Μπαταρία

Μπαταρία εκκίνησης - αντικατάσταση

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Η μπαταρία εκκίνησης στο αυτοκίνητο μπορεί να αντικατασταθεί χωρίς τη βοήθεια συνεργείου.

Αφαίρεση

Πρώτα απ' όλα: Βγάλτε το τηλεχειριστήριο-κλειδί από το διακόπτη ανάφλεξης και περιμένετε τουλάχιστον 5 λεπτά πριν αγγίξετε οποιαδήποτε ηλεκτρική σύνδεση - αυτό συμβαίνει διότι ότι το ηλεκτρικό σύστημα του αυτοκινήτου πρέπει να αποθηκεύσει τις απαραίτητες πληροφορίες στις ηλεκτρονικές μονάδες ελέγχου.

            

Ανοίξτε τα κλιπ στο μπροστινό κάλυμμα και αφαιρέστε το κάλυμμα.

Αφαιρέστε το λάστιχο για να απελευθερωθεί το πίσω κάλυμμα.

Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα βιδώνοντάς το κατά ένα τέταρτο της περιστροφής και τραβώντας το προς τα πάνω.

Προειδοποίηση

Πρέπει να συνδέετε και να αποσυνδέετε το θετικό και το αρνητικό καλώδιο με τη σωστή σειρά.

Αποσυνδέστε το μαύρο αρνητικό καλώδιο.

Αποσυνδέστε το κόκκινο θετικό καλώδιο.

Αποσυνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα εξαερισμού από την μπαταρία.

Λασκάρετε τη βίδα κρατώντας την κλέμα της μπαταρίας.

Μετακινήστε την μπαταρία στο πλάι.

Τραβήξτε την προς τα πάνω.

Εγκάρσιο στήριγμα στο R-Design*

Εγκάρσιο στήριγμα και κάλυμμα θαλάμου διαστολής αέρα.

Εγκάρσιο στήριγμα και κάλυμμα θαλάμου διαστολής αέρα.

Τα αυτοκίνητα με R-Design διαθέτουν ένα εγκάρσιο στήριγμα που πρέπει να αφαιρεθεί για να μπορέσει να αντικατασταθεί η κύρια μπαταρία.

Αφαιρέστε τα καλύμματα του θαλάμου διαστολής αέρα στη δεξιά και την αριστερή πλευρά. Ανασηκώστε τα με ένα πλαστικό μαχαίρι ή παρόμοιο αντικείμενο.

Λασκάρετε και αφαιρέστε τις βίδες (μία στη δεξιά και μία στην αριστερή πλευρά) που συγκρατούν το εγκάρσιο στήριγμα.

Αφαιρέστε το εγκάρσιο στήριγμα.

Τώρα η κύρια μπαταρία μπορεί να αφαιρεθεί σύμφωνα με την προηγούμενη ενότητα.

  • Για να τοποθετήστε το εγκάρσιο στήριγμα, ακολουθήστε την αντίστροφη διαδικασία.

Σημείωση

Σφίξτε τις βίδες με 30 Nm. Ελέγξτε τη ροπή σύσφιξης με δυναμόκλειδο.

Τοποθέτηση

Κατεβάστε την μπαταρία μέσα στο κουτί της μπαταρίας.

Μετακινήστε την μπαταρία προς τα μέσα και στο πλάι, μέχρι να φθάσει στο πίσω άκρο του κουτιού.

Σφίξτε την κλέμα που συγκρατεί την μπαταρία.

Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα εξαερισμού.

Βεβαιωθείτε ότι έχει συνδεθεί σωστά τόσο στην μπαταρία όσο και στο στόμιο εξόδου στο αμάξωμα.

Συνδέστε το κόκκινο θετικό καλώδιο.

Συνδέστε το μαύρο αρνητικό καλώδιο.

Πιέστε προς τα μέσα το πίσω κάλυμμα. (Βλ. ενότητα "Αφαίρεση" νωρίτερα.)

Τοποθετήστε το λάστιχο. (Βλ. "Αφαίρεση").

Ευθυγραμμίστε το μπροστινό κάλυμμα και στερεώστε το με τα κλιπ. (Βλ. "Αφαίρεση").

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την μπαταρία εκκίνησης του αυτοκινήτου, βλ. Μπαταρία εκκίνησης - γενικά και Εκκίνηση με βοηθητικά καλώδια με μπαταρία.


Σας βοήθησε αυτό;