Εκκίνηση και σβήσιμο του αυτοκινήτου

Εκκίνηση του αυτοκινήτου

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Εκκίνηση του αυτοκινήτου

Το αυτοκίνητο εκκινείται με το κουμπί Start στην κονσόλα δαπέδου, όταν το κλειδί-τηλεχειριστήριο είναι μέσα στον χώρο επιβατών.

P5-OM-ALL-Start/stop switch

Περιστροφικός διακόπτης Start στην επιμήκη κονσόλα.

Προειδοποίηση

Πριν ξεκινήσετε:

  • Προσδέστε τη ζώνη ασφαλείας.
  • Ρυθμίστε το κάθισμα, το τιμόνι και τους καθρέπτες.
  • Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να πατήσετε το πεντάλ φρένων μέχρι τέρμα.

Το τηλεχειριστήριο-κλειδί δεν χρησιμοποιείται κατά την εκκίνηση του αυτοκινήτου, καθώς διαθέτει υποστήριξη για εκκίνηση χωρίς κλειδί (παθητική εκκίνηση).

Για την εκκίνηση του αυτοκινήτου:

Σημαντικό

Η εκκίνηση του αυτοκινήτου δεν είναι εφικτή αν το καλώδιο φόρτισης είναι συνδεδεμένο. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο φόρτισης έχει αφαιρεθεί από τη υποδοχή φόρτισης, για να θέσετε το αυτοκίνητο σε λειτουργία.

Το τηλεχειριστήριο-κλειδί πρέπει να βρίσκεται μέσα στο αυτοκίνητο. Στα αυτοκίνητα με παθητική εκκίνηση, το κλειδί πρέπει να βρίσκεται στον μπροστινό χώρο επιβατών. Όταν το αυτοκίνητο διαθέτει την προαιρετική λειτουργία κλειδώματος/ξεκλειδώματος Keyless*, το κλειδί μπορεί να βρίσκεται οπουδήποτε μέσα στο αυτοκίνητο.

Κρατήστε το πεντάλ φρένων τέρμα πατημένοΑν το αυτοκίνητο μετακινηθεί, ο κινητήρας μπορεί να τεθεί σε λειτουργία, αν γυρίσετε τον διακόπτη ανάφλεξης δεξιά.. Στα αυτοκίνητα με αυτόματη αλλαγή σχέσεων, βεβαιωθείτε ότι ο επιλογέας ταχυτήτων βρίσκεται στη θέση P ή N. Στα αυτοκίνητα με μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων, βεβαιωθείτε ότι ο μοχλός ταχυτήτων βρίσκεται στη νεκρά ή ότι το πεντάλ του συμπλέκτη είναι πατημένο.

Γυρίστε το κουμπί Start δεξιά και αφήστε το. Ο διακόπτης επιστρέφει αυτόματα στην αρχική του θέση.

Κατά την εκκίνηση του κινητήρα, η μίζα λειτουργεί μέχρι να τεθεί σε λειτουργία ο κινητήρας ή μέχρι να ενεργοποιηθεί η προστασία υπερθέρμανσης.

Κατά την εκκίνηση του αυτοκινήτου σε κανονικές συνθήκες, το ηλεκτρομοτέρ κίνησης του αυτοκινήτου έχει προτεραιότητα - ο βενζινοκινητήρας παραμένει σβηστός. Αυτό σημαίνει ότι, όταν γυρίσετε τον διακόπτη start δεξιά, το ηλεκτρομοτέρ "τίθεται σε λειτουργία" και μπορείτε πλέον να οδηγήσετε το αυτοκίνητο. Η εκκίνηση του αυτοκινήτου επισημαίνεται από τις ενδεικτικές λυχνίες στην οθόνη του οδηγού που σβήνουν και από το σχετικό προεπιλεγμένο θέμα που ανάβει.

Ωστόσο υπάρχουν περιπτώσεις που αντί αυτού τίθεται ο βενζινοκινητήρας σε λειτουργία π.χ. σε περίπτωση που η θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή ή που η υβριδική μπαταρία χρειάζεται φόρτιση.

Μηνύματα σφάλματος

Αν στην οθόνη του οδηγού εμφανιστεί το μήνυμα Κλειδ αυτοκ δεν βρέθ κατά την εκκίνηση, τοποθετήστε το τηλεχειριστήριο-κλειδί δίπλα στην εφεδρική μονάδα ανάγνωσης. Στη συνέχεια, δοκιμάστε να θέσετε ξανά το αυτοκίνητο σε λειτουργία.

P5-1717-HYBRID-Backup start place in tunnel console

Θέση της εφεδρικής μονάδας ανάγνωσης στην επιμήκη κονσόλα.

Σημείωση

Όταν το τηλεχειριστήριο-κλειδί βρίσκεται δίπλα στην εφεδρική μονάδα ανάγνωσης, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν άλλα κλειδιά του αυτοκινήτου, μεταλλικά αντικείμενα ή ηλεκτρονικές συσκευές δίπλα στην εφεδρική μονάδα ανάγνωσης (π.χ. κινητά τηλέφωνα, tablet, φορητοί υπολογιστές ή φορτιστές). Αν υπάρχουν πολλά κλειδιά αυτοκινήτου το ένα κοντά στο άλλο δίπλα στην εφεδρική μονάδα ανάγνωσης, μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές μεταξύ τους.

Αν στην οθόνη του οδηγού εμφανιστεί το μήνυμα Εκκίνηση οχήματος Έλεγχος συστήματος, περιμένετε κατά την εκκίνηση του αυτοκινήτου, περιμένετε να σβήσει το μήνυμα και στη συνέχεια επιχειρήστε να θέσετε το αυτοκίνητο ξανά σε λειτουργία.

Σημαντικό

Αν ο κινητήρας δεν τεθεί σε λειτουργία μετά από 3 προσπάθειες - περιμένετε 3 λεπτά πριν κάνετε νέα προσπάθεια. Η ικανότητα εκκίνησης του αυτοκινήτου αυξάνεται εάν επιτραπεί στην μπαταρία να ανακτήσει την ισχύ της.

Σημείωση

Το αυτοκίνητο δεν μπορεί να τεθεί σε λειτουργία αν η υβριδική μπαταρία έχει αποφορτιστεί.

Προειδοποίηση

Ποτέ μην αφαιρείτε το τηλεχειριστήριο-κλειδί από το αυτοκίνητο ενώ οδηγείτε.

Προειδοποίηση

Παίρνετε πάντοτε μαζί σας το τηλεχειριστήριο-κλειδί όταν απομακρύνεστε από το αυτοκίνητο και φροντίζετε ώστε το ηλεκτρικό σύστημα του αυτοκινήτου να βρίσκεται στη θέση 0 του διακόπτη ανάφλεξης - ιδίως αν υπάρχουν παιδιά μέσα στο αυτοκίνητο.

Σημείωση

Ο αριθμός στροφών του ρελαντί μετά από ψυχρή εκκίνηση είναι υψηλότερος από τον κανονικό σε ορισμένους τύπους κινητήρων. Αυτό συμβαίνει προκειμένου το σύστημα εκπομπών καυσαερίων να μπορέσει να φθάσει στην κανονική θερμοκρασία λειτουργίας το συντομότερο δυνατόν, γεγονός που μειώνει τις εκπομπές καυσαερίων και έτσι προστατεύεται το περιβάλλον.


Σας βοήθησε αυτό;