Αυτόματος ρυθμιστής ταχύτητας

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του αυτόματου ρυθμιστή ταχύτητας

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του αυτόματου ρυθμιστή ταχύτητας

Μπορείτε να ενεργοποιείτε και να απενεργοποιείτε τη λειτουργία αυτόματου ρυθμιστή ταχύτητας (ASLAutomatic Speed Limiter) ως συμπλήρωμα του ρυθμιστή ταχύτητας (SLSpeed Limiter).

Ενεργοποίηση του αυτόματου ρυθμιστή ταχύτητας

P5-S90-1646-Automativ Speed Limiter button symbol

Μπορείτε να την ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία από αυτό το κουμπί στην προβολή λειτουργιών της κεντρικής οθόνης.

ΠΡΑΣΙΝΗ ένδειξη στο κουμπί – η λειτουργία ενεργοποιείται και στην οθόνη του οδηγού εμφανίζεται το σύμβολο ενός οδικού σήματος στο κέντρο του ταχύμετρου.

Πατήστε το κουμπί στο τιμόνι.

Η λειτουργία ASL ενεργοποιείται με την τρέχουσα ταχύτητα του αυτοκινήτου.

Σημείωση

  • Αν η λειτουργία αυτόματου ρυθμιστή ταχύτητας ενεργοποιηθεί, οι πληροφορίες οδικής σήμανσης* εμφανίζονται στην οθόνη του οδηγού ακόμη κι αν το RSI

    Πληροφορίες οδικής σήμανσης – RSI

    δεν είναι ενεργοποιημένο.
  • Για να σταματήσουν να εμφανίζονται οι πληροφορίες οδικής σήμανσης στην οθόνη του οδηγού, πρέπει να απενεργοποιήσετε τόσο τον αυτόματο ρυθμιστή ταχύτητας όσο και το RSI.
  • Όταν η λειτουργία Αυτόματου ρυθμιστή ταχύτητας είναι ενεργή αλλά το RSI απενεργοποιημένο, δεν ενεργοποιούνται προειδοποιήσεις από το RSI. Το RSI πρέπει να είναι επίσης ενεργοποιημένο, για να λαμβάνετε προειδοποιήσεις.

Απενεργοποίηση του αυτόματου ρυθμιστή ταχύτητας

Για να απενεργοποιήσετε τον αυτόματο ρυθμιστή ταχύτητας:

Πατήστε στο κουμπί στην προβολή λειτουργιών.

ΓΚΡΙ ένδειξη στο κουμπί – το ASL απενεργοποιείται και αντί αυτού ενεργοποιείται το SL.

Προειδοποίηση

Μετά τη μετάβαση από τον ASL στον SL, το αυτοκίνητο δεν ακολουθεί πλέον το όριο ταχύτητας του οδικού σήματος αλλά μόνο την αποθηκευμένη ανώτατη ταχύτητα.


Σας βοήθησε αυτό;