Επισκόπηση μενού

Επισκόπηση μενού - TV*

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Επισκόπηση των πιθανών επιλογών και ρυθμίσεων για την τηλεόραση.

Αναδυόμενο μενού TV

Πατήστε OK/MENU όταν εμφανίζεται η TV για να εμφανιστεί το αναδυόμενο μενού.

Διαβάστε σχετικά

Image settings

Ρυθμίσεις εικόνας

Brightness: Contrast: Colour:
TV menu

Εμφανίζει την ένδειξη "Μενού TV", βλ. παραπάνω.


Σας βοήθησε αυτό;