Επισκόπηση μενού

Επισκόπηση μενού - AUX

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Επισκόπηση πιθανών επιλογών και ρυθμίσεων για την υποδοχή AUX.

AUX menu

Διαβάστε σχετικά

AUX input

Ρύθμιση της έντασης ήχου για εξωτερική πηγή ήχου

Standard
Boost

Σας βοήθησε αυτό;