητήρα.
Φουσκώστε τα ελαστικά στη σωστή πίεση, ανατρέξτε στην πινακίδα στην κολόνα της πόρτας του οδηγού, στην οποία αναγράφεται η συνιστώμενη πίεση για τα εργοστασιακά ελαστικά.
Βάλτε μπροστά το αυτοκίνητο.

Ανοίξτε την εφαρμογή Κατάσταση Αυτοκινήτου στην προβολή εφαρμογών.

P5-1507 ICON_APP_SCREEN_CAR_INFO

Πατήστε το κουμπί TPMS.

P5-1717-XC60-TPMS button in centerdisplay

 Σημείωση

Το αυτοκίνητο πρέπει να είναι σταματημένο όταν αρχίσει η βαθμονόμηση.
Πατήστε το κουμπί Βαθμονόμηση.
Πατήστε OK για να επιβεβαιώσετε ότι η πίεση έχει ελεγχθεί και ρυθμιστεί και στα τέσσερα ελαστικά.

Λειτουργήστε το αυτοκίνητο, μέχρι η βαθμονόμηση να ολοκληρωθεί.

Η βαθμονόμηση πραγματοποιείται όταν το αυτοκίνητο οδηγείται με ταχύτητα πάνω από 35 km/h (22 mph).

Αν ο διακόπτης ανάφλεξης του αυτοκινήτου κλείσει πριν ολοκληρωθεί η βαθμονόμηση, τα ελαστικά στην κεντρική οθόνη θα αλλάξουν χρώμα από γκρι σε πράσινο την επόμενη φορά που το αυτοκίνητο θα τεθεί σε λειτουργία, ακόμη κι αν η βαθμονόμηση δεν έχει ολοκληρωθεί. Πραγματοποιήστε ξανά τη βαθμονόμηση και αφήστε τη να ολοκληρωθεί εντός του ίδιου κύκλου λειτουργίας, για να διασφαλίσετε ότι η βαθμονόμηση έχει ολοκληρωθεί σωστά.

Όταν έχουν συλλεγεί επαρκή δεδομένα για να μπορέσει το σύστημα να ανιχνεύσει αν υπάρχει χαμηλή πίεση ελαστικών, το χρώμα των ελαστικών στην κεντρική οθόνη αλλάζει από γκρι σε πράσινο. Το σύστημα δεν επιβεβαιώνει επιπρόσθετα την ολοκλήρωση της βαθμονόμησης.

Αν η έναρξη της βαθμονόμησης αποτύχει, εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα: Βαθμονόμηση ανεπιτυχής. Προσπαθήστε ξανά..

 Σημείωση

Πρέπει να θυμάστε να βαθμονομείτε πάντοτε το σύστημα παρακολούθησης πίεσης ελαστικών αφότου αλλάξετε ελαστικό ή αν έχετε αλλάξει την πίεση ελαστικών, σύμφωνα με την ετικέτα ή τον πίνακα πιέσεων ελαστικών.

Αν δεν έχουν οριστεί οι σωστές τιμές αναφοράς, το σύστημα μπορεί να μην σας προειδοποιήσει σωστά για χαμηλή πίεση ελαστικών.

Το αυτοκίνητο πρέπει να είναι σταματημένο με τον κινητήρα σε λειτουργία, για να έχετε πρόσβαση στο κουμπί βαθμονόμησης και να αρχίσει η διαδικασία βαθμονόμησης.

 Προειδοποίηση

Τα καυσαέρια περιέχουν μονοξείδιο του άνθρακα, το οποίο είναι αόρατο και άοσμο, αλλά εξαιρετικά τοξικό. Για αυτό τον λόγο, η βαθμονόμηση πρέπει πάντοτε να πραγματοποιείται σε εξωτερικό χώρο ή σε συνεργείο με σύστημα απαγωγής καυσαερίων.
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
  2. 1 Indirect Tyre Pressure Monitoring System (ITPMS)

Βοήθησε αυτό;